Пра­ця за­мість від­сид­ки

Як в Укра­ї­ні впро­ва­джу­є­ться ін­сти­тут про­ба­ції

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Із сер­пня 2015 ро­ку в Укра­ї­ні ре­а­лі­зу­є­ться ре­фор­ма у сфе­рі юсти­ції, яка сто­су­є­ться про­ба­ції — фор­ми від­бу­т­тя по­ка­ра­н­ня за­су­дже­них, ко­ли во­ни не утри­му­ю­ться в мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі, а за мі­сцем про­жи­ва­н­ня ви­ко­ну­ють гро­мад­ські ро­бо­ти. Си­сте­ма за­сто­со­ву­є­ться, ко­ли йде­ться про лег­кі зло­чи­ни. Впро­ва­джує про­гра­му Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни за під­трим­ки уря­дів Нор­ве­гії та Ка­на­ди. Ін­сти­тут про­ба­ції по­ши­ре­ний у США та кра­ї­нах ЄС, і, за сло­ва­ми між­на­ро­дних екс­пер­тів, та­ка пра­кти­ка зни­жує рі­вень зло­чин­но­сті й під­ви­щує без­пе­ку в су­спіль­стві.

«ВБАЧАЄМО ВЕ­ЛИ­КІ ЕКО­НО­МІ­ЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ»

Ни­ні укра­їн­ські тюр­ми пе­ре­пов­не­ні: на 100 ти­сяч населення при па дає 335 за суд же них, то ді як в Єв­ро­пі — в се­ре­дньо­му 100. Ви­щий, ніж у нас, цей по­ка­зник тіль­ки в Ро­сії: за да­ни­ми 2012 ро­ку, він ста­но­вив 475 за­су­дже­них на 100 ти сяч на се лен ня. При цьо­му в мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі ча­сто не ви­прав­ля­ють лю­ди­ну, а ла ма ють її до лю, роб лять з неї ре­ци­ди­ві­ста. Це мі­нус як для са­мо­го за­су­дже­но­го, так і для су­спіль­ства, яке спо­ча­тку го­дує йо­го в тюр­мі, а по­тім на­ра­жа­є­ться на не­без­пе­ку, ко­ли той ви­хо­дить на во­лю. Між­на­ро­дний до­свід по­ка­зує, що вда­лим рі­ше­н­ням мо­же ста­ти ін­сти­тут про­ба­ції.

«У про­ба­ції ми вбачаємо ду­же ве­ли­кі пер­спе­кти­ви. Як еко­но­мі­чні — з огля­ду на еко­но­мію дер жав них кош тів на утри ман - ня ув’язне­них, так і соціальні — про­хо­дже­н­ня пра­во­по­ру­шни­ком то го про це су, в яко му по ля гає суть пе ні тен ці ар ної сис те ми, я маю на ува­зі ка­я­т­тя. Ми зна­є­мо, якою є на­ша ви­прав­на си­сте­ма із ча сів Дзер жинсь ко го — у ній при­су­тнє ка­ту­ва­н­ня і ні про яке ка ят тя не йдеть ся, — го во рить за ступ ник мі ніс т ра юс ти ції Де -

нис ЧЕРНИШОВ. — Про­ба­ція — це змі на па ра диг ми са мої ви - прав­ної си­сте­ми і змі­на па­ра­ди­гми для гро­ма­дян, які по­ру­ши­ли за­кон. Нам слід «увійти» в про­ба цію, роз ди ви ти ся осо бу, яка ско ї ла зло чин, і зро зу мі ти, чи мож на її ре со ці а лі зу ва ти, не ув’ яз ню ю чи. Це ве ли ка ро бо та мі­ні­стер­ства, про­ку­ра­ту­ри, кри­мі наль но- ви ко нав чої служ би. Нам тре­ба го­ту­ва­ти ка­дри, за­сто­со­ву­ва­ти но­ві ме­то­ди­ки й під­хо­ди. Бу де ба га то різ них пе ре - шкод, ад же ми зна є мо, що ко - ли­шні кер­ма­ни­чі пе­ні­тен­ці­ар­ної си­сте­ми бу­ли мо­ти­во­ва­ні на при­плив но­вих ув’язне­них — це бу­ла без­ко­штов­на ро­бо­ча си­ла».

ПІЛОТНИЙ ПРО­ЕКТ ДІЄ В ХАРКОВІ

У ме жах про ве ден ня ре фор - ми в бе­ре­зні цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні лік ві ду ва ли Дер жав ну пе ні - тен ці ар ну служ бу, на ба зі якої ство ри ли три де пар та мен ти Мін’юсту, одним із яких є де­пар­та­мент про­ба­ції.

