Ек­спе­ри­мент чи шанс?

МОЗ ка­те­го­ри­чно про­ти держ­фі­нан­су­ва­н­ня ме­то­ду ви­ро­щу­ва­н­ня кін­ці­вок для уча­сни­ків АТО. Во­лон­те­ри по­ря­ту­ва­ли так 60 осіб

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

ЗОле­ксан­дром Під­ко­па­ним «День» по­зна­йо­мив­ся ми­ну­лої осе­ні, він са­ме про­хо­див лі­ку­ва­н­ня у при­ва­тній клі­ні­ці Ки­є­ва, де ме­ди­ки на­вчи­лись бу­кваль­но ви­ро­щу­ва­ти кіс­тки зі стов­бу­ро­вих клі­тин. У бе­ре­зні 2014 ро­ку чо­ло­ві­ка мо­бі­лі­зу­ва­ли до 25-ї окре­мої Дні­про­пе­тров­ської по­ві­тря­но-де­сан­тної бри­га­ди, а у ве­ре­сні то­го ж ро­ку Оле­ксандр отри­мав по­ра­не­н­ня: ав­то­мо­біль, у яко­му він їхав з то­ва­ри­шем, по­тра­пив під гр­ана­то­ме­тний об­стріл. Най­біль­ше по­стра­жда­ла п’ятко­ва кіс­тка. Лі­ку­ва­н­ня у го­спі­та­лях і по­над два де­ся­тки опе­ра­цій хо­ро­ших ре­зуль­та­тів не да­ли.

Ко­ли Оле­ксандр по­чув про про­ект з ви­ро­щу­ва­н­ня кі­сток для бій­ців АТО, ви­рі­шив спро­бу­ва­ти. І не жал­кує. За­раз чо­ло­вік во­дить ав­тів­ку, за­йма­є­ться до­ма­шні­ми спра­ва­ми, влі­тку пра­цю­вав на вла­сній па­сі­ці, а те­пер го­тує до­ку­мен­ти, щоб вла­шту­ва­тись на ро­бо­ту у мі­сце­вий військ­ко­мат. До цьо­го до­да­лось ви­хо­ва­н­ня си­на — мі­сяць то­му у ро­ди­ні Оле­ксан­дра з’явив­ся Бо­г­дан­чик.

ЗАБЛОКОВАНА ЗГОДА

Як­би не до­по­мо­га во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції «На­ро­дний про­ект», яка зби­рає ко­шти на лі­ку­ва­н­ня вій­сько­вих, Оле­ксандр до­сі хо­див би на ми­ли­цях. Рік то­му ке­рів­ни­цтво клі­ні­ки та во­лон­те­ри іні­ці­а­ти­ви про­си­ли дер­жа­ву ство­ри­ти від­по­від­ну про­гра­му, щоб лі­ку­ва­ти бій­ців бю­дже­тним ко­штом, адже мо­жли­во­сті акти­ві­стів не без­ме­жні. Цьо­го ро­ку та­ка дер­жав­на про­гра­ма з’яви­лась, її ко­што­рис — 150 міль­йо­нів гри­вень, іде­ться про фі­нан­су­ва­н­ня ре­ге­не­ра­тив­них те­хно­ло­гій за­га­лом, із ці­єї су­ми на опе­ра­ції бій­цям АТО із за­сто­су­ва­н­ням стов­бу­ро­вих клі­тин пе­ред­ба­че­но 16 міль­йо­нів гри­вень.

На­ра­зі Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, ко­тре схва­ли­ло ство­ре­н­ня від­по­від­ної держ­про­гра­ми, отри­ма­ло 11 за­явок від бій­ців, що хо­чуть нею ско­ри­ста­тись. Якщо не ви­ро­сти­ти їм но­ві кіс­тки, імо­вір­но, їм за­гро­жує ам­пу­та­ція. Та щоб ко­шти пі­шли за при­зна­че­н­ням, по­трі­бно по­го­дже­н­ня Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’ я. Однак ві­дом­ство у цьо­му від­мов­ляє.

«МЕ­ТОД, ПО СУТІ, НА­РА­ЗІ Є ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ»

За­сту­пник ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Оле­ксандр Лін­чев­ський вва­жає те­хно­ло­гію з ви­ро­щу­ва­н­ня кі­сток екс­пе­ри­мен­том. « Команда Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’ я ви­знає прі­о­ри­тет до­ка­зо- вої ме­ди­ци­ни і пра­цює над тим, щоб укра­їн­ські лі­ка­рі у сво­їй пра­кти­ці ке­ру­ва­ли­ся основ­ни­ми прин­ци­па­ми ме­ди­ци­ни, за­сно­ва­ної на до­ка­зах. На сьо­го­дні ні­де в сві­ті не під­твер­дже­но, що ви­ко­ри­ста­н­ня стов­бу­ро­вих клі­тин при лі­ку­ван­ні не­зро­ще­них пе­ре­ло­мів до­зво­ляє лі­кві­ду­ва­ти біль­ший де­фект, лі­кві­ду­ва­ти йо­го на­дій­ні­ше, тоб­то змен­ши­ти кіль­кість ускла­днень і при­швид­ши­ти за­го­є­н­ня. Не­має до­ка­зо­вих да­них, що ви­ко­ри­ста­н­ня стов­бу­ро­вих клі­тин є кра­щим за ком­бі­на­цію ін­ших ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня де­фе­ктів кі­сток. Цей ме­тод, по суті, на­ра­зі є експериментальним», — по­яснює Оле­ксандр Лін­чев­ський.

