Но­вий ра­унд спра­ви Гон­га­дзе – По­доль­сько­го

Чер­го­ве за­сі­да­н­ня Ка­са­цій­но­го су­ду що­до ви­ро­ку Оле­ксію Пу­ка­чу від­кри­ває но­ві, тем­ні сто­рін­ки цьо­го про­це­су

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Все­ре­ду у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му су­ді із роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від­бу­лось дру ге за­сі­да­н­ня по роз­гля­ду ка­са­цій­них скарг на ви­рок ви­ко­нав­цю зло­чи­нів Оле­ксі­є­ві Пу­ка­чу у спра­ві Гон­га­дзе — По­доль­сько­го. Ці пер­ші два за­сі­да­н­ня бу­ли по­ки що при­свя­че­ні ор­га­ні­за­цій­ним пи­та­н­ням. Хо­ча й на остан­ньо­му з них ви­яви­лись но­ві фа­кти, що да­ють при­від зро­би­ти ви­сно­вок у м’яко ка­жу­чи не­до­бро­со­ві­сній ро­бо­ті по­пе­ре­дніх су­дів, а й ін­ко­ли у від­вер­тих ма­ні­пу­ля­ці­ях в цій ре­зо­нан­сній і до­ле­но­сній для кра­ї­ни спра­ві.

По-пер­ше, ви­яви­лось, що про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків за­сі­дань бу­ли ви­яв­ле­ні фа­кти зни­кне­н­ня ва­жли­вих до­ку­мен­тів по спра­ві. Зокре­ма зник ці­лий том, до­ля яко­го має кіль­ка вер­сій. По-дру­ге, вко­тре ого­лив­ся факт ти­ску на обви­ну­ва­че­но­го Оле­ксія Пу­ка­ча з бо­ку пра­во­охо­рон­ців з ме­тою за­мов­чу­ва­н­ня фа­ктів і прі­звищ. Сам Пу­кач цьо­го ра­зу мав мо­жли­вість за пер­шою ви­мо­гою бра­ти сло­во на су­ді і в пе­ре­р­вах віль­но спіл­ку­ва­тись з жур­на­лі­ста­ми — факт за ча­си по­ді­бних за­сі­дань без­пре­це­ден­тний, адже, на­при­клад, в Апе­ля­цій­но­му су­ді спіл­ку­ван­ню з обви­ну­ва­че­ним всі­ля­ко пе­ре­шко­джа­ли охо­рон­ці, а го­лов­но­му по­тер­пі­ло­му Оле­ксі­є­ві По­доль­сько­му за­бо­ро­ни­ли бу­ти при­су­тнім на за­сі­да­н­нях. Біль­ше то­го, в Пе­чер­сько­му су­ді су­д­дя Ан­дрій Мель­ник до­міг­ся про­ве­де­н­ня за­кри­то­го про­це­су над Пу­ка­чем без ви­ко­ри­ста­н­ня за­со­бів фі­кса­ції. І це ли­ше окре­мі фа­кти яв­них зло­вжи­вань з бо­ку пра­во­су­д­дя і пра­во­охо­рон­ців, що го­во­рить про за­ці­кав­ле­ність вла­ди у пе­ре­шко­джан­ню ви­не­сен­ню об’єктив­но­го ви­ро­ку.

На за­сі­дан­ні від­бу­лась по­ле­мі­ка між ни ніш ньою пред с тав ни - цею вд ови Ми ро сла ви Гон гад зе Ва лен ти ною Те ли чен ко та пред - став ни ка ми по тер пі ло го Олек сія По­доль­сько­го. Остан­ні ви­ма­га­ють від­ве­де­н­ня Те­ли­чен­ко.

«Во­на си­стем­но про­я­ви­ла се­бе осо­бою, що всі­ля­ко на­ма­га­є­ться від­ве­сти за­мов­ни­ка вбивств і ка­ту­вань Ле­о­ні­да Ку­чму з-під уда­ру про­це­су та ви­ко­ну­ва­ла кіль­ка не­су­мі­сних ро­лей – свід­ка по спра­ві, пред­став­ни­ці ін­те­ре­сів вдо­ви та пред­став­ни­ка про­ку­ра­ту­ри», — по­яснив Оле­ксандр Єлья­шке­вич, який пред­став­ляє ін­те­ре­си по­тер­пі­ло­го Оле­ксія По­доль­сько­го. Він та­кож на­вів від­по­від­ні до­ка­зи тен­ден­цій­но­сті Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко з кон­кре­тни­ми по­си­ла­н­ня­ми на де­та­лі про­це­су і її ж ви­слов­лю­ва­н­ня­ми.

