На­клеп із при­ці­лом...

«Ро­сія у вів­то­рок зно­ву зни­зи­ла тиск на вхо­ді до укра­їн­ської ГТС ниж­че кон­тра­ктно­го рів­ня, але зви­ну­ва­ти­ла у «не­по­ря­дно­сті» Укра­ї­ну», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Увів­то­рок Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни за­кли­ка­ла сво­їх ко­лег з Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту, на­ціо­наль­них пар­ла­мен­тів дер­жав — чле­нів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, а та­кож Єв­ро­пей­ську ко­мі­сію не допу­сти­ти ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­них про­е­ктів бу­дів­ни­цтва га­зо­про­во­дів в об­хід Укра­ї­ни («Пів­ні­чний по­тік-2» і «Ту­ре­цький по­тік»). За від­по­від­ну по­ста­но­ву (про посилення спів­пра­ці в га­лу­зі енер­ге­ти­чної без­пе­ки і про по­тен­цій­ні ри­зи­ки ре­а­лі­за­ції про­е­ктів бу­дів­ни­цтва тран­зи­тних га­зо­про­во­дів в об­хід Укра­ї­ни) про­го­ло­су­ва­ли 264 на­ро­дних де­пу­та­ти.

■ У звер­нен­ні мі­сти­ться про­ха­н­ня під­три­ма­ти Укра­ї­ну на шля­ху впро­ва­дже­н­ня енер­ге­ти­чних ре­форм від­по­від­но до між­на­ро­дних зо­бов’язань, при­єд­на­ти­ся до спіль­ної мо­дер­ні­за­ції і екс­плу­а­та­ції га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни з ме­тою ма­кси­маль­но­го її за­ван­та­же­н­ня та спіль­но­го за­без­пе­че­н­ня без­пе­ре­бій­но­го і на­дій­но­го транс­пор­ту­ва­н­ня і по­ста­чань при­ро­дно­го га­зу­до дер­жав — чле­нів ЄС те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Ав­то­ри до­ку­мен­та за­зна­ча­ють: «Не­зва­жа­ю­чи на вій­сько­ву агре­сію з бо­ку­Ро­сій­ської фе­де­ра­ції, Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться на­дій­ним пар­тне­ром в пи­тан­ні транс­пор­ту­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу в Єв­ро­пей­ський Союз».

■ Тим ча­сом упо­не­ді­лок Пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін, як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті Крем­ля, під час те­ле­фон­ної роз­мо­ви з кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­лою Мер­кель за­явив про мо­жли­вість «не­сан­кціо­но­ва­но- го від­бо­руу кра­їн­ською сто­ро­ною ча­сти­ни ро­сій­сько­го га­зу». У крем­лів­сько­му по­ві­дом­лен­ні на­го­ло­шу­є­ться: « До­кла­дно обго­во­ре­но си­ту­а­цію нав­ко­ло тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу єв­ро­пей­ським спо­жи­ва­чам че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни. В. Пу­тін звер­нув ува­гу на те, що у зв’яз­куз про­гно­зо­ва­ною си­но­пти­ка­ми хо­ло­дною зи­мою мо­жуть зро­сти ри­зи­ки не­сан­кціо­но­ва­но­го від­бо­руу кра­їн­ською сто­ро­ною ча­сти­ни ро­сій­сько­го га­зу, що по­ста­ча­є­ться до Єв­ро­пи від­по­від­но до чин­них кон­тра­ктів « . На сай­ті та­кож по­ві­дом­ля­є­ться, що Мі­ні­стер­ство енер- ге­ти­ки РФ і « Газ­пром » ма­ють на­мір обго­во­ри­ти по­бо­ю­ва­н­ня ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та з Єв­ро­ко­мі­сі­єю.

■ Скар­га Пу­ті­на на ри­зи­ки не­сан­кціо­но­ва­но­го від­бо­ру­не більш ніж спро­ба за­ру­чи­ти­ся рі­шу­чою під­трим­кою кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни в бу­дів­ни­цтві га­зо­вих по­то­ків в об­хід Укра­ї­ни. Але Укра­ї­на узмо­зі до­ве­сти, що во­на, як уми­ну ло­му, так і за­раз, не кра­ла і не кра­де ро­сій­сько­го га­зу з тру­би, що пря­мує до Єв­ро­пи, ствер­джу­ють ек­спер­ти. Учо­ра увід­по­відь на по­ві­дом­ле­н­ня про роз­мо­ву­Пу ті­на з Мер­кель ком­па­нія «Укр­транс­газ» опри­лю­дни­ла за­яву, в якій іде­ться, що Укра­ї­на в пов­но­му об­ся­зі ви­ко­нує свої зо­бов’яза­н­ня що­до тран­зи­ту ро­сій­сько­го при­ро­дно­го га­зу­до Єв­ро­пи, а ви­слов­ле­ні президентом Ро­сії сум­ні­ви що­до цьо­го є про­дов­же­н­ням ба­га­то­рі­чної дис­кри­мі­на­цій­ної кам­па­нії.

