У ста­ні очі­ку­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ми­ну­ло вже май­же пів­ро­ку­від­то­ді, як на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі, що не­по­да­лік Льво­ва, ста­ло­ся мас­шта­бне за­го­ря­н­ня. То­ді, під час га­сі­н­ня по­же­жі на по­лі­го­ні твер­дих від­хо­дів, за­ги­ну­ли три еме­не­сни­ки та еко­лог — їх на­кри­ла ла­ви­на смі­т­тя ва­гою по­над 100 тис. куб. ме­трів.

« За­раз Львів зав­дає над­зви­чай­ної шко­ди імі­джу­ці­лої обла­сті са­мо­віль­ним ви­во­зом смі­т­тя по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ні, — кон­ста­ту­вав кіль­ка днів то­му го­ло­ва Львів­ської ОДА Олег Си­ню­тка. — За­фі­ксо­ва­ні чи­слен­ні ви­пад­ки не­за­кон­но­го ви­во­зу смі­т­тя упо­ля та лі­си рі­зних ре­гіо­нів. Зокре­ма, над­хо­дять скар­ги із Жи­то­мир­ської, Пол­тав­ської, Сум­ської та ін­ших обла­стей. То­му­для нас ду­же ва­жли­во, ро­зу­мі­ю­чи, що мі­сто не мо­же да­ти со­бі ра­ду­із ці­єю про­бле­ма­ти­кою, зна­йти ви­хід із си­ту­а­ції, що скла­ла­ся».

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка обла­сті, є про­по­зи­ції на три зе­мель­ні ді­лян­ки для бу­дів­ни­цтва май­бу­тньо­го ком­пле­ксу із пе­ре­роб­ки твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів: у Яво­рів­сько­му ра­йо­ні, у Ми­ко­ла­їв­сько­му ра­йо­ні бі­ля м. Но­вий Ро­зділ та по­бли­зус. Бро­ни­ця Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну. «Ми обра­ли кіль­ка ді­ля­нок, бо вва­жа­є­мо, що на ко­жній мо­жна за­про­по­ну­ва­ти рі­зні мо­жли­во­сті із пе­ре­роб­ки смі­т­тя», — за­зна­чив го­ло­ва ЛОДА. Та­кож, за сло­ва- ми Оле­га Си­ню­тки, ура­йо­нах, де роз­та­шо­ва­ні ці зем­лі, обов’ яз­ко­во від­бу­ду­ться гро­мад­ські слу­ха­н­ня.

Гу­бер­на­тор го­во­рить, що вже від­бу­ли­ся пе­ре­го­во­ри із 26 ком­па­ні­я­ми, за­ці­кав­ле­ни­ми убу - дів­ни­цтві за­во­дуз пе­ре­роб­ки ТПВ. Зі сво­го бо­ку, обл­держ­адмі­ні­стра­ція вже під­го­ту­ва­ла до­ку­мен­та­цію для ого­ло­ше­н­ня до кін­ця по­то­чно­го ро­ку­кон­ку рсу на ви­зна­че­н­ня ін­ве­сто­ра для бу­дів­ни­цтва май­бу­тньо­го сміт­тє-пе­ре­ро­бно­го ком­пле­ксу, й одні­єю із умов та­ко­го кон­кур­су бу­де пред­став­ле­н­ня вже го­то­во­го про­е­кту­за­во­ду .

На­сту­пним кро­ком має ста­ти ого­ло­ше­н­ня Львів­ською мі­ськра­дою мі­жна­ро­дно­го кон­кур­су на ви­го­тов­ле­н­ня про­е­кту ре­куль­ти­ва­ції Гри­бо­ви­цько­го сміт­тє­зва­ли­ща, який пе­ред­ба­ча­ти­ме ви­рі­ше­н­ня ком­пле­ксу про­блем: від­ве­де­н­ня ін­філь­тра­тів, де­га­за­цію, те­хні­чну­та біо­ло­гі­чну­ре­ку льти­ва­цію.