«Зав­дя­ки ро­бо­ті Те­тя­ни Ко­сті­ної, ми ви­яви­ли фе­но­ме­наль­ні ре­чі, які в істо­рії пра­во­су­д­дя не за­сто­со­ву­ва­лись, — по­яснив Оле­ксандр Єлья­шке­вич. — Ми звер­ну­ли ува­гу на те, які за­яви во­на (Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко. – Ред.) ро­би­ла і яким свід­ком бу­ла по цій спра­ві. Пі­сля то­го, як во­на на­чеб­то ста­ла заступником Ген­про­ку­ро­ра Укра­ї­ни, во­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла своє ста­но­ви­ще для то­го, щоб втру­ча­тись уцю спра­ву».

Зре­штою су­д­дя­ми до спра­ви бу­ли до­лу­че­ні но­ві до­ку­мен­ти, зок ре ма ко пія лис та Олек сія По до - льсько­го до ге­не­раль­но­го прокурора Укра­ї­ни Юрія Лу­цен­ка. По­доль­ський пе­ре­ко­на­ний, що ни­ніш ній ген п ро ку рор, який у свій час осо­би­сто йо­му обі­цяв до­ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня вбив­ства Гон­га­дзе і на­па­ду на По­доль­сько­го до ло­гі­чно­го й спра­ве­дли­во­го кін­ця, по­ка­рав­ши за­мов­ни­ка Ле­о­ні­да Ку­чму, за­раз став на ін­шу по­зи­цію.

На за­сі­дан­ні був при­су­тній адво­кат по­мер­лої ма­те­рі Ге­ор­гія Гон­га­дзе Ан­дрій Фе­дур, який за­явив, що не мо­же бра­ти участь в подаль­ших за­сі­да­н­нях, адже йо­го клі­єн­тка по­мер­ла і він «не мо­же з нею узго­джу­ва­ти по­зи­цію». Во­дно­час Фе­дур за­зна­чив, що з са­мо­го по­ча­тку вва­жав, що суд над Пу­ка­чем мав скла­да­тись із су­ду при­ся­жних. Окрім то­го, но­вий адво­кат Оле­ксія По­доль­сько­го Те­тя­на Ко­сті­на по­ві­до­ми­ла, що з 148 то­мів спра­ви, во­на всти­гла озна­йо­ми­тись ли­ше із 63, при цьо­му 118-й том зник. Вна­слі­док цьо­го Ко­сті­на по­про­ха­ла пе­ре­не­сти за­сі­да­н­ня для гли­бин­но­го ви­вче­н­ня ма­те­рі­а­лів, а Ка­са­цій­ний суд прийняв рі­ше­н­ня за­тре­бу­ва­ти у Пе­чер­сько­го су­ду зга­да­ний том. За­га­лом суд­ді Ка­са­цій­но­го су­ду на да­но­му ета­пі до­сить чі­тко роз­став­ля­ють ор­га­ні­за­цій­ні акцен­ти, що різ­ко кон­тра­стує з по­ве­дін­кою «суд­дів­ських трі­йок» в ін­ших су­дах. Прин­ци­по­ва лі­нія ко­ман­ди Оле­ксія По­доль­сько­го, Оле­ксан­дра Єлья­шке­ви­ча, Ві­кто­ра Ши­шкі­на та всіх, хто всі ці ро­ки до­би­ва­є­ться істи­ни в спра­ві вбив­ства жур­на­лі­ста да­ле­ко­го 2000 ро­ку, зре­штою по­сту­по­во ро­бить про­лом усті ні за­ко­сте­ні­лої си­сте­ми.

На­сту­пне за­сі­да­н­ня при­зна­че­но на 7 лю­то­го на сту­пно­го ро­ку.

