«Стар­ший син» — 23 ли­сто­па­да, Те­атр на По­до­лі

Den (Ukrainian) - - Культура -

Однуз най­по­пу­ляр­них п’єс Оле­ксан­дра Вам­пі­ло­ва по­ста­вив Ігор Вол­ков у2012 р. і ця ви­ста­ва й до­сі є гдя­да­цьким хі­том. Сю­жет роз­по­чи­на­є­ться з то­го, що двоє бов­ду­рів — Во­ло­дя Бу­си­гін і Сіль­ва — за­пі­зни­ли­ся на остан­ню еле­ктри­чкуі опи­ни­ли­ся в не­зна­йо­мо­му мі­сті. На дво­рі хо­ло­дна осі­н­ня ніч і їм тре­ба десь пе­ре­но­чу­ва­ти. Хло­пці ви­пад­ко­во під­слу­хо­ву­ють роз­мо­ву двох су­сі­дів і, на­брав­шись на­хаб­ства, дру­зі дзво­нять у квар­ти­ру му­зи­кан­та Са­ра­фа­но­ва. Во­ло­дя пред­став­ля­є­ться: «Я — ваш син...», а ха­зя­їн — лю­ди­на на­їв­на і до­бра, з від­кри­тим сер­цем — ві­рить уцю бре­хню і ща­сли­вий, що зна­йшов­ся «стар­ший син». Йо­го пер­со­наж смі­шний і зво­ру­шли­вий ди­вак. Все жи­т­тя він пи­ше му­зи­чну сю­ї­ту «Все лю­ди — бра­ти» , але да­лі пер­шої сто­рін­ки ні­як не про­су­нув­ся... За­хо­пле­ність, з якою Са­ра­фа­нов при­ймає хло­пців у свою сім’ю, спо­ча­тку за­бав­ляє бе­шке­тни­ків, а по­тім при­го­лом­шує. І у Бу­си­гі­на про­ки­да­є­ться со­вість. Йо­му­со­ром­но за свій вчи­нок, адже «ду­же скла­дно обма­ню­ва­ти лю­ди­ну, яка ві­рить ко­жно­му­тво­є­му сло­ву »! Це ку­ме­дна і лі­ри­чна істо­рія про ко­ха­н­ня та са­мо­тність, про необхідність ко­жної лю­ди­ни бу­ти по­чу­тою та зро­зумі­лою... У ви­ста­ві гра­ють акто­ри: Оле­ксандр Кла­у­нінг (Са­ра­фа­нов), Дми­тро Гри­цай (Ва­сєнь­ка), Оле­на Свір­ська (Ні­на), Ва­силь Ку­хар­ський (Бу­си­гін), Ар­тем Мя­ус (Сіль­ва), Окса­на Ані­щен­ко­ва (Ма­кар­ська) і Юрій Сак (Ку­ді­мов).

ФОТО КАТЕРИНИ ПЛАХОНІНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.