« Ко­ли йде­ться про гро­ші, про вла­сне бю­дже­тні ко­шти, тре­ба ро­зу­мі­ти, що у дер­жа­ви є не один па­ці­єнт, про яко­го тре­ба дба­ти, а усі па­ці­єн­ти, яким не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти на­ле­жне лі­ку­ва­н­ня. Дер­жа­ва не мо­же ді­я­ти, як во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції, що адре­сно зби­ра­ють до­по­мо­гу, — про­дов­жує за­сту­пник в. о. мі­ні­стра. — Мі­ні­стер­ство ви­сту­пає про­ти ви­ді­ле­н­ня бю­дже­тних ко­штів на екс­пе­ри­мен­таль­ні ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня. Нам ви­да­є­ться не­ко­ре­ктним за­бра­ти ко­шти у де­ся­тьох па­ці­єн­тів для то­го, щоб про­лі­ку­ва­ти одно­го експериментальним ме­то­дом з не­до­ве­де­ною ефе­ктив­ні­стю. І усі по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що у жо­дній дер­жа­ві сві­ту по­ді­бне екс­пе­ри­мен­таль­не лі­ку­ва­н­ня не фі­нан­су­є­ться дер­жа­вою. Не бу­де цьо­го і в Укра­ї­ні».

«МО­ЖЕ­МО ГУРТОМ ПО­КА­ЗА­ТИ МІНІСТЕРСТВУ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ»

З одно­го бо­ку, чи­нов­ни­ки ма­ють ра­цію, бо фі­нан­су­ва­ти не­до­ве­де­ні ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня — це ри­зик і без­від­по­від­аль­не ви­тра­ча­н­ня дер­жав­них гро­шей. Але істо­рії 60 бій­ців, ко­трі вже про­йшли лі­ку­ва­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням стов­бу­ро­вих клі­тин, — це ре­а­лії. Мо­жли­во, це те­хно­ло­гія май­бу­тньо­го, у яку за­раз тре­ба по­ві­ри­ти, якщо є не­об­хі­дність — пе­ре­ві­ри­ти.

Як по­яснив ко­ор­ди­на­тор клі­ні­ки Ста­ні­слав Ку­шна­рьов, по­си­ла­н­ня мі­ні­стер­ства на від­су­тність клі­ні­чних про­то­ко­лів для лі­ку­ва­н­ня цим ме­то­дом, не має під­ґрун­тя, оскіль­ки та­ких про­то­ко­лів не існує ні для ме­то­ди­ки ви­ро­щу­ва­н­ня кі­сток, ні для ін­ших ме­то­дик в ор­то­пе­дії та трав­ма­то­ло­гії. А са­ма дер­жа­ва на­ра­зі не про­во­дить жо­дних до­слі­джень у цій сфе­рі.

« Для роз­бло­ку­ва­н­ня іні­ці­а­ти­ви та ви­ді­ле­н­ня бій­цям дер­жав­них гро­шей на лі­ку­ва­н­ня, до­ста­тньо про­пи­са­ти, що в ре­ге­не­ра­ції до­пу­ска­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня ме­то­дів про­фі­ла­кти­ки, ді­а­гно­сти­ки, лі­ку­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ції, до­зво­ле­них до за­сто­су­ва­н­ня цен­траль­ним ор­га­ном у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я», — до­пов­нює Ста­ні­слав Ку­шна­рьов.

Че­рез спро­тив МОЗ на­ра­зі фі­нан­су­ва­ти про­ект від­мо­ви­лись два по­ту­жних спон­со­ри. Йде­ться не ли­ше про втра­че­ні со­тні ти­сяч гри­вень, а й про ні­ве­льо­ва­ні шан­си на оду­жа­н­ня. Оле­ксандр Під­ко­па­ний ре­зю­мує: «МОЗ вва­жає, що у го­спі­та­лях мо­жна зро­би­ти все най­кра­ще, але там на­віть та­ких те­хно­ло­гій не­має. Мо­же, це та­ка кон­ку­рен­ція, щоб са­мим впро­ва­ди­ти по­ді­бну ме­то­ди­ку. Знаю хло­пців, яким ця те­хно­ло­гія теж до­по­мо­гла. І це не ек­спе­ри­мент — мо­же­мо при­їха­ти усі гуртом до мі­ні­стер­ства і до­ве­сти, що ре­зуль­та­ти справ­ді є».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.