«Со­ко­ля­та»

Ле­ген­дар­на пі­сня В’яче­сла­ва Хур­сен­ка да­ла на­зву кон­цер­ту пам’яті укра­їн­ської зір­ки 1990-х

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО Фото з сай­та khursenko.com

18 ли­сто­па­да в Ки­є­ві від­бу­де­ться кон­церт «Со­ко­ля­та».

Пі­сні цьо­го ві­до­мо­го ком­по­зи­то­ра і спів­а­ка ви­ко­на­ють йо­го дру­зі й ко­ле­ги. Ве­чір від­бу­де­ться у Жов­тне­во­му па­ла­ці.

На­га­да­є­мо, жи­т­тя В’ яче­сла­ва Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча Хур­сен­ка тра­гі­чно обір­ва­ло­ся у 43 ро­ки — це ста­ло­ся 8 ве­ре­сня 2009 ро­ку під час ри­бо­лов­лі на Во­ли­ні... Спі­вак по­мер че­рез ді­а­бе­ти­чну ко­му. За сло­ва­ми дру­зів, десь за пів­ро­ку до тра­ге­дії Сла­ва якось ска­зав: «Ось тут, на бе­ре­зі, все і за­кін­чи­ться ско­ро...»

Зір­кою укра­їн­ської естра­ди 1990-х В’яче­сла­ва Хур­сен­ка зро­би­ла по­пу­ляр­на пі­сня «Со­ко­ля­та», яку він на­пи­сав, ко­ли їхав до­ро­гою із Со­ка­ля до Лу­цька за со­рок хви­лин (!) для сво­го «хре­ще­но­го ба­тька» на естра­ді Ва­си­ля Зін­ке­ви­ча. І хо­ча зна­ме­ни­тий спі­вак взяв цю ком­по­зи­цію до ре­пер­ту­а­ру, та ви­ко­ну­ва­ти чо­мусь не по­спі­шав, і то­ді Хур­сен­ко за­пи­сав вла­сний ва­рі­ант, з яким від­ра­зу по­чав за­йма­ти пер­ші мі­сця в то­ді­шніх хіт-па­ра­дах. «На кон­цер­тах ме­не зав­жди про­сять за­спі­ва­ти са­ме цю пі­сню. «Со­ко­ля­та» — уні­вер­саль­на пі­сня, бо прав­ди­ва, в її осно­ві сум­на істо­рія одні­єї хо­ро­шої й та­ла­но­ви­тої лю­ди­ни», — роз­ка­зу­вав В.Хур­сен­ко. Цей шля­гер став ві­зи­ткою пер­шо­го ком­пакт-ди­ска «Со­ко­ля­та». Пі­сля ньо­го В’яче­слав Ва­си­льо­вич за­пи­сав ще «Я вер­нусь» і «Крик бе­лых жу­рав­лей». Йо­го пі­сні під гі­та­ру зву­ча­ли у філь­мах Окса­ни Бай­рак «Жі­но­ча ін­ту­ї­ція» і «За два кі­ло­ме­три до Но­во­го ро­ку». Хо­ча по­че­сних звань та при­ві­ле­їв спі­вак не мав, але йо­го ду­же лю­би­ла пу­блі­ка, а от за жи­т­тя йо­го ком­по­зи­ції не ду­же ча­сто мо­жна бу­ло по­чу­ти в те­ле- і ра­діо­е­фі­рах.

«На жаль, ні Сла­ва, ні спів­а­ки йо­го пла­ну в на­шій кра­ї­ні то­ді не бу­ли за­тре­бу­ва­ні, — з су­мом роз­по­від­ає ке­рів­ник гур­ту «Сві­тязь» Дми­тро Гер­шен­зон, який пра­цю­вав із Хур­сен­ком як спів­ав­тор. — Бо­ля­че, що пі­сні гар­мо­ній­ні, в які вкла­де­но ду­шу і сер­це, не по­трі­бні, а з ефі­ру нам про­по­ну­ва­ли низь­ко­про­бну «по­псу» (пі­сні Хур­сен­ка в на­шій кра­ї­ні дов­го вва­жа­ли­ся «не­фор­ма­том»)...

Цьо­го­річ В’яче­сла­ву Ва­си­льо­ви­чу ви­пов­ни­ло­ся б 50 ро­ків. Та­ких по­ту­жних ме­ло­ди­стів, яким був Хур­сен­ко, на дум­ку про­фе­сіо­на­лів, в Укра­ї­ні сьо­го­дні не­має! За кіль­кі­стю шля­ге­рів цьо­го автора став­лять в один ряд із ле­ген­дар­ним Во­ло­ди­ми­ром Іва­сю­ком. Хо­ча за жи­т­тя, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­че­зну все­на­ро­дну лю­бов і за­хо­пле­н­ня пі­сня­ми В.Хур­сен­ка, жо­дно­го соль­но­го кон­цер­ту в Ки­є­ві у спів­а­ка не бу­ло...

Про не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня ве­чо­ра пам’ яті автора ле­ген­дар­них « Со­ко­лят » у Ки­є­ві по­ча­ли го­во­ри­ти ще сім ро­ків то­му. І от за­раз рі­дні, дру­зі й ко­ле­ги В’ яче­сла­ва Ва­си­льо­ви­ча ор­га­ні­зу­ва­ли кон­церт, на яко­му зву­ча­ти­муть та­кі по­пу­ляр­ні йо­го пі­сні, як « На остро­ві че­ка­н­ня » , « Спо­відь » , « Па­нує ніч » , « Ві­ра, На­дія, Лю­бов», « Та­то, та­то...», «Ша­ле­ний час», «До рі­дно­го до­му » , « Ков­ток ви­на » і ба­га­то ін- ших, при­чо­му ви­ко­нав­ці по-сво­є­му пе­ре­о­сми­сли твор­чість В’ яче­сла­ва Ва­си­льо­ви­ча, і йо­го ві­до­мі ком­по­зи­ції ни­ні зна­хо­дять у спів­а­ків но­ве жи­т­тя. На сце­ну ви­йде й Ма­рія Хур­сен­ко, до­чка ма­е­стро, яка ви­ко­нає одну з най­зво­ру­шли­ві­ших пі­сень ба­тька. У про­гра­мі бу­дуть ви­ко­ри­ста­ні уні­каль­ні фото із сі­мей­но­го ар­хі­ву та ка­дри кі­но­хро­ні­ки, а та­кож де­мон­стру­ва­ти­му­ться фра­гмен­ти з до­ку­мен­таль­но­го філь­му «По­літ бі­ло­го жу­рав­ля».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.