Здо­ла­ти. По­ки во­но – не здо­ла­ло нас!

Екс­перт: «Ви­рі­ши­ти про­бле­му зі смі­т­тям Укра­ї­на, за най­кра­щих ін­ве­сти­цій­них умов, мо­же не ра­ні­ше, ніж за 10 ро­ків»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Для то­го, щоб при­вер­ну­ти ува­гу вла­ди, гро­мад­сько­сті та про­ми­сло­вих стру­ктур до те­ми вто­рин­ної пе­ре­роб­ки від­хо­дів, у сві­ті 15 ли­сто­па­да про­во­дять Все­сві­тній день ре­ци­клін­гу (вто­рин­ної пе­ре­роб­ки).

Не­ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня зем­них ре­сур­сів при­ве­ло до то­го, що вже ви­тра­че­но май­же тре­ти­ну цих ре­сур­сів, на­рі­ка­ють еко­ло­ги. То­му ва­жли­вою те­мою є про­па­гу­ва­н­ня і за­сто­су­ва­н­ня спосо­бів еко­ном­но­го спо­жи­ва­н­ня но­вих ре­сур­сів. Лю­ди шу­ка­ють аль­тер­на­ти­ву за­мі­ни пер­вин­них ре­сур­сів і зна­хо­дять спосо­би вто­рин­ної пе­ре­роб­ки вже ви­ко­ри­ста­них ви­ро­бів чи ма­те­рі­а­лів.

Що­се­кун­ди в сві­ті з’яв­ля­є­ться 3,8 кг «еко­ло­гі­чно не­шкі­дли­во­го смі­т­тя»: не­до­їд­ки, яє­чна шка­ра­лу­па, шкір­ка від кар­то­плі та ін­ше. Це 29% від се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го сміт­тє­во­го ко­ши­ка су­ча­сної лю­ди­ни. Ін­ше смі­т­тя: 25% — кар­тон і па­пір, 13% — скло, 11% — пла­стик, 4% — ме­тал і 18% — ін­ші ма­те­рі­а­ли. На смі­тни­ки ви­ки­да­ють 7 млн тонн одя­гу, з яких тіль­ки 12% пе­ре­ро­бля­є­ться. Най­по­ши­ре­ні­ше смі­т­тя — си­га­ре­тні не­до­пал­ки. Що­ро­ку їх ви­ки­да­є­ться по­над 4 млрд штук.

Еко­ло­ги вва­жа­ють, що смі­т­тя тре­ба гра­мо­тно ути­лі­зу­ва­ти, а ще кра­ще — пе­ре­ро­бля­ти, да­ю­чи вже ви­ко­ри­ста­ній си­ро­ви­ні дру­ге жи­т­тя. Сьо­го­дні в Єв­ро­пі під ути­лі­за­ці­єю смі­т­тя ро­зу­мі­є­ться йо­го сор­ту­ва­н­ня і ви­ко­ри­ста­н­ня в яко­сті втор­си­ро­ви­ни. Най­кра­ще зі сво­їм смі­т­тям справ­ля­є­ться Шве­ція, пе­ре­ро­бля­ю­чи 99% від за­галь­ної кіль­ко­сті від­хо­дів. За нею йде Ав­стрія і Ні­меч­чи­на. В Укра­ї­ні ж ли­ше 5%.

Два мі­ся­ці то­му — 2 ве­ре­сня — «День» під­го­ту­вав спе­цно­мер ( « Ого­ло­шу­є­мо са­ні­тар­ний день», цен­траль­ною те­мою яко­го бу­ло пра­виль­не по­во­дже­н­ня зі смі­т­тям як еле­мент на­ціо­наль­ної ідеї для Укра­ї­ни. Цей но­мер то­ді ви­кли­кав ре­зо­нанс і зна­чний ін­те­рес як у пред­став­ни­ків про­філь­но­го Мі­ні­стер­ства, так і в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі.

Мі­ністр еко­ло­гії Остап СЕМЕРАК на­звав си­ту­а­цію, в якій сьо­го­дні пе­ре­бу­ває кра­ї­на, «сміт­тє­вим ко­ла­псом». «За­пев­няю, що біль­ше вже не­має ні змо­ги, ні мо­раль­но­го пра­ва хо­ва­ти смі­т­тя в ку­щах та за­ки­ну­тих по­лі­го­нах, ярах чи га­ля­ви­нах і при цьо­му ро­би­ти ви­гляд, що ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться», — на­пи­сав чи­нов­ник на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці», анон­су­ю­чи ро­бо­ту над єди­ною До­ктри­ною по­во­дже­н­ня зі всі­ма ви­да­ми від­хо­дів в Укра­ї­ні.

