Спов­за­ю­чий Клов

Че­рез бу­дів­ни­цтво хма­ро­чо­са у цен­трі Ки­є­ва руй­ну­ю­ться су­сі­дні бу­дин­ки. Мі­ська влада ли­ше імі­тує ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Бу­ди­нок на ву­ли­ці Ме­чни­ко­ва, 11 має не­без­пе­чно­го су­сі­да: у дво­рі за но­ме­ром 11А зво­ди­ться жи­тло­во-офі­сний ком­плекс Signature. Оби­два бу­дин­ки роз­та­шо­ва­ні пра­кти­чно у під­ніж­жі Клов­сько­го узво­зу, мі­сци­ні до­во­лі по­хи­лій та зсу­во­не­без­пе­чній. Че­рез зве­де­н­ня но­вої ви­со­тки, яка за пла­на­ми ма­ти­ме аж 30 по­вер­хів, при­ле­глі бу­дин­ки трі­щать, у сті­нах утво­рю­ю­ться дір­ки, ку­ди лег­ко про­со­ву­є­ться люд­ський ку­лак, а на су­сі­дній ву­ли­ці Іва­на Мар’ янен­ка влі­тку цьо­го ро­ку зруй­ну­ва­лись га­ра­жі. Мі­сце­ві ви­ма­га­ють зу­пи­ни­ти бу­дів­ни­цтво, адже під за­гро­зою їхні по­ме­шка­н­ня та вла­сні жи­т­тя.

«Бу­ди­нок наш трі­щить. Тру­би, у то­му чи­слі га­зо­ві, у скру­че­но­му ста­ні, ні­хто за цим не слід­кує, про­сі­дає осно­ва бу­дин­ку, ка­на­лі­за­цій­ні сто­ки за­би­ті бу­ді­вель­ним смі­т­тям, від чо­го сто­їть смо­рід, — роз­по­від­ає Ган­на, ме­шкан­ка бу­дин­ку на Ме­чни­ко­ва, 11 (прі­зви­ща не на­зи­ва­є­мо з пи­тань без­пе­ки). — Бу­ди­нок №7 на ву­ли­ці Мар’янен­ка по­при не­дав­ній ре­монт теж трі­щить, те са­ме з бу­дин­ка­ми під но­ме­ра­ми 14 і 9. Наш по­тер­пає най­біль­ше, оскіль­ки не ре­мон­ту­вав­ся ра­ні­ше. У нас сті­ни тов­щи­ною близь­ко ме­тра, але й тут вже є трі­щи­ни. Ми сту­ка­ли в усі две­рі. Я не знаю, що ще ро­би­ти. Звер­та­лись у то­му чи­слі в су­ди — пі­сля них за­мі­ни­ли за­бу­дов­ни­ка, по­пе­ре­дньо­го ні­би зро­би­ли бан­кру­том. Тоб­то ство­рю­ю­ться та­кі схе­ми, що не при­де­ре­шся».

ПРЕТЕНЗІЇ ВІД ЮНЕСКО ТА УКРА­ЇН­СЬКИХ ФА­ХІВ­ЦІВ

Мі­ська влада пра­кти­чно ні­чо­го не ро­бить, а не­дав­но На­у­ко­во-ме­то­ди­чна ра­да Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни да­ла до­бро на по­яву 30-по­вер­хо­во­го хма­ро­чо­са у бу­фер­ній зо­ні Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. До ре­чі, у цьо­му ра­йо­ні вже є кіль­ка об’єктів, ство­ре­них з по­ру­ше­н­ням мі­сто­бу­ді­вель­них обме­жень — тор­го­во-роз­ва­жаль­ний центр «Па­рус» і най­біль­ший хма­ро­чос Ки­є­ва на 43 по­вер­хи, що на Клов­сько­му узво­зі, 7А. До ньо­го є ба­га­то пре­тен­зій у на­ших екс­пер­тів і ЮНЕСКО — ор­га­ні­за­ція на­по­ля­гає на де­мон­та­жі верх­ніх по­вер­хів.

