Га­зу не бу­де мі­ні­мум 4 ро­ки

У Ге­ні­че­ську шу­ка­ють шля­хи за­без­пе­че­н­ня мі­ста те­плом

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

При­єд­на­н­ня Ге­ні­че­ська до укра­їн­ської ГТС уряд роз­гля­не вже цьо­го ро­ку. Про це за­явив го­ло­ва Хер­сон­ської ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв під час ви­їзної ко­ле­гії ОДА в Ге­ні­че­ську. «Оку­пність ма­гі­страль­но­го га­зо­про­во­ду «Енер­го­дар — Вер­хній Ро­га­чик — Ни­жні Сі­ро­го­зи — Іва­нів­ка — Но­во­тро­ї­цьке — Ге­ні­чеськ Хер­сон­ської обла­сті» — 1,3 мі­льяр­да гри­вень, — за­зна­чив Ан­дрій Гор­дє­єв. — До кін­ця мі­ся­ця нам по­трі­бні чі­ткі роз­ра­хун­ки, які по­ка­жуть ре­аль­ний по­тен­ці­ал спо­жи­ва­н­ня га­зу­Ге­ні­че­ським, Но­во­тро­ї­цьким, Іва­нів­ським, Ни­жньо­сі­ро-гозь­ким ра­йо­на­ми обла­сті. Якщо ці роз­ра­хун­ки до­ве­дуть збіль­ше­н­ня по­тен­цій­ної по­тре­би спо­жи­ва­н­ня га­зу на­зва­ни­ми ра­йо­на­ми і ми ви­йде­мо на оку­пність но­во­го га­зо­про­во­ду про­тя­гом 20 ро­ків, пи­та­н­ня йо­го бу­дів­ни­цтва мо­же бу­ти ви­рі­ше­но вже цьо­го ро­ку, а на­сту­пно­го — по­чне­ться са­ме бу­дів­ни­цтво».

В ОДА за­зна­ча­ють, що бу­дів­ни­цтво та­ко­го га­зо­про­во­ду до­зво­лить га­зи­фі­ку­ва­ти 44 на­се­ле­них пун­ктів Ге­ні­че­сько­го та Но­во­тро­ї­цько­го ра­йо­нів Хер­сон­ської обла­сті, а та­кож від­криє пер­спе­кти­ву роз­ви­тку ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів для га­зи­фі­ка­ції схі­дної ча­сти­ни Хер­сон­ської обла­сті. Про­ве­де­н­ня чер­го­вої на­ра­ди в Мі­н­енер­ге­ти­ки за­пла­но­ва­не на гру­день 2016 ро­ку.

Під час за­сі­да­н­ня ко­ле­гії, в якій взя­ли участь і ке­рів­ни­ки Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну та мер мі­ста, бу­ла озву­че­на си­ту­а­ція з по­то­чним га­зо­по­ста­ча­н­ням. Так, на сьо­го­дні Ге­ні­че­ський ра­йон спо­жи­ває 40—43 ти­ся­чі ку­бів га­зу на до­бу. Мо­жли­во­сті ви­до­бу­тку ста­нов­лять близь­ко­65ти­ся­чку­бів.Про­те­ці­об­ся­ги­є­не­до­ста­тні­ми­у­ра­зі­три­ва­ли­хмо­ро­зів.Яку­же­пи­сав«День»,на­ра­зі­о­бла­сна­вла­да­про­по­нує ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му за ра­ху­нок вста­нов­ле­н­ня ме­шкан­ця­ми­ра й о ну твер­до па­лив­них ко­тлів. Що­до бу­дів­ни­цтва га­зо­про­во­ду, за ста­біль­но­го фі­нан­су­ва­н­ня, йо­го мо­жуть за­вер­ши­ти про­тя­гом чо­ти­ри ро­ків, за­зна­чив Ан­дрій Гор­дє­єв.

На­га­да­є­мо, про­бле­ми з га­зо­по­ста­ча­н­ням Ге­ні­че­ська ви­ни­кли в сі­чні 2016 ро­ку, ко­ли са­мо­про­го­ло­ше­на крим­ська­вла­да­при­пи­на­ла­по­да­чу­укра­їн­сько­го­га­зу,що­збе­рі­гав­ся­вГлі­бов­сько­му­під­зем­но­му­схо­ви­щій­ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся­для­по­треб Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну­та ча­сти­ни Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.