СПIВАЮТЬ ВСI!

З 25 до 27 ли­сто­па­да в Ки­є­ві від­бу­де­ться V Мі­жна­ро­дний кон­курс во­каль­них ан­сам­блів та хо­рів іме­ні Дми­тра Бор­тнян­сько­го

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Це пре­сти­жне твор­че зма­га­н­ня за­по­ча­тко­ва­но бла­го­дій­ним фон­дом «Ві­ват Арт» та На­ціо­наль­ним ко­мі­те­том Мі­жна­ро­дної му­зи­чної ра­ди/ЮНЕСКО за спри­я­н­ня Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни та Де­пар­та­мен­ту­ку льту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. Цьо­го­річ жу­рі Кон­кур­су ім. Д.Бор­тнян­сько­го очо­лить ре­ктор На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Ро­жок.

За сло­вам го­ло­ви орг­ко­мі­те­ту, пре­зи­ден­та БФ «Ві­ват Арт» Сві­тла­ни СУХОМЛИНОВОЇ, «кон­курс про­во­дять за та­ки­ми но­мі­на­ці­я­ми: во­каль­ні ду­е­ти, тріо, квар­те­ти, ма­лі, ве­ли­кі ан­сам­блі та хо­ри в трьох ві­ко­вих ка­те­го­рі­ях — до 16, до 24 та до 40 ро­ків. Про­слу­ху­ва­н­ня від­бу­ва­ти­ме­ться в Ми­сте­цько­му са- ло­ні КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка. Са­ме там, уза­лі з чу­до­вою аку­сти­кою, зма­га­ти­му­ться мо­ло­ді во­ка­лі­сти ака­де­мі­чно­го та на­ро­дно­го на­прям­ку во­каль­но-хо­ро­вої му­зи­ки. Цьо­го­річ за­яв­ки по­да­ли 17 во­каль­них ко­ле­кти­вів з Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі та Ли­тви. До ре­чі, май­же по­ло­ви­на обла­стей з Укра­ї­ни від­пра­вить свої кра­щі спів­у­чі та­лан­ти.

Ла­у­ре­а­ти отри­ма­ють мо­жли­вість ви­сту­пи­ти на пре­сти­жних сце­нах на­шої кра­ї­ни в 2017 ро­ці. Кра­що­му ди­ри­ген­ту­бу де вру­че­на спе­ці­аль­на пре­мія «Ди­ри­гент­ський де­бют з Ака­де­мі­чним ка­мер­ним хо­ром ім. Д. Бор­тнян­сько­го» в се­зо­ні 2017—2018 рр., а від НМАУ при­зом кра­щом ухо­ро­во­му ко­ле­кти­ву­ста­не участь в «ІХ Між­на­ро­дній Па­схаль­ній Асам­блеї-2017».

За­клю­чний кон­церт ла­у­ре­а­тів кон­кур­су від­бу­де­ться 27 ли­сто­па­да в Успен­сько­му со­бо­рі Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

На IV Мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі ім. Д. Бор­тнян­сько­го, який від­був­ся 2014 ро­ку, Гран-прі жу­рі при­су­ди­ло хо­ру Він­ни­цько­го учи­ли­ща куль­ту­ри і ми­стецтв ім. М.Ле­он­то­ви­ча

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.