Са­ман­та ПАУЕР,

по­стій­ний пред­став­ник США в ООН:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

На­ма­га­н­ня Ро­сії пе­ре­кре­сли­ти кор­до­ни при­зве­ло до ма­со­вих по­ру­шень прав лю­ди­ни в Кри­му. США не спри­йма­ти­муть будь-яких спроб змі­ни­ти кор­до­ни у XXI сто­літ­ті, оскіль­ки до­звіл на та­кі дії озна­ча­ти­ме за­охо­че­н­ня ха­о­су на між­на­ро­дній аре­ні. Сьо­го­дні США з гор­ді­стю сто­ять ра­зом з укра­їн­ським на­ро­дом в утвер­джен­ні йо­го пра­ва на са­мо­ви­зна­че­н­ня і за­без­пе­че­н­ня прав лю­ди­ни, і ми вдя­чні ін­шим дер­жа­вам, які ма­ють схо­жу по­зи­цію

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.