Во­че­видь чи­нов­ни­ків не об­хо­дять ні ре­ко­мен­да­ції між­на­ро­дни­ків, ні за­ува­же­н­ня укра­їн­ських фа­хів­ців. Адже під за­гро­зою руй­на­ції опи­ня­ю­ться су­сі­дні бу­дів­лі, а оскіль­ки но­во­буд сто­їть на за­хо­ва­ній у бе­тон рі­чці Клов, до­да­ю­ться ри­зи­ки від близь­ких до по­верх­ні ґрун­то­вих вод. У ком­пле­ксі утво­рю­є­ться ви­бу­хо­не­без­пе­чна су­міш, для зне­шко­дже­н­ня якої ме­шкан­ці не зна­хо­дять ді­є­во­го спосо­бу. Акції про­те­сту, звер­не­н­ня до Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, Вер­хов­ної Ра­ди, Мін­куль­ту­ри, ки­їв­ських ор­га­нів вла­ди, спіл­ку­ва­н­ня з мі­ськи­ми де­пу­та­та­ми — весь цей ар­се­нал ме­шкан­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють з 2007 ро­ку, ко­ли тіль­ки-но по­ча­лось бу­дів­ни­цтво. У 2008 ро­ці про­блем­ну за­бу­до­ву вда­лось зу­пи­ни­ти, та­ке рі­ше­н­ня прийня­ла ме­рія за роз­по­ря­дже­н­ням то­ді­шньо­го сто­ли­чно­го мі­сько­го го­ло­ви Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го. При­чи­на — ви­яви­ли по­ру­ше­н­ня мі­сто­бу­дів­них норм, оскіль­ки в цій істо­ри­чній ча­сти­ні мі­ста до­зво­ля­є­ться бу­ду­ва­ти ма­кси­мум ше­сти­по­вер­хів­ки.

«ЦЕ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНА ДІЛЯНКА»

Остан­нім ча­сом бу­дів­ни­цтво акти­ві­зу­ва­лось, де­пу­та­ти мі­ськра­ди при­їжджа­ють на акції про­те­сту і го- ло­слів­но обі­ця­ють чи­мось за­ра­ди­ти. А за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції Пе­тро Пан­те­лє­єв ні­би­то до­мо­вив­ся, що за­бу­дов­ник вла­сним ко­штом про­ве­де гео­ло­гі­чне і гео­де­зи­чне ви­вче­н­ня не­без­пе­чно­го схи­лу ін­сти­ту­том, яко­му до­ві­ря­ють ме­шкан­ці. Див­но, адже за ло­гі­кою та нор­ма­ми за­ко­ну по­ді­бні екс­пер­ти­зи вар­то про­во­ди­ти до стар­ту бу­дів­ни­цтва. Акти­ві­сти на­ма­га­ю­ться отри­ма­ти ко­пії до­ку­мен­тів про по­ді­бні до­слі­дже­н­ня, та мар­но. Мо­жли­во, їх вза­га­лі не існує.

«За­бу­дов­ник мав про­ве­сти пов­но­цін­ні ін­же­нер­ні гео­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня, взя­ти про­би ґрун­ту, а ко­ли за­ли­ва­ли па­лі, тре­ба бу­ло зро­би­ти кон­троль­ні за­мі­ри з на­ван­та­же­н­ня на ґрун­ти — це за всі­ма нор­ма­ми про­пи­са­но, тим біль­ше, пла­ну­є­ться ви­со­тна спо­ру­да. В іде­а­лі тре­ба бу­ло про­тя­гом ро­ку про­во­ди­ти мо­ні­то­ринг де­фор­ма­цій при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща, тоб­то сте­жи­ти за рів­нем ґрун­то­вих вод, де­фор­ма­ці­я­ми бу­ді­вель, — по­яснює кан­ди­дат гео­ло­гі­чних на­ук Іри­на Че­рев­ко. — Ра­ні­ше у всіх нор­мах бу­ло про­пи­са­но, що на схи­лах ні­чо­го не мо­жна бу­ду­ва­ти. На Ме­чни­ко­ва, 11А — зсувонебезпечна ділянка, це схи­ли дав­ньої рі­чки Клов, там ле­со­ві про­са­дні ґрун­ти, це вза­га­лі ка­та­стро­фа. У прин­ци­пі за­раз те­хно­ло­гії та­кі, що мо­жна бу­ду­ва­ти і в та­ких умо­вах, але з су­во­рим до­три­ма­н­ням і гра­мо­тним за­сто­су­ва­н­ням усіх норм. При­пу­скаю, що бу­ду­ють з по­ру­ше­н­ням те­хно­ло­гії ви­ко­на­н­ня ро­біт, че­рез це і трі­щать су­сі­дні бу­дин­ки».