«За­твер­дже­но Стра­те­гію роз­ви­тку про­ба­ції в Укра­ї­ні, яку ми роз­ро­бля­ли з ві­тчи­зня­ни­ми і за­ру біж ни ми екс пер та ми на пе - рі­од до 2020 ро­ку, — роз­по­від­ає

го ло ва де пар та мен ту про ба ції Мі ніс тер ст ва юс ти ції Олег

ЯНЧУК. — За мість під роз ді лів кри­мі­наль­но-ви­ко­нав­чої ін­спе­кції фор му ва ти муть ся упов но ва - же ні ор га ни з пи тань про ба ції. Але якщо ра­ні­ше ді­я­ли 24 те­ри­то­рі­аль­них управ­лі­н­ня дер­жав - ної слу­жби, то те­пер у нас фун­кці о ну ва ти муть шість між ре гі о - наль­них управ­лінь з пи­тань ви­ко­на­н­ня по­ка­рань і про­ба­ції. Бу­ло май­же 600 під­роз­ді­лів кри­мі­наль­но-ви­ко­нав­чої ін­спе­кції, те­пер — близь ко 500 під роз ді лів про­ба­ції. Ми впро­ва­джу­ва­ти­ме­мо на пра цьо ва ні ме то ди ки про - ба­ції. Ще одна ме­та — на­вчан ня пра ців ни ків про ба ції без по се - ред ньо на ро бо­чо му міс ці, ад же так фор­му­є­ться 80% на­ви­чок».

За під трим ки пар т не рів із Ка на ди та Нор ве гії пі лот ний про ект з про ба ції сьо год ні діє в Хар ко ві. Го лов на ме та но во го цен т ру — роз роб ка ефек тив ної мо де лі ді яль нос ті та ких служб. На­сам­пе­ред тре­ба ство­ри­ти ком­фор т ні умо ви для пра ців ни ків про­ба­ції і вста­но­ви­ти атмо­сфе­ру до ві ри і без пе ки між пра во по - руш ни ка ми та спе ці а ліс та ми. Зго дом в Укра ї ні пла ну єть ся ство­ри­ти 20 та­ких уста­нов у обла­сних цен­трах, а та­кож 11 цен­трів юве­наль­ної про­ба­ції (один уже діє у Льво­ві, ще два ство­рю­ю­ться в Оде­сі та Ки­є­ві). Пі­дго­тов­ка фа­хів­ців здій­сню­є­ться на ба­зі Бі­ло­цер­ків­сько­го учи­ли­ща про­фе сій ної під го тов ки пер со на лу Дер жав ної кри мі наль но- ви ко - на­вчої слу­жби — теж за під­трим­ки екс­пер­тів із ЄС та Ка на­ди.

«ТРЕ­БА ЗАРУЧИТИСЯ ПІДТРИМКОЮ СУД­ДІВ»

Між на род ні фа хів ці на го ло­шу ють, що су до ву сис те му так са­мо по­трі­бно під­го­ту­ва­ти до то­го, щоб ви­но­си­ти ви­ро­ки, зва­жа­ю­чи на не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня но­вої пра­кти­ки.

«При впро­ва­джен­ні си­сте­ми про ба ції тре ба за ру чи ти ся під - трим­кою суд­дів, щоб був ба­ланс між зло­чи­ном, ви­ро­ком та ре­а­бі­лі­та­ці­єю, — на­го­ло­шує екс­перт із про ба ції про ек ту ЄС « Під - трим­ка ре­форм у сфе­рі юсти­ції в Укра ї ні » Рен дел БАРРОУЗ, який має де ся ти річ ний до свід ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми юсти­ції в Бол га рії та Гру зії. — Про ба ція має бу­ти ефе­ктив­ною, тоб­то по­вин­на усу­ва­ти фа­кто­ри, які при­зве ли до ско єн ня зло чи ну, а це — ан ти со ці аль на по ве дін ка, проб лем ні об ста ви ни на ро бо ті чи в ро­ди­ні, нар­ко­ти­ки чи ал­ко­го­лізм. Не­об­хі­дно зга­да­ти до­свід США: на­да­н­ня за­су­дже­но­му до­по мо ги у пра цев лаш ту ван ні та по­шу­ку жи­тла, ре­а­бі­лі­та­ція ал­ко- і нар­ко­за­ле­жних, ро­бо­та над змі­ною в спосо­бі ми­сле­н­ня і по­ве дін ки. Мій до свід ро бо ти в кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи по­ка­зав, що гро мадсь кість ду же доб ре спри­ймає про­ба­цію ».

За сло­ва­ми екс­пер­тів, ни­ні в Укра ї ні на ство рен ня ін с ти ту ту про­ба­ції спе­ці­аль­них ре­сур­сів не пе ред ба че но. Але оскіль ки ре - фор­ма по­чи­на­є­ться з ка­дрів, то, за сло­ва­ми Оле­га Ян­чу­ка, з на­да­них ре­сур­сів мо­жна за­без­пе­чи­ти зар пла ту пер со на лу в роз мі рі 8—10 ти­сяч гри­вень за ра­ху­нок ско ро чен ня шта ту. По всій Укра ї ні пе ред ба че но май же чо - ти­ри ти­ся­чі по­са­до­вих осіб, і цю кіль­кість мо­жна ско­ро­ти­ти біль­ше, ніж на ти­ся­чу. При цьо­му в скла ді пер со на лу про ба ції пра - цю­ва­ти­муть не тіль­ки юри­сти, а й фа хів ці з со ці аль ної ро бо ти і пси­хо­ло­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.