Би­чок – під за­хи­стом!

Суд не до­зво­лив ТОВ «Аве­ста-Буд» про­дов­жи­ти бу­дів­ни­цтво у за­по­від­но­му ур­очи­щі

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

16 ли­сто­па­да Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд не за­до­воль­нив оскар­же­н­ня ком­па­ні­єю су­до­вої ухва­ли, що за­бо­ро­няє бу­дья­кі ро­бо­ти в Би­чку­до оста­то­чно­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до за­кон­но­сті до­го­во­ру­орен­ди за­по­від­ної ді­лян­ки. Вза­га­лі це рі­ше­н­ня вже є — 4 жов­тня Го­спо­дар­ський суд мі­ста Ки­є­ва ска­су­вав до­го­вір орен­ди між Ки­їв­ською мі­ською ра­дою та «Аве­стою-Буд». Але ухва­ла по­ки не всту­пи­ла в за­кон­ну­си­лу , оскіль­ки за­бу­дов­ник по­дав на неї апе­ля­цію, яку пла­ну­ють роз­гля­ну­ти 7 гру­дня.

«Це за­сі­да­н­ня бу­ло ду­же ва­жли­вим, і ми отри­ма­ли хо­ро­ший ре­зуль­тат! — ра­діє акти­віст «Еко­за­го­ну » Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — Як­би апе­ля­цію за­до­воль­ни­ли, за сьо­го­дні-зав­тра за­бу­дов­ник вту­лив би у Би­чку­свій ав­то­за­пра­во­чний ком­плекс». До роз-гля­ду­апе­ля­ції по основ­но­му рі­шен­ню за­хи­сни­ки ур­очи­ща обі­ця­ють на­га­ду­ва­ти гро­мад­сько­сті про си­ту­а­цію з ним, щоб не зни­зи­ти гра­дус на­пру­ги що­до про­бле­ми.

Між ін­шим, ми­ну­ло­го ти­жня Ки­їв­ра­да не під­три­ма­ла про­ект рі­ше­н­ня про роз­рив сум­нів­но­го до­го­во­ру­орен­ди з «Аве­стою-Буд» що­до орен­ди 2,6 ге­кта­ра ур­очи­ща, яке є ча­сти­ною На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку« Го­ло­сі­їв­ський ».« Оче­ви­дно,ще­пі­дні­ма­ти­ме­мо­у­Ки­їв­ра­ді­це­пи­та­н­ня.Але­не­ба­чу­сен­су­ро­би­ти­це,ко­ли­не­ма­є­го­ло­сів­де­пу­та­тів­на­під­трим­ку­та­ко­го­рі­ше­н­ня ,— ко­мен­тує Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — Ми про­во­ди­ли до­ста­тньо акцій бі­ля Ки­їв­ра­ди, пе­ред де­пу­та­та­ми ви­сту­пав член ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки Остап Єднак. То­му­не ска­жу, що де­пу­та­ти мі­ськра­ди ні­чо­го не зна­ють про си­ту­а­цію. Ба­чу ін­ші при­чи­ни та­ко­го ста­ну­ре­чей. Як мі­ні­мум, де­пу­та­ти не хо­чуть ви­зна­ва­ти не­пра­во­мір­не рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди уми­ну ло­му, як ма­кси­мум — ло­бі­ю­ють ін­те­ре­си за­бу­дов­ни­ка».

На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці лі­та пред­став­ни­ки «Аве­сти-Буд» зни­щи­ли по­над сто де­рев уБи­чку . Ско­ріш за все, зро­би­ли це, щоб по­бу­ду­ва­ти за­прав­ку.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.