Для му­зею то­та­лі­та­ри­зму

Den (Ukrainian) - - День України -

На алеї Сла­ви в Дні­прі де­мон­ту­ва­ли зо­бра­же­н­ня Ле­о­ні­да Бре­жнє­ва і Во­ло­ди­ми­ра Щер­би­цько­го

Брон­зо­ві ба­ре­льє­фи із зо­бра­же­н­ня­ми ра­дян­ських лі­де­рів зни­кли з бе­тон­них стел бі­ля бу­дів­лі Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Як по­ві­до­ми­ли в під­при­єм­стві «Му­ні­ци­паль­на по­лі­ція», зо­бра­же­н­ня Ле­о­ні­да Бре­жнє­ва і Во­ло­ди­ми­ра Щер­би­цько­го бу­ли зня­ті ко­му­наль­ни­ка­ми від­по­від­но до роз­по­ря­дже­н­ня мі­ської ра­ди і згі­дно із за­ко­ном про де­ко­му­ні­за­цію.

На зня­тих ме­мо­рі­аль­них до­шках бу­ло від­зна­че­но участь осо­би­сто Во­ло­ди­ми­ра Щер­би­цько­го й Ле­о­ні­да Бре­жнє­ва в бу­дів­ни­цтві мі­сце­вих під­при­ємств. По­ві­дом­ля­є­ться, що на­да­лі ці ме­мо­рі­аль­ні та­бли­чки ста­нуть екс­по­на­та­ми в пар­ку пе­рі­о­ду­то та­лі­та­ри­зму , який пла­ну­є­ться ство­ри­ти в Дні­прі, а на їхньо­му­мі­сці зби­ра­ю­ться роз­мі­сти­ти пам’ятні до­шки на честь ін­ших зем­ля­ків, які зро­би­ли по­зи­тив­ний вне­сок уро­з­ви­ток Укра­ї­ни. Алея Сла­ви бі­ля бу­дів­лі обл­держ­адмі­ні­стра­ції бу­ла ство­ре­на чо­ти­ри ро­ки то­му, ко­ли мі­сце­ва вла­да від­зна­ча­ла 80-річ­чя Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Цен­траль­ною спо­ру­дою на ній ста­ли ві­сім бе­тон­них стел, на яких по­мі­сти­ли пів­то­ра де­ся­тки брон­зо­вих ба­ре­льє­фів осіб, які про­сла­ви­ли Дні­про­пе­тров­ську область. Крім Бре­жнє­ва й Щер­би­цько­го, на них зо­бра­же­ні істо­рик Дми­тро Явор­ни­цький, пи­сьмен­ник Олесь Гон­чар, ге­не­раль­ний кон­стру­ктор КБ «Пів­ден­не» Ми­хай­ло Ян­гель і на­віть ко­ли­шній пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Ку­чма.

Ра­йон­на вла­да, на ба­лан­сі якої пе­ре­бу­ва­ють ці спо­ру­ди, за­яви­ла, що ба­ре­льє­фи не бу­ли вклю­че­ні до пе­ре­лі­ку пам ’ятни­ків, що під­ля­га­ють де­мон­та­жу від­по­від­но до за­ко­ну­про де­ко­му­ні­за­цію, оскіль­ки бу­ли вста­нов­ле­ні в пе­рі­од не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Вар­то за­зна­чи­ти, що в Дні­прі ще за­ли­ши­ла­ся ме­мо­рі­аль­на до­шка, при­свя­че­на ге­не­раль­но­му се­кре­та­ре­ві ЦК КПРС Ле­о­ні­ду­Бре­жнє­ву. Во­на ви­сить на бу­дин­ку, де він жив упо­во­єн­ний пе­рі­од. Що­прав­да, цей бу­ди­нок сьо­го­дні пе­ре­бу­ває упри­ва­тній вла­сно­сті, а са­ма до­шка бу­ла вста­нов­ле­на ме­це­на­та­ми до 100-річ­чя Л.Бре­жнє­ва.

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.