Ки­я­ни зда­ли ре­кор­дний па­кет па­ке­тів

Учо­ра в сто­ли­ці від­пра­ви­ли на пе­ре­роб­ку смі­т­тя, яке зби­ра­ли з 1 ли­сто­па­да

Den (Ukrainian) - - Економіка -

По­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти з по­ча­тку ли­сто­па­да при­йма­ють уста сто­ли­чних від­ді­ле­н­нях «Ки­їв­мі­ськв­тор­ре-сур­си». Впі­зна­ти спе­цпункт лег­ко: це — зе­ле­ний рун­дук із жов­тим да­хом. За один кі­ло­грам по­лі­ети­ле­ну про­по­ну ють пів­то­ри грив­ні. За­ро­бі­ток — не по­хи­зу­є­шся. Але під­при­єм­ці спо­ді­ва­ю­ться, що фі­нан­со­вий мо­тив для лю­дей, які при­не­суть па­ке­ти, усе ж не ви­рі­шаль­ний.

Учо­ра до все­сві­тньо­го дня пе­ре­роб­ки смі­т­тя «Ки­їв­мі­ськв­тор­ре-сур­си» про­де­мон­стру­ва­ли (і за­ре­є­стру­ва­ли ре­корд) ве­ли­че­зний па­кет по­лі­ети­ле­но­вих па­ке­тів, які зі­бра­ли від ки­ян за остан­ні два з ти­жні — з 1 ли­сто­па­да. Крім то­го, під­при­єм­ці по­ка­за­ли, на що по­тім пе­ре­тво­рю­ю­ться ці від­хо­ди та які ви­ро­би ро­блять із ці­єї си­ро­ви­ни.

На­га­да­є­мо, по­лі­ети­лен не то­кси­чний, але пе­рі­од йо­го роз­па­ду— від 100 до 400 ро­ків. Тож, ко­ли ве­ли­ка кіль­кість йо­го по­тра­пляє унав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, це по­ру­шує нор­маль­ний ре­жим еко­си­стем.

Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.