На Львів­щи­ні ство­рять мо­біль­ний хо­спіс для ді­тей

Ви­ї­зну па­лі­а­тив­ну до­по­мо­гу важ­ко­хво­рим на­да­ва­ти­муть вже на­сту­пно­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Про це «День» по­ін­фор­му­ва­ла за­ві­ду­вач від­ді­ле­н­ня ане­сте­зі­о­ло­гії та ін­тен­сив­ної те­ра­пії За­хі­дно­укра­їн­сько­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ди­тя­чо­го ме­ди­чно­го цен­тру­Іри­на Щу­ров­ська, на ба­зі яко­го й фун­кціо­ну­ва­ти­ме спе­ці­а­лі­зо­ва­ний ме­дза­клад. За сло­ва­ми Іри­ни Пав­лів­ни, до­сі та­ку опі­ку не­ви­лі­ков­но хво­рі ді­тки отри­му­ва­ли у Льво­ві — під­трим­ку їм на во­лон­тер­ських за­са­дах на­да­ва­ли лі­ка­рі За­хі­дно­укра­їн­сько­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ди­тя­чо­го ме­ди­чно­го цен­тру.

Що­до, вла­сне, мо­біль­но­го хо­спі­су, то йо­го пра­ців­ни­ки за­раз скла­да­ють спи­сок ді­тей, які по­тре­бу­ють та­кої до­по­мо­ги, і що­дня ви­їжджа­ти­муть на мар­шру­ти. Кон­такт з ро­ди­на­ми від­бу­ва­ти­ме­ться че­рез те­ле­фон «га­ря­чої лі­нії». В обов’яз­ки мед­пер­со­на­лу вхо­ди­ти­ме й на­вча­н­ня ба­тьків пра­виль­но-му до­гля­ду­за ді­тьми. Го­лов­ний лі­кар За­хі­дно­укра­їн­сько­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ди­тя­чо­го ме­ди­чно­го цен­тру­Ан­дрій Си­ню­та го­во­рить, що мо­біль­ний хо­спіс опі­ку­ва­ти­ме­ться не ли­ше важ­ко хво­ри­ми ді­тьми у Льво­ві, а й ув­сій обла­сті — на­віть у най­від­да­ле­ні­ших се­лах.

Зви­чай­но ж, для ор­га­ні­за­ції та­ких ви­їздів по­трі­бні ав­то­мо­бі­лі. «За­пи­ти на ав­тів­ки вже по­да­но до ке­рів­ни­цтва обла­сті, то ж че­ка­є­мо на фі­нан­су­ва­н­ня», — за­зна­чає А. Си­ню­та. І до­дає, що спо­ді­ва­є­ться на до­лу­че­н­ня до ці­єї спра­ви й ме­це­на­тів. Що­до роз­хі­дних ма­те­рі­а­лів, яких по­трі­бно ба­га­то і які є не­де­ше­ви­ми, то з ни­ми обі­ця­ють до­по­мог­ти до­бро­чин­ці, які спів­пра­цю­ють із За­хі­дно­укра­їн­ським спе­ці­а­лі­зо­ва­ним ди­тя­чим ме­ди­чним цен­тром. «Але уза­без­пе­чен­ні роз­хі­дни­ми ма­те­рі­а­ла­ми та­ких ді­тей по­вин­на бра­ти участь і дер­жа­ва», — го­во­рить А. Си­ню­та і звер­тає ува­гу ще на один украй ва­жли­вий мо­мент: до­гля­да­ти за не­ви­лі­ков­но хво­рою ди­ти­ною ба­тькам ду­же скла­дно — і пси­хо­ло­гі­чно, і фі­зи­чно... «То­му­за­раз пра­цю­є­мо й над тим, що­би при ра­йон­них лі­кар­нях бу­ло ство­ре­но бо­дай одну па­ла­ту для та­ких ді­ток, де б во­ни під на­гля­дом мед­пер­со­на­лу пе­ре­бу ва­ли пев­ний час, по­ки ба­тьки ви­рі­шу­ють якісь свої, до­ро­слі, на­галь­ні пи­та­н­ня. На­при­клад, про­хо­дять курс лі­ку­ва­н­ня», — за­зна­чає А. Си­ню­та і до­дає, що це вже на­сту­пний крок у пи­тан­ні ство­ре­н­ня ме­ре­жі па­лі­а­тив­ної до­по­мо­ги уЛьвів­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.