Iн­фан­ти­лізм

Den (Ukrainian) - - Культура -

Дня­ми у ки­їв­ський про­кат ви­йшов ма­ло­бю­дже­тний три­лер під зло­ві­сною на­звою « Аб­со­лю­тна влада» з Де­ні­е­лом Ред­кліф­фом (той са­мий ча­рів­ник в оку­ля­рах; хтось жар­то­ма на­віть на­звав цю кар­ти­ну « Гар­рі Пот­тер і Да­ри Гі­тле­ра»). Фільм, ска­жі­мо так, не­ви­да­тний, але там на­при­кін­ці зву­чить ці­ка­ва фра­за:

— Єди­на умо­ва фа­ши­зму — по­чу­ва­ти­ся жер­твою.

Ні­де прав­ди ді­ти: нім­ці у 1920- х ви­рі­ши­ли, що ста­ли жер­тва­ми не­спра­ве­дли­во­го, на їхнє пе­ре­ко­на­н­ня, устрою Єв­ро­пи пі­сля Пер­шої сві­то­вої вій­ни, і да­ли до­ро­гу Гі­тле­ру. Про­те контекст ці­єї дум­ки на­ба­га­то шир­ший.

Вла­сне, ота­ка ма­со­ва ві­ктим­ність — умо­ва для успі­ху не тіль­ки фа­ши­зму, а й бу­дья­кої по­пу­ліст­ської по­лі­ти­ки. Це до­бре під­твер­джує но­ви­на, яка у всіх на слу­ху — обра­н­ня До­наль­да Трам­па на по­са­ду пре­зи­ден­та США. Зві­сно, йо­го опо­нен­ти при­пу­сти­ли­ся зна­чних по­ми­лок. Про­те го­лов­ну роль все ж та­ки ві­ді­грав йо­го ви­бо­рець: не­ба­га­те бі­ле населення з пе­ред­мість і ма­лень­ких мі­сте­чок. Мо­тив «злих бі­лих» був са­ме та­ким: по­чу­ва­ли­ся обді­ле­ни­ми, за­бу­ти­ми, не­по­чу­ти­ми. Тоб­то, жер­тва­ми.

І це ще біль­шою мі­рою сто­су­є­ться нас, укра­їн­ців, з на­шим без­пе­рерв­ним ци­клом без­від­по­від­аль­них уря­дів і ма­со­вих пов­стань. Зда­ва­лось би, дав­но вже зро­зумі­ло, хто та­кі, на­при­клад, Ля­шко, Ти­мо­шен­ко чи так зва­ний «Опо­блок». Але ж ні: со­цо­пи­ту­ва­н­ня по­ка­зу­ють ста­біль­но ви­со­кий від­со­ток го­то­вих зно­ву від­да­ва­ти за них го­ло­си. Бо на­зва­ні ви­ще ді­я­чі ви­сту­па­ють за все до­бре про­ти всьо­го зло­го і вмі­ють пе­ре­кон­ли­во уда­ва­ти, ні­би зда­тні по­до­ла­ти всі на­ші бі­ди й не­ду­ги. Бо зна­ють, що в Укра­ї­ні до­сі є міль­йо­ни до­ро­сло­го пан­ства, що тіль­ки ли­ше й че­кає, ко­ли при­йде дбай­ли­вий та­тусь, по­ви­ти­рає усім шмар­клі й пе­ре­тво­рить жи­т­тя на рай.

Ди­тя­чий са­док якийсь, че­сне сло­во.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.