Цу­кор цьо­го­річ до­рож­ча­ти­ме... по­віль­но

Фа­хів­ці про­гно­зу­ють пе­ре­ви­ро­бни­цтво со­лод­ко­го пі­ску

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Не­зва­жа­ю­чи на збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва цукру в по­то­чно­му се­зо­ні та ре­а­лі­за­цію пі­ло­тно­го про­е­кту Ка­бмі­ну з від­мі­ни дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін на со­ці­аль­но­зна­чу­щі про­ду­кти, ці­ни на цу­кор зро­ста­ють по­віль­ні­ше ніж ми­ну­ло­го ро­ку.

«Якщо по­рів­ню­ва­ти з ми­ну­лим ро­ком, то ба­чи­мо, що при­ріст опто­во-від­пу­скної ці­ни в по­то­чно­му ро­ці зна­чно мен­ший, ніж ми­ну­ло­річ, хо­ча со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва зро­сла. Від­так, в се­ре­дньо­му опто­во-від­пу­скні ці­ни в ве­ре­сні ко­ли­ва­лись у ме­жах 12,5 — 13,6 грн/ кг, в жов­тні — 12,8 — 14,1 грн/кг. При­ріст у се­ре­дньо­му склав 2,6% » , — про­ко­мен­ту­ва­ла си­ту­а­цію Руслана БУТИЛО, ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу НАЦУ «Укр­цу­кор» . Що сто­су­є­ться роз­дрі­бних цін, за да­ни­ми НАЦУ «Укр­цу­кор», ва­го­вий цу­кор зріс в ці­ні в се­ре­дньо­му на 5,4% за мі­сяць, фа­со­ва­ний — 1,1%. Се­ред основ­них при­чин: здо­рож­ча­н­ня енер­го­но­сі­їв та де­валь­ва­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти.

«Ці­на не мо­же зро­ста­ти без­ме­жно, оскіль­ки умо­ви ди­ктує ри­нок і ми, зі сво­го бо­ку, не мо­же­мо ста­ви­ти ви­ще то­го рів­ня, який мо­же до­зво­ли­ти спо­жи­вач. Цьо­го­річ, со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва цукру ви­со­ка, в се­ре­дньо­му від 10 до 13 тис. грн/т, то­му на­яв­на ці­на — більш ніж прийня­тна», — ко­мен­тує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Юкрей­ні­ан Шу­гар Ком­па­ні» Во­ло­ди­мир ПАЛІЄНКО.

З огля­ду на те, що в сві­ті збіль­шу­є­ться де­фі­цит цукру та спо­сте­рі­га­є­ться зна­чне зро­ста­н­ня цін че­рез не­вро­жай в основ­них ре­гіо­нах- ви­ро­бни­ках — Ін­дії та Бра­зи­лії, в Укра­ї­ні про­гно­зу­є­ться пе­ре­ви­ро­бни­цтво со­лод­ко­го пі­ску, що стри­мує стрім­кий ріст цін та дає шанс на­ро­сти­ти екс­порт­ні мо­жли­во­сті ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків.

« Сьо­го­дні ці­ни на цу­кор ро­стуть і цьо­му є об’ єктив­не по­ясне­н­ня: гло­баль­но в сві­ті — де­фі­цит цукру, то­му ми опти­мі­сти­чно ди­ви­мо­ся на ці­ни в най­ближ­чі кіль­ка квар­та­лів. До лі­та на­сту­пно­го ро­ку ці­на на сві­то­во­му рин­ку бу­де до­сить ви­со­кою», — про­ко­мен­ту­вав ге­не­раль­ний ди­ре­ктор агро­хол­дин­гу « Астар­та » Ві­ктор Іван­чик у хо­ді кон­фе­рен­ції для ін­ве­сто­рів.

Ста­ном на 14 ли­сто­па­да в Укра­ї­ні ви­го­тов­ле­но 1,4 млн т цукру з 9,3 млн т цукро­вих бу­ря­ків. Се­зон роз­по­ча­ли 42 цукро­вих за­во­ди. Що­до­би ви­ро­бля­є­ться 20,6 тис. т цукру за се­ре­дньо­го ви­хо­ду 14,88%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.