Го­ло­ва НБУ про­сить укра­їн­ців не під­да­ва­ти­ся на ма­ні­пу­ля­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­ло­ва На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва звер­ну­ла­ся до укра­їн­ців із про­ха­н­ням не під­да­ва­ти­ся на ма­ні­пу­ля­ції по­лі­ти­ків-по­пу­лі­стів, а та­кож акціо­не­рів збан­кру­ті­лих бан­ків, які ве­дуть спла­но­ва­ну ін­фор­ма­цій­ну ата­ку на НБУ. Про це йде­ться у звер­нен­ні Гон­та­ре­вої на сай­ті НБУ. «Ша­нов­ні укра­їн­ці, про­си­мо вас не під­да­ва­ти­ся на ма­ні­пу­ля­ції. Ви­ма­га­є­мо ра­зом від по­лі­ти­ків ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту — ухва­лю­ва­ти ва­жли­ві для кра­ї­ни за­ко­ни, а від акціо­не­рів збан­кру­ті­лих бан­ків — по­вер­ну­ти ко­шти вкла­дни­ків і дер­жа­ви. В еко­но­мі­ці не­має мі­сця по­пу­лі­зму!», — ска­за­ла во­на. За її сло­ва­ми, дії НБУ під­три­мує весь світ і все про­гре­сив­не укра­їн­ське бан­ків­ське спів­то­ва­ри­ство, але де­які укра­їнсь- кі по­лі­ти­ки на­ма­га­ю­ться все це зруй­ну­ва­ти. Крім то­го, за її сло­ва­ми, по­пу­ліст­ські га­сла ви­гі­дні й для вла­сни­ків збан­кру­ті­лих бан­ків. Їм На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни за­ва­див про­во­ди­ти схем­ні опе­ра­ції, ви­во­ди­ти ко­шти з бан­ків, про­дов­жу­ва­ти кре­ди­ту­ва­ти де­по­зи­та­ми вкла­дни­ків ви­клю­чно свій бі­знес. І при цьо­му во­ни не хо­чуть по­вер­та­ти бор­ги. «Ми за­кли­ка­є­мо де­пу­тат­ський кор­пус при­пи­ни­ти по­лі­ти­чні ін­си­ну­а­ції і пра­цю­ва­ти ра­зом з на­ми над ре­фор­мою фі­нан­со­во­го се­кто­ра. Ухва­люй­те за­ко­ни, які бу­дуть ко­ри­сні­ши­ми, ніж ти­ся­чі по­лі­ти­чних га­сел, де­ся­тки мі­тин­гів і со­тні ви­сту­пів на ток-шоу. Ко­жен по­ви­нен сум­лін­но ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту», — ска­за­ла Гон­та­ре­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.