30 ПО­ВЕР­ХІВ У БУ­ФЕР­НІЙ ЗО­НІ ЛАВ­РИ

Мі­ська влада по­дає як пе­ре­мо­гу до­мов­ле­ність із за­бу­дов­ни­ком про при­пи­не­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт, до­ки не від­бу­де­ться пов­не об­сте­же­н­ня Клов­сько­го узво­зу, що по­тре­бує укрі­пле­н­ня. Однак ро­бо­чі з бу­дмай­дан­чи­ка не зни­кли. Мо­жли­во, си­ту­а­цію змі­нить при­пис Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції про зу­пи­не­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт. Йо­го дня­ми отри­ма­ли акти­ві­сти пі­сля чи­слен­них по­хо­дів до ДАБІ та ти­ску на чи­нов­ни­ків. Остан­ні про­ве­ли по­за­пла­но­ву ін­спе­кцію і ви­зна­ли, що ви­со­тка бу­ду­є­ться із по­ру­ше­н­ням бу­ді­вель­них норм, дер­жав­них стан­дар­тів, ар­хі­те­ктур­них ви­мог і вза­га­лі без до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт.

«Ми ви­ма­га­є­мо зу­пи­ни­ти бу­дів­ни­цтво, на­кла­сти арешт на зе­мель­ну ді­лян­ку і де­мон­ту­ва­ти цю за­бу­до­ву, бо во­на вже врі­за­лась униз на чо­ти­ри по­вер­хи, чо­го не мо­жна ро­би­ти. Ще шість по­вер­хів на­бу­ду­ва­ли звер­ху, і все це з до­зво­лу Мін­куль­ту­ри, — на­га­дує Ган­на. — То­рік мі­ні­стер­ство не по­го­ди­ло мі­сто­бу­дів­ні умо­ви, у ме­не є від­по­від­ний про­то­кол. Цьо­го ро­ку їм щось за­не­сли чи що, бо я не знаю, з яко­го при­во­ду ті са­мі про­е­кти узго­ди­ли і до­зво­ли­ли бу­ду­ва­ти 30 по­вер­хів у бу­фер­ній зо­ні Ки­є­во­Пе­чер­ської лав­ри».

Ски­да­є­ться на те, що усі від­ка­ра­ску­ю­ться від про­блем­но­го бу­дів­ни­цтва, а лю­ди за­ли­ши­ли­ся сам на сам зі сво­єю бі­дою. На сай­ті за­бу­дов­ни­ка, ТОВ «Вінг Де­ве­ло­пмент», вка­за­но, що зда­ча об’єкту в екс­плу­а­та­цію пла­ну­є­ться у дру­го­му квар­та­лі 2018 ро­ку. Офі­цій­но про­да­ва­ти там квар­ти­ри ще не по­ча­ли. І по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри ма­ють до­бре по­ду­ма­ти, чи без­пе­чним бу­де їхнє но­ве жи­тло. Мо­жли­во, хо­ча б від­су­тність по­пи­ту на «зсу­во­не­без­пе­чну» про­по­зи­цію ви­рі­шить про­бле­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.