«Ро­зра­хо­вую на під­трим­ку та ро­зу­мі­н­ня всіх, ко­му не­бай­ду­жа до­ля на­шої кра­ї­ни, хто хо­че жи­ти зба­лан­со­ва­но — з чи­стим по­ві­трям, во­дою, лі­са­ми та ґрун­та­ми і від­по­від­но ви­щою які­стю жи­т­тя та йо­го три­ва­лі­стю!.., — го­во­рить мі­ністр. — Не здо­лав­ши смі­т­тя за­раз, во­но швид­ко здо­лає всіх нас, не­за­ле­жно від ста­тків і мо­жли­во­стей — без адво­ка­тів, при­ся­жних та суд­дів».

Семерак обі­цяє, що « вже у гру­дні на­пра­цю­ва­н­ня пе­ре­да­дуть на за­твер­дже­н­ня уря­ду».

Що го­тує Мі­ні­стер­ство для укра­їн­ців в День ре­сай­клін­гу ми по­го­во­ри­ли з чле­ном ро­бо­чої гру­пи з роз­роб­ки Стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, екс­пер­том РПР- Дов­кі­л­ля Те­тя­ною ТЕВКУН:

— За­раз в Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії пи­ше­ться но­ва стра­те­гія по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. І, як по­обі­цяв мі­ністр Остап Семерак, во­на має бу­ти за­вер­ше­на до кін­ця ро­ку. Па­ра­лель­но, за йо­го сло­ва­ми, во­ни по­вин­ні бу­дуть роз­ро­би­ти но­ве за­ко­но­дав­ство по смі­т­тю. В но­вій нор­ма­тив­ній ба­зі ми по­вин­ні впро­ва­ди­ти єв­ро­пей­ську іє­рар­хію по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, від­по­від­но до Ди­ре­ктив. До сло­ва, Укра­ї­на два ро­ки то­му взя­ла зо­бов’ яза­н­ня ім­пле­мен­ту­ва­ти Ди­ре­кти­ви ЄСпо по­во­джен­ню з від­хо­да­ми за три ро­ки. Якщо Укра­ї­на не всти­гне, або не ви­ко­нає вза­га­лі цих зо­бов’язань, то це ма­ти­ме не­га­тив­ні на­слід­ки для на­шо­го імі­джу. Але я б не хо­ті­ла про це ду­ма­ти. Хо­чу ві­ри­ти, що ми всти­гне­мо. Якщо мі­ністр ви­ко­нає всі свої обі­цян­ки, які він дав. в то­му чи­слі, пу­блі­чно, то ми ви­ко­на­є­мо взя­ті пе­ред ЄСзо­бов’ яза­н­ня вча­сно та­кож при умо­ві що бу­де які­сно пра­цю­ва­ти Пар­ла­мент.

Я вхо­джу в ро­бо­чу гру­пу з роз­роб­ки Стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. Зав­тра (16 ли­сто­па­да 2016 ро­ку. — «День») бу­де чер­го­ве обго­во­ре­н­ня. Я оці­нюю рі­вень її го­тов­но­сті на 30%.

— Які най­більш про­блем­ні мі­сця, на ва­шу дум­ку? У чо­му ро­бо­чій гру­пі важ­ко да­є­ться до­ся­гне­н­ня кон­сен­су­су?

— Як та­ких роз­бі­жно­стей не­має. Стра­те­гію, ре­аль­но, пи­шуть іно­зем­ні ек­спер­ти. Але во­на бу­де чу­тли­ва до на­шої вну­трі­шньої си­ту­а­ції, то­му що в ро­бо­чій гру­пі пред­став­ле­ні і на­ші ек­спер­ти.

Ось, чо­го я бо­юсь, — це про­блем під час її обго­во­ре­н­ня. То­му що у нас ду­же ба­га­то стей­кхол­де­рів у цій те­мі і ва­жли­во щоб ми до­ся­гли кон­сен­су­су. — Про що йде­ться? — На­при­клад, про­гно­зую що ви­ро­бни­ки упа­ков­ки хо­ті­ти­муть, аби в стра­те­гії бу­ла пред­став­ле­на ви­клю­чно їхня по­зи­ція на по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми від упа­ков­ки. У нас є за­ко­но­про­ект про упа­ков­ку та від­хо­ди упа­ков­ки, який по­да­ний до Вер­хов­ної Ра­ди, на­ра­зі він від­хи­ле­ний Ко­мі­те­том.

