У Ки­є­ві від­кри­ли уні­каль­ну фа­бри­ку про­гра­му­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

24 го­ди­ни на до­бу 7 днів на ти­ждень в ній го­ту­ва­ти­муть до жи­т­тя в умо­вах ци­фро­вої еко­но­мі­ки

UNIT Factory (Ukrainian National IT Factory), як ствер­джу­ють її ав­то­ри, про­по­нує прин­ци­по­во но­вий фор­мат осві­ти для ІТ-фа­хів­ців. В ній не­має вчи­те­лів, роз­кла­дуу ро­ків, кон­спе­ктів і тра­ди­цій­них оці­нок. На­вча­н­ня від­бу­ва­є­ться за ме­то­дом Peer-to- Peer (P2P), що на­дає сту­ден­там мо­жли­вість ко­о­пе­ру­ва­ти­ся і роз­кри­ва­ти свої твор­чі зді­бно­сті під час ко­ман­дної ро­бо­ти над про­е­кта­ми. Мо­ло­ді лю­ди ово­ло­ді­ва­ють на­ви­чка­ми са­мо­на­вча­н­ня та по­стій­но­го про­фе­сій­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня, вкрай не­об­хі­дни­ми IТ-фа­хів­цям, що ма­кси­маль­но ада­птує їх до ви­ко­на­н­ня ре­аль­них ко­мер­цій­них зав­дань. Ця си­сте­ма вже пра­цює уШко­лі 42 у Па­ри­жі, і успі­шно, ка­жуть іні­ці­а­то­ри UNIT Factory.

Ще одна осо­бли­вість ІТ-фа­бри­ки по­ля­гає в то­му, що у на­вчаль­ний про­цес ор­га­ні­чно вбу­до­ва­на про­гра­ма роз­ви­тку­на­ви­чок між­осо­би­сті­сно­го спіл­ку­ва­н­ня та ро­бо­ти з лю­дьми (soft skills).

Пер­ший на­бір в UNIT Factory скла­да­є­ться з 300 сту­ден­тів. Зго­дом ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють сут­тє­во збіль­ши­ти по­ту­жно­сті IT-фа­бри­ки. На­вча­н­ня є без­ко­штов­ним за умо­ви подаль­шої ро­бо­ти ви­пу­скни­ків в Укра­ї­ні про­тя­гом трьох ро­ків.

Іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня UNIT Factory ви­сту­пив Фонд Ва­си­ля Хмель­ни­цько­го K.Fund та, вла­сне, Фран­цузь­ка шко­ла 42. Під­три­ма­ла про­ект гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Осві­то­рія».

«Ро­бо­то­дав­цям усфе­рі хай-тек по­трі­бні не ди­пло­ми уні­вер­си­те­тів, а про­фе­сіо­на­ли, зда­тні ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­е­кти і швид­ко ада­пту­ва­ти­ся до умов, що по­стій­но змі­ню­ю­ться. UNIT Factory ви­пу­ска­ти­ме са­ме та­ких про­фе­сіо­на­лів. Во­ни вмі­ти­муть швид­ко й ефе­ктив­но вчи­ти­ся, пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді, орі­єн­ту­ва­ти­ся в будь- яких скла­дних зав­да­н­нях, ба­чи­ти рі­зні шля­хи розв’яза­н­ня, роз­по­ді­ля­ти вла­сний час і роз­став­ля­ти прі­о­ри­те­ти і, вре­шті, про­да­ва­ти ство­ре­не сво­єю пра­цею. Во­ни бу­дуть на­ба­га­то більш зрі­ли­ми та вправ­ни­ми, ніж ви­пу­скни­ки тра­ди­цій­них на­вчаль­них за­кла­дів», — роз­по­від­ає Ва­ле­рія За­бо­ло­тна, ке­рів­ник осві­тніх про­грам K.Fund.

Як за­зна­ча­ють ав­то­ри про­е­кту, в UNIT Factory во­ни за­кла­да­ють фун­да­мент ін­но­ва­цій­ної еко­си­сте­ми, яку пла­ну­ють роз­гор­ну­ти на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го мо­то­за­во­ду(Ки­їв, вул. Сім’ї Хо­хло­вих, 8). Зокре­ма, най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми по­руч з ІТ-фа­бри­кою від­кри­є­ться Центр роз­ви­тку те­хно­ло­гі­чних ком­па­ній ( Technology Companies’ Development Center, TCDC). Йо­го ді­яль­ність за­без­пе­чу­ва­ти­муть ке­рів­на ком­па­нія, кон­суль­та­цій­на ра­да, юри­ди­чна фір­ма «Юску­тум», від­кри­тий між­кор­по­ра­тив­ний IT- уні­вер­си­тет BIONIC University, дві ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ла­бо­ра­то­рії VR Lab (Crytek) і Smart City lab. У ме­жах цьо­го про­е­кту­су ча­сні при­мі­ще­н­ня під роз­ви­ток бі­знес-про­е­ктів отри­ма­ють ма­лі та се­ре­дні хай-тек-ком­па­нії.

K.Fund Ва­си­ля Хмель­ни­цько­го та­кож ре­а­лі­зує про­ект ре­кон­стру­кції низ­ки бу­ді­вель, в яких зго­дом роз­мі­стя­ться укра­їн­ські та за­кор­дон­ні те­хно­ло­гі­чні під­при­єм­ства. В роз­ви­ток ін­но­ва­цій­но­го пар­ку­пла­ну ється ін­ве­сту­ва­ти від 100 до 400 міль­йо­нів до­ла­рів США.

«Ви­со­кий люд­ський по­тен­ці­ал — одна з го­лов­них пе­ре­ваг Укра­ї­ни, але для роз­ви­тку­нам не ви­ста­чає су­ча­сної ін­фра­стру­кту­ри. Як свід­чить сві­то­вий до­свід, най­біль­шої ефе­ктив­но­сті при її роз­бу­до­ві мо­жна до­сяг­ти в ме­жах ін­но­ва­цій­них пар­ків. Клю­чо­ви­ми еле­мен­та­ми та­ких кла­сте­рів зав­жди є осві­тні за­кла­ди. Са­ме то­му­ми роз­по­чи­на­є­мо ство­ре­н­ня ки­їв­сько­го ін­но­ва­цій­но­го пар­куз UNIT Factory — осві­тньо­го про­е­кту прин­ци­по­во но­во­го фор­ма­ту», — за­зна­чив Хмель­ни­цький.

Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.