■ Одно­ча­сно ке­рів­ник від­ді­лузв’яз­ків із гро­мад­ські­стю та пре­сою ПАТ «Укр­транс­газ» Ма­ксим Бе­ляв­ський на сво­їй сто­рін­ці уFacebook уто­чнив, що це Ро­сія увів­то­рок зно­ву­зни­зи- ла тиск на вхо­ді до укра­їн­ської ГТС ниж­че кон­тра­ктно­го рів­ня. «Пів­ні­чним су­сі­дам, — звер­та­є­ться він, пев­но, до пер­со­на­лу крем­лів­сько­го сайта, — перш ніж без­під­став­но зви­ну­ва­чу­ва­ти, тре­ба спо­ча­тку під­ви­щи­ти тиск на сво­їй же при­кор­дон­ній стан­ції до кон­тра­ктно­го. Сьо­го­дні ГВС Су­джа (РФ) тиск 57,7 атм. за нор­ми 60 атм.». «Не­зва­жа­ю­чи на це тран­зи­тні зо­бов’яза­н­ня ви­ко­ну­ю­ться, — пи­ше Бе­ляв­ський. — Уві­йшло в Укра­ї­ну— 277 млн куб. м, ви­йшло до Єв­ро­пи — 277,2 млн куб. м». Зву­чить ар­гу­мен­то­ва­но і ціл­ком пе­ре­кон­ли­во.

■ Але чи слід укра­їн­цям че­ка­ти аде­ква­тної ре­а­кції і ді­ло­вої від­по­віді ви­со­ких єв­ро­пей­ських стру­ктур на звер­не­н­ня укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту? Чи вар­то скар­жи­ти­ся за­мість то­го, щоб са­мим щось зро­би­ти? З та­ки­ми за­пи­та­н­ня­ми «День» звер­нув­ся до екс­пер­тів.

■ «Я не ба­чув цьо­му­звер­нен­ні сен­су, — ска­зав «Дню» пре­зи­дент Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних до­слі­джень Оле­ксандр Нар­бут. — Це — по­ро­жні ба­ла­чки». Він вва­жає не­сер­йо­зним та­кий під­хід до про­бле­ми. Цим, на дум­ку екс­пер­та, вза­га­лі має за­йма­ти­ся не пар­ла­мент, а уряд, який від­по­від­ає за стра­те­гі­чні об’єкти і ре­сур­си на­шої кра­ї­ни, зокре­ма, й за га­зо­транс­порт­ну си­сте­му .

■ «І якщо уряд ухва­лює рі­ше­н­ня про те, аби роз­ді­ли­ти її, ство­ри­ти но­ве під­при­єм­ство під на­звою «Ма­гі­страль­ні га­зо­про­во­ди», яв­но не ро­зу­мі­ю­чи, до яких на­слід­ків це мо­же при­зве­сти, то тут не­ма про що ве­сти мо­ву, — на­го­ло­шує Нар­бут. — Ми ба­чи­мо не про­ра­хо­ва­ні на­слід­ки так зва­но­го ре­фор­му­ва­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». Не оці­не­но аль­тер­на­ти­ву цьо­му­пла­ну . І, на мою дум­ку, ні­які єв­ро­пей­ці за нас цю про­бле­му­не розв’яжуть. Мо­жна хоч до лі­ги се­ксу­аль­них ре­форм звер­та­ти­ся — ре­зуль­тат бу­де та­кий са­мий».

■ « Жо­ден пар­ла­мент не в змо­зі ком­пен­су­ва­ти хи­би уря­ду і брак ін­те­ле­кту­під час ухва­ле­н­ня най­ва­жли­ві­ших для на­шої кра­ї­ни рі­шень, — про­дов­жує ке­рів­ник ін­сти­ту­ту. — Я маю на ува­зі рі­ше­н­ня що­до та­ри­фів ГТС — так зва­ний «вхі­дви­хід » , за які до­ве­де­ться пла­ти­ти ві­тчи­зня­ним спо­жи­ва­чам, та ін­ші екс­тра­ва­ган­тні рі­ше­н­ня, що спри­йма­ю­ться в уря­ді як до­ціль­ні».

■ Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор під­при­єм­ства «На­фто­га­збу­дін-фор­ма­ти­ка», член-ко­ре­спон­дент мі­жна­ро­дної ін­же­нер­ної ака­де­мії Ле­о­нід Уні­гов­ський та­кож не по­кла­дає на звер­не­н­ня укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту­до єв­ро­пей­ських ко­лег осо­бли­вих на­дій. «І не то­му, — по­яснює він «Дню», — що це звер­не­н­ня не­ва­жли­ве чи в Єв­ро­пі мо­жуть до ньо­го ске­пти­чно ста­ви­ти­ся. Я ду­маю, що ре­аль­но зму­си­ти їх (Пу­ті­на і Єв­ро­пу) не бу­ду­ва­ти «Пів­ні­чний по­тік — 2» чи «Ту­ре­цький по­тік» мо­жна ли­ше шля­хом за­лу­че­н­ня до екс­плу­а­та­ції укра­їн­ської ГТС сер­йо­зних іно­зем­них ін­ве­сто­рів та опе­ра­то­рів, пе­ред­усім єв­ро­пей­ських. Ось це ті ре­аль­ні дії, які мо­жуть зму­си­ти їх пе­ре­гля­ну­ти свою по­зи­цію з цьо­го пи­та­н­ня. А звер­не­н­ня во­ни вві­чли­во ви­слу­ха­ють, по­ки­ва­ють го­ло­вою на знак зго­ди, але ро­би­ти бу­дуть ли­ше те, що їм ви­гі­дно».

■ То ми ж їх за­про­шу­є­мо на роль опе­ра­то­рів ГТС, за­пе­ре­чив «День». «Так, — під­твер­див екс­перт. — Але на це є два по­гля­ди. Один по­ля­гає в то­му, що ми мо­же­мо за­про­си­ти яко­гось ду­же со­лі­дно­го єв­ро­пей­сько­го ін­ве­сто­ра, чи на­віть двох, чи, при­мі­ром, ці­лий кон­сор­ці­ум на всю на­шу си­сте­му. На всю, я на­го­ло­шую, з га­зо­про­во­да­ми-від­ве­де­н­ня­ми, пе­ре­ми­чка­ми, з усім обла­дна­н­ням для по­да­н­ня га­зу­та­кож і вну­трі­шнім спо­жи­ва­чам. Це — один по­гляд. А ін­ший — це так зва­на фра­гмен­та­ція. Адже є ді­лян­ки на­шої си­сте­ми, осо­бли­во ці­ка­ві для іно­зем­ців. Якщо пра­цю­ва­ти з ни­ми за ци­ми фра­гмен­та­ми і не на­ма­га­ти­ся фан­та­зу­ва­ти, що зна­йде­ться хтось один, хто ві­зьме під своє кри­ло всю на­шу­си­сте­му , про­блем­нуз по­гля­ду еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті».

■ «Во­на да­ле­ко не пов­ні­стю за­ван­та­же­на, має до­сить низь­кий ККД агре­га­тів, — роз­по­від­ає Уні­гов­ський. — І все це для іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра є не­га­ти­вом. Одна при­че­тна до та­кої ідеї лю­ди­на ка­за­ла ме­ні: і хай цей ін­ве­стор чи кон­сор­ці­ум ви­рі­шує, що ви­во­ди­ти з екс­плу­а­та­ції, що про­да­ва­ти, що за­ко­пу­ва­ти, що ви­ко­пу­ва­ти. Але так не бу­де. Адже ін­ве­стор знає, що за всім цим сто­їть ще й вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня. На­при­клад, не мо­жна бу­де за­кри­ти тру­бу, якщо во­на по­дає газ се­лу, де всьо­го ли­ше сто дво­рів, а ця тру­ба ве­ли­ко­го ді­а­ме­труі по­да­ва­ти нею газ вза­га­лі не­ра­ціо­наль­но. Якщо вас ці­ка­вить мій по­гляд, то я за дру­гий, фра­гмен­тар­ний під­хід. Але «На­фто­газ» при­бі­чник пер­шо­го. Що­прав­да, «Укр­транс­газ» ди­ви­ться на все це ре­аль­ні­ше. Їх фра­гмен­та­ція си­сте­ми не ля­кає. До цьо­го є ба­га­то ін­те­ре­сів і ба­га­то про­по­зи­цій з-за кор­до­ну. А наш уряд сво­го по­гля­ду на цю ди­ле­му­по­ки що не має».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.