Біль, та­лант і при­страсть

Den (Ukrainian) - - Культура -

У біо­гра­фії ви­да­тної ме­кси­кан­ської ху­до­жни­ці Фрі­ди Ка­ло ві­до­мий фран­цузь­кий пи­сьмен­ник і жур­на­ліст Же­рар де Кор­танз від­кри­ває пе­ред чи­та­ча­ми світ ша­ле­них по­чут­тів, не­при­ми­рен­них при­стра­стей, без­ком­про­мі­сної бо­ге­ми та по­лі­ти­чних ін­триг. Книжка «Фрі­да Ка­ло. Бе­зжаль­на вро­да» ви­йшла уви­дав­ни­цтві «Но­ра-Друк». Пе­ре­клад здій­снив ла­у­ре­ат пре­мії ім. М. Риль­сько­го та пре­мії «Ско­во­ро­да» Іван Ряб­чій. Фрі­да Ка­ло бу­ла одна з го­лов­них пер­со­на­лій ме­кси­кан­ської куль­ту­ри, по­єд­ну­ю­чи сти­лі ку­бі­зму, сим­во­лі­зму та сюр­ре­а­лі­зму. Най­біль­ше май­стри­ня про­сла­ви­ла­ся сво­ї­ми ав­то­порт­ре­та­ми. Все жи­т­тя Фрі­да ма­ла слаб­ке здо­ров’я: стра­жда­ла по­ліо­мі­є­лі­том із ше­сти ро­ків, пе­ре­не­сла сер­йо­зну ав­то­мо­біль­ну ава­рію у під­лі­тко­во­му ві­ці, пі­сля ко­трої їй до­ве­ло­ся прой­ти чи­сель­ні опе­ра­ції. У 1929 р. ви­йшла за­між за ху­до­жни­ка Ді­є­го Рі­ве­ру, за­хо­пи­ла­ся ко­му­ні­сти­чни­ми іде­я­ми... Ця са­мо­бу­тня і екс­цен­три­чна мис­тки­ня ста­ла сим­во­лом бун­тів­но­го еман­си­по­ва­но­го жі­но­чо­го ми­сте­цтва для ці­ло­го сві­ту. Ще за жи­т­тя Фрі­ди її ви­став­ки ста­ва­ли го­лов­ни­ми по­ді­я­ми світ­сько­го жи­т­тя. На сто­рін­ках книж­ки Же­ра­ра де Кор­тан­за по­ста­ють яскра­ві обра­зи най­ві­до­мі­ших ми­тців Ме­кси­ки, зокре­ма, її сим­во­ли — Фрі­да Ка­ло і Ді­є­го Рі­ве­ра. На об­кла­дин­ці ви­ко­ри­ста­но зо­бра­же­н­ня кар­ти­ни Алі­ни Пів­нен­ко «Фрі­да з па­пу­га­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.