Ві­ктор ШИШКIН, пред­став­ник По­доль­сько­го, пер­ший ген п ро ку рор Укра ї ни ( 1991— 1993 рр.), су­д­дя КС (2006—2015 рр):

— Адво­ка­ти Пу­ка­ча сьо­го­дні по­ві­до­ми­ли, що на їхній за­пит що­до ста­ну роз­слі­ду­ва­н­ня по­ру­шень суд­дею Пе­чер­сько­го су­ду Ан­дрі­єм Мель­ни­ком про­це­су­аль­них норм, Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія суд­дів від­по­ві­ла, що 28 ве­ре­сня цьо­го ро­ку прийня­то рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня сто­сов­но суд­ді Мель­ни­ка А.В. з під­став по­ста­но­ви ВР від 8 ве­ре­сня 2016 ро­ку про звіль­не­н­ня суд­ді Мель­ни­ка в зв’яз­ку з до­ся­гне­н­ням 65 рі­чно­го ві­ку. Вся спра­ва в то­му, що ме­ні за­ли­ши­лось 4 мі­ся­ці до до­ся­гне­н­ня 65 ро­ків, а цей су­д­дя є мо­лод­шим за ме­не що­най­мен­ше на ро­ків 20. Це не­ми­сли­мо. На­га­даю, що про­ва­дже­н­ня за суд­дею Мель­ни­ком роз­по­ча­лось вна­слі­док то­го, що він фаль­си­фі­ку­вав ви­рок по спра­ві на­па­ду на Єлья­шке­ви­ча, при цьо­му зов­сім не по­ста­вив­ши са­мо­го по­тер­пі­ло­го до ві­до­ма, що роз­гля­да­є­ться йо­го спра­ва. Уявіть со­бі, Єлья­шке­вич ді­знав­ся, що по йо­го спра­ві вже є ви­рок ро­ків че­рез 5 пі­сля то­го, як цей ви­рок був при­зна­че­ний. Окрім то­го Мель­ник су­ціль­но по­ру­шу­вав про­це­су­аль­ні нор­ми в су­ді над Пу­ка­чем, які пов’яза­ні з від­кри­ті­стю, з гла­сні­стю, з до­пу­ском по­тер­пі­ло­го на суд, як це бу­ло з Оле­ксі­єм По­доль­ським, із за­без­пе­че­н­ням йо­го прав. Мель­ник фа­кти­чно ви­вів по­тер­пі­ло­го з про­це­су. Та­ким чи­ном, звіль­нив­ши Мель­ни­ка з по­са­ди суд­ді Пе­чер­сько­го су­ду, йо­му до­зво­ли­ли уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті, при­пи­нив­ши ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня що­до ньо­го.

Сьо­го­дні в Ка­са цій­но­му су­ді ми всі мо­гли по­чу­ти в чер­го­вий раз про те, який не­за­кон­ний тиск здій­сню­вав­ся на Пу­ка­ча для то­го, щоб ви­ве­сти з-під уда­ру Ку­чму. На Пу­ка­ча ти­сну­ли, щоб він не зга­ду­вав йо­го іме­ні в по­ка­зах і на су­ді. За­гал по­чув, скіль­ки до Пу­ка­ча бу­ло «хо­до­ків» від КДБ (на­зва­ти СБУ я цю стру­кту­ру в та­ко­му ви­пад­ку не мо­жу), з про­ку­ра­ту­ри та ін­ших служб, для то­го, щоб Пу­кач не го­во­рив зай­во­го. Са­ме то­му і про­во­ди­лись су­ди в Пе­чер­сько­му су­ді в за­кри­то­му ре­жи­мі без фі­кса­ції, щоб не фі­ксу­ва­ти, по-пер­ше, по­ясне­н­ня Пу­ка­ча, щоб по­тер­пі­лий не міг по­ста­ви­ти йо­му не­зру­чні для по­лі­ти­чної вер­хів­ки дер жа­ви пи­та­н­ня та в них не фі­гу­ру­ва­ли прі­зви­ща Ку­чми, Ли­тви­на й ін­ших. Ми ж зна­є­мо, що, від­по­від­но до плі­вок Мель­ни­чен­ка, ці прі­зви­ща мо­гли і по­вин­ні бу­ли фі­гу­ру­ва­ти в спра­ві як за­мов­ни­ки. Та­ким чи­ном від­бу­ва­лась пов­на фаль­си­фі - ка­ція ви­снов­ків і роз­слі­ду­ва­н­ня по Пу­ка­чу. Що ж до са­мо­го Пу­ка­ча, то хоч яким би він був, у роз­слі­ду­ван­ні не роз­пи­са­на роль ко­жно­го уча­сни­ка зло­чи­ну — хто ке­ру­вав, хто ду­шив, хто три­мав і та­ке ін­ше. З дис­ку­сії По­доль­сько­го та Пу­ка­ча в су­ді ви­хо­дить, що все це зов­сім не з’ясо­ва­но.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.