Ро­бо­ти Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча – у ка­лен­да­рі

На Во­ли­ні від­зна­ча­ти­муть 350-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня ві­до­мо­го іко­но­пи­сця

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

■ Ка­лен­дар на 2017 рік є спіль­ним про­е­ктом Му­зею во­лин­ської іко­ни та Во­лин­ської обла­сної дру­кар­ні з від­зна­че­н­ня 350-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча та по­пу­ля­ри­за­ції йо­го ми­сте­цької спад­щи­ни. На Во­ли­ні прийня­ли про­гра­му від­зна­че­н­ня юві­лею ві­до­мо­го іко­но­пи­сця: ви­да­н­ня кни­ги-аль­бо­му «Йов Кон­дзе­ле­вич і Во­линь», про­ве­де­н­ня на­у­ко­вої кон­фе­рен­ції у Му­зеї во­лин­ської іко­ни, ле­кції, ві­кто­ри­ни, твор­чі кон­кур­си у на­вчаль­них за­кла­дах та ін­ше. Во­лин­ський кра­є­знав­чий му­зей по­дав про­по­зи­ції На­ціо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни та Укр­по­шті що­до ви­го­тов­ле­н­ня юві­лей­ної мо­не­ти та ви­да­н­ня юві­лей­ної мар­ки на честь Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча.

■ Йов Кон­дзе­ле­вич (бл. 1667 — між 1740—1748 р.), іє­ро­мо­нах Бі­ло­сто­цько­го мо­на­сти­ря бі­ля мі­сте­чка Тор­чин, пра­во­слав­ний цер­ков­ний ді­яч Во­ли­ні, іко­но­пи­сець — най­яскра­ві­ша по­стать в істо­рії укра­їн­сько­го жи­во­пи­су на зла­мі XVII—XVIII сто­літь. Він очо­лив іко­но­пи­сну май- стер­ню, яка пра­цю­ва­ла над роз­пи­сом іко­но­ста­сів ( За­го­рів­ський, Ло­ка­чин­ський, Бо­го­род­чан­ський) і на­пи­са­н­ням окре­мих ікон не тіль­ки на Во­ли­ні, а й за її ме­жа­ми. Най­біль­ший ком­плекс пам’яток, що пред­став­ляє твор­чість Кон­дзе­ле­ви­ча та май­стрів йо­го ко­ла, екс­по­ну­є­ться у Му­зеї во­лин­ської іко­ни.

■ У ка­лен­да­рі пред­став­ле­но 11 ікон ро­бо­ти Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча та май­стрів йо­го ко­ла XVII — по­ча­тку XVIII сто­літь з ко­ле­кції Му­зею во­лин­ської іко­ни та іко­ни «Хре­ще­н­ня» і «По­кро­ва» по­ча­тку XVIII сто­лі­т­тя з во­лин­сько­го хра­му. Це зо­бра­же­н­ня Хри­ста Все­дер­жи­те­ля, Юрія Змі­є­бор­ця, Про­ро­ків, свя­тих Ко­зьми і Дем’ яна, Іва­на Бо­го­сло­ва. Ці­ка­ві сю­же­тні ком­по­зи­ції — «Опла­ку­ва­н­ня Ісу­са Хри­ста», «Бла­го­ві­ще­н­ня», «Спо­ку­са Ісу­са Хри­ста».

■ Осо­бли­вою є істо­рія іко­ни «Бо­го­ро­ди­ця з Ан­то­ні­єм і Фе­о­до­сі­єм Пе­чер­ськи­ми/Всі свя­ті», яка ста­ла об- кла­дин­кою ка­лен­да­ря. Це — хо­ру­гва, ви­ко­на­на олій­ни­ми фар­ба­ми на по­ло­тні, ймо­вір­но, Йо­вом Кон­дзе­ле­ви­чем, у 1722 р. для За­го­рів­сько­го Рі­здво-Бо­го­ро­ди­чно­го мо­на­сти­ря. Во­на зна­хо­ди­ла­ся у Ми­хай­лів­сько­му хра­мі се­ла Ве­ли­кий Окорськ Ло­ка­чин­сько­го ра­йо­ну. Атри­бу­цію іко­ни про­во­ди­ла за­ві­ду­вач Му­зею во­лин­ської іко­ни Те­тя­на Єлі­сє­є­ва, яка ка­же, що храм бо­го­бор­ча влада за­кри­ла, а іко­ни ма­ли ста­ти... екс­по­на­та­ми му­зею ате­ї­зму в Ло­ка­чах. Іко­ни збе­рі­га­ли у не­при­сто­со­ва­но­му при­мі­щен­ні, во­ни бу­ли вкрай по­ни­ще­ні. Ре­став­ра­то­ри зро­би­ли ви­сно­вок, що іко­на «Бо­го­ро­ди­ця з Ан­то­ні­єм і Фе­о­до­сі­єм Пе­чер­ськи­ми/Всі свя­ті», зо­бра­же­н­ня якої ни­ні є при­кра­сою но­во­го ка­лен­да­ря, на­пи­са­на у ХVII cто­літ­ті, а май­стер­ність ви­ко­на­н­ня, сти­лі­сти­ка ли­ків, мо­де­лю­ва­н­ня бга­нок одя­гу «бе­ре по­ча­ток у тво­рах та­ких май­стрів, як Йов Кон­дзе­ле­вич».

■ Ка­лен­дар ста­не хо­ро­шим су­ве­ні­ром для ту­ри­стів і са­мих во­ли­нян.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЮ НА­ДА­НО АВТОРОМ

Іко­на «Бо­го­ро­ди­ця з Ан­то­ні­єм і Фе­о­до­сі­єм Пе­чер­ськи­ми/Всі свя­ті». Фра­гмент із зо­бра­же­н­ням Бо­го­ро­ди­ці й Бо­го­не­мов­ля­ти і став об­кла­дин­кою ка­лен­да­ря

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.