Ба­рак Оба­ма: США від­да­ні НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма під час ви­сту­пу у Ва­шинг­то­ні на­го­ло­сив, що но­во­обра­ний пре­зи­дент кра­ї­ни До­нальд Трамп за­ці­кав­ле­ний у про­ве­ден­ні по­слі­дов­ної зов­ні­шньої по­лі­ти­ки та при­хиль­ний ін­те­ре­сам НАТО. «У роз­мо­ві но­во­обра­ний пре­зи­дент ви­сло­вив зна­чний ін­те­рес у під­трим­ці на­ших най­ва­жли­ві­ших стра­те­гі­чних від­но­син. Одне з по­слань, яке я змо­жу пе­ре­да­ти, — йо­го від­да­ність НАТО і транс­а­тлан­ти­чно­му пар­тнер­ству», — ска­зав Ба­рак Оба­ма на­пе­ре­до­дні сво­єї за­клю­чної за­ру­бі­жної по­їзд­ки як пре­зи­ден­та США, під час якої він від­ві­дає Гре­цію, Ні­меч­чи­ну та Пе­ру. Огля­да­чі за­зна­ча­ють, що ві­зит Оба­ми має на ме­ті пе­ре­ко­на­ти чле­нів Альян­су в не­по­хи­тно­сті по­зи­цій США що­до НАТО. На­га­да­є­мо, під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії До­нальд Трамп ста­вив під сум­нів ефе­ктив­ність Альян­су і скар­жив­ся на за­ма­лі вне­ски єв­ро­пей­ських кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.