Є й ін­ші лю­ди, які пред­став­ля­ють ін­ші сфе­ри та ін­ші ін­те­ре­си. І ду­же ва­жли­во, щоб ми в Стра­те­гії до­ся­гли кон­сен­су­су. То­му, на мою, дум­ку ду­же до­бре, що ми за­про­си­ли іно­зем­них ін­ве­сто­рів для мо­де­ра­ції ко­му­ні­ка­ції і зі стей­кхол­де­ра­ми, і з екс­пер­та­ми, і ви­ро­бни­ка­ми, і гро­мад­ські­стю, і з пе­ре­ро­бни­ка­ми... Їх пред­став­ни­ки та­кож вклю­че­ні до ро­бо­чої гру­пи.

— Чи ра­ху­є­ться й еко­но­мі­чний ефект для кра­ї­ни в цій стра­те­гії?

— Так. Крім то­го, там бу­де чі­тко про­пи­са­но гра­фік мо­жли­во­го по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції з від- хо­да­ми. Це — не­ре­аль­но з оброб- ки см8і­т­тя на рів­ні 5% пе­ре­йти від­ра­зу на­віть на 50%, я вже не ка­жу на 90%, чи біль­ше. Для то­го, щоб зро­би­ти стри­бок з 5% до 50%, при ду­же гар­них ін­ве­сти­цій­них умо­вах, по­трі­бно 10 ро­ків а то і біль­ше.

— Що за­ва­жає Укра­ї­ні сьо­го­дні пе­ре­йти на ци­ві­лі­зо­ва­ні рей­ки по­во­дже­н­ня зі смі­т­тям? Пи­та­н­ня в гро­шах. лю­дях, за­ко­нах?

— Все те, що ви пе­ре­ра­ху­ва­ли плюс в ін­ве­сти­ці­ях, але во­ни за­ле­жать від та­ри­фів. У нас ду­же низь­кі та­ри­фи на за­хо­ро­не­н­ня смі­т­тя. Дер­жа­ва по­тре­бує впро­ва­дже­н­ня ду­же зро­зумі­лої по­лі­ти­ки що­до стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. Ін­ве­стор по­ви­нен чі­тко ро­зу­мі­ти, що ко­ли він вкла­де гро­ші в за­вод, то він не бу­де про­сто­ю­ва­ти по­ро­жнім, що у ньо­го бу­де си­ро­ви­на. Бо лю­дям бу­де еко­но­мі­чно не ви­гі­дно ви­ки­да­ти смі­т­тя на зва­ли­ща. Зна­чно ви­гі­дні­ше — зда­ти йо­го на пе­ре­роб­ку. Та­кож має бу­ти впро­ва­дже­на так зва­на мо­дель роз­ши­ре­ної від­по­від­аль­но­сті ви­ро­бни­ка при якій ви­ро­бник то­ва­рів сам від­по­від­ає за ути­лі­за­цію цих то­ва­рів пі­сля кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня (це мо­же бу­ти як у гро­шо­вій фор­мі так і ко­ли ви­ро­бник сам ор­га­ні­зо­вує си­сте­му зби­ра­н­ня та ути­лі­за­ції, а мо­жли­во і їх по­єд­на­н­ня).

— Ко­ли, за про­гно­за­ми ро­бо­чої гру­пи, Укра­ї­на ре­аль­но мо­же до­сяг­ти, ска­жі­мо, ні­ме­цько­го рів­ня по­во­дже­н­ня зі смі­т­тям?

— Якраз Стра­те­гія по­вин­на да­ти від­по­відь на це пи­та­н­ня. По­ки що цьо­го не про­ра­хо­ва­но. Але я ро­зра­хо­вую, що нам вда­сться роз­ро­би­ти ро­зум­ний гра­фік під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. На­при­клад, у Єв­ро­пі лю­ди, в се­ре­дньо­му, від­да­ють 1% сво­єї за­ро­бі­тної пла­ти на оброб­ку смі­т­тя. Зви­чай­но, для укра­їн­ців, які пе­ре­бу­ва­ють у ре­аль­но скру­тній еко­но­мі­чній си­ту­а­ції, го­во­ри­ти про під­ня­т­тя та­ри­фів на ви­ве­зе­н­ня та оброб­ку смі­т­тя, сьо­го­дні ду­же скла­дно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.