«Істи­ни ви­на» — з18 ли­сто­па­да від­кри­т­тя у Му­зеї Ха­нен­ків

Den (Ukrainian) - - Культура -

У за­лах єв­ро­пей­ської екс­по­зи­ції від­кри­ва­є­ться виставка « Істи­ни ви­на утво­рах сві­то­во­го ми­сте­цтва з ко­ле­кції Му­зею Ха­нен­ків » . Цей вер­ні­саж про­по­нує не ли­ше по­ба­чи­ти, але й осми­сли­ти су­пе­ре­чли­ві сто­сун­ки лю­ди­ни та ал­ко­го­лю, які від­обра­же­ні упам’ ятках істо­рії та ми­сте­цтва. В екс­по­зи­ції пред­став­ле­ні 70 тво­рів, які пред­став­ля­ють ши­ро­ку па­но­ра­му по­чу ттів, пе­ре­жи­вань, ідей, норм і ри­ту­а­лів, пов’яза­них із ал­ко­го­лем урі­зних ци­ві­лі­за­ці­ях Єв­ро­пи та Азії. Біль­шість пре­дме­тів — по­суд для хміль­них на­по­їв, ство­ре­ний у рі­зних куль­тур­них тра­ди­ці­ях сві­ту. В цих яскра­во-са­мо­бу­тніх свід­че­н­нях сво­їх епох від­би­ли­ся пе­ре­жи­ва­н­ня лю­дей та їхні пра­гне­н­ня чут­тє­вих за­до­во­лень, ща­стя, до­ско­на­ло­сті, лю­бо­ві, при­я­зні. На­то­мість, тво­ри жи­во­пи­су, гра­фі­ки та скуль­пту­ри до­не­сли до нас змі­стов­ні й обра­зні свід­че­н­ня про хміль­ну зви­чаї. У них ми­тці при­вер­та­ли ува­гу су­спіль­ства, зокре­ма, й до зло­вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лем... Ви став­ка бу­де екс­по ну ва­ти­ся до 5 лю то го.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ МУ­ЗЕЮ ХА­НЕН­КІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.