Тим ча­сом уЗМІ з’ яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про за­пуск ком­па­ні­єю « За­хід ре­сурс плюс » смітт-єсор­ту­валь­ної лі­нії у про­ми­сло­вій зо­ні Ря­сне-2, яка від­прав­ля­ти­ме на по­втор­ну пе­ре­роб­ку па­пір, скло та пла­стик і змо­же опра­цьо­ву­ва­ти до 20% ден­ної нор­ми смі­т­тя. Але й тут є кіль­ка про­блем. По-пер­ше, ця лі­нія бу­ла при­дба­на ще п’ ять ро­ків то­муі увесь цей час не пра­цю­ва­ла, тоб­то на­ра­зі не­ві­до­мо, як фун­кціо­ну­ва­ти­ме. По-дру­ге, лі­нія не пе­ре­ро­бля­ти­ме смі­т­тя — тіль­ки сор­ту­ва­ти­ме, від­по­від­но — не ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня са­мо­го по­лі­го­ну­ТПВ. Не­ви­зна­че­ним за­ли­ша­є­ться й та­риф, за яким «За­хід ре­сурс плюс» при­йма­ти­ме львів­ське смі­т­тя, адже жо­дних угод з мі­стом по­ки що не укла­де­но.

Сво­єю чер­гою, Львів пла­нує отри­ма­ти кре­дит від Єв­ро­пей­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го бан­ку ( ЄІБ), про що не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв мі­ський го­ло­ва Льво­ва. Ці ко­шти ма­ють ске­ру­ва­ти на ре­куль­ти­ва­цію існу­ю­чо­го по­лі­го­ну­та обла­шту­ва­н­ня сміт­тє­пе-ре­ро­бно­го за­во­ду. « Рі­ше­н­ня за уря­дом, який має свої бю­ро­кра­ти­чні про­це­ду­ри, і са­мим бан­ком » , — на­го­ло­шує Ан­дрій Са­до­вий.

Ще 30 ве­ре­сня Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів по­го­ди­ло Льво­вукре­дит на 75 млн єв­ро на Гри­бо­ви­цьке сміт­тє­зва­ли­ще, і це 30 млн єв­ро на ре­куль­ти­ва­цію і 45 млн єв­ро на бу­дів­ни­цтво сміт­тє­пе­ре­ро­бно­го ком­пле­ксу, про що під час ві­зи­ту­до Льво­ва за­яв­ляв прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман. На­сту­пний етап — ще один від­бір про­е­ктів Мін­ре­гіон­бу­дом, і тіль­ки пі­сля цьо­го мо­жна го­во­ри­ти про під­пи­са­н­ня фі­наль­ної уго­ди з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком.

То­му­за­ли­ша­є­ться че­ка­ти ре­зуль­та­тів оста­то­чних пе­ре­мо­вин. А во­ни за­ле­жа­ти­муть від то­го, чи вда­сться зна­йти ді­лян­ку­для но­во­го сміт­тє­зва­ли­ща.

До сло­ва: 10 ли­сто­па­да Львів­ський окру­жний адмін­суд за­до­воль­нив ви­мо­ги про­ку­ра­ту­ри і зо­бов’ язав ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Львів­ської мі­ської ра­ди не­від­кла­дно вжи­ти за­хо­дів до при­пи­не­н­ня ви­ве­зе­н­ня ЛКП « Зби­ран­ка » від­хо­дів на Гри­бо­ви­цьке сміт­тє­зва­ли­ще та при­пи­не­н­ня йо­го подаль­шої екс­плу­а­та­ції. Під­ста­ва­ми для звер­не­н­ня прокурора до су­ду слу­гу­ва­ло три­ва­ле не ви­рі­ше­н­ня від­по­від­а­ча­ми про­бле­ми, пов’яза­ної з не­за­кон­ним ви­ве­зе­н­ням та за­хо­ро­не­н­ням твер­дих по­бу­то­вих від­хо­ді на по­лі­го­ні по­бли­зус. Ве­ли­кі Гри­бо­ви­чі, нев­жи­т­тям на­ле­жних за­хо­дів що­до по­шу­ку та від­ве­де­н­ня на­ле­жни­ми роз­по­ря­дни­ка­ми зе­мель­них ді­ля­нок, які мо­жуть бу­ти при­да­тні для роз­мі­ще­н­ня но­во­го по­лі­го­ну­для прийня­т­тя, пе­ре­роб­ки та за­хо­ро­не­н­ням ТВП, а та­кож бу­дів­ни­цтва спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го за­во­ду з їх пе­ре­роб­ки.

Ми­ну­ло май­же пів­ро­ку від тра­ге­дії на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі. Що зро­бле­но для розв’яза­н­ня про­бле­ми з від­хо­да­ми?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.