Де­пу­тат: Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки ухи­ля­є­ться від зві­ту що­до ви­ко­ри­ста­н­ня мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка -

МЕРТ по­ки ухи­ля­є­ться від на­ле­жно­го зві­ту­що­до ви­ко­ри­ста­н­ня отри­ма­ною Укра­ї­ною на без­по­во­ро­тній осно­ві мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, су­ма якої за ро­ки не­за­ле­жно­сті скла- ла по­над $9 млрд. Про це за­явив го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­туз пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва, нар­деп (РПЛ) Ві­ктор Га­ла­сюк.

« Ре­зуль­та­ти бу­дуть, але не так швид­ко, як хо­ті­ло­ся б... Отри­мав не­на­ле­жну від­по­відь від МЕРТ на свій де­пу­тат­ський за­пит що­до ви­ко­ри­ста­н­ня мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги. Да­ні не­пов­ні і не в то­му­фор­ма­ті, який до­зво­лив би ком­пле­ксно оці­ни­ти ре­зуль­та­ти й ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня МТД » , — по­ві­до­мив пар­ла­мен­тар.

За йо­го сло­ва­ми, увід­по­віді МЕРТ від­су­тня іден­ти­фі­ка­ція кон­кре­тних сум, які бу­ли на­прав­ле­ні на ра­хун­ки ре­ци­пі­єн­тів ( без­по­се­ре­дніх одер­жу­ва­чів), а та­кож — ін­фор­ма­ція ( уза­про­шу­ва­но­му ви­гля­ді) про про­е­кти мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, які бу­ли роз­по­ча­ті в 2015— 2016 ро­ках, ре­зуль­та­ти їх ре­а­лі­за­ції ( уто­му­чи­слі, про­ве­де­ні за­хо­ди) та оцін­ка їх ефе­ктив­но­сті.

То­му­для одер­жа­н­ня пов­них да­них по про­е­ктах мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги та ре­зуль­та­тів їх ре­а­лі­за­ції, нар­деп по­втор­но звер­нув­ся до пер­шо­го ві­це­прем’ єра- мі­ні­стра еко­но­мі­ки С.І. Ку­бі­ва із ви­мо­гою на­да­ти на­ле­жну від­по­відь на де­пу­тат­ський за­пит.

Отри­ма­ну­від мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цію Га­ла­сюк по­обі­цяв про­ана­лі­зу­ва­ти з де­пу­та­та­ми й екс­пер­та­ми та відзві­ту­ва­ти пе­ред укра­їн­ським су­спіль­ством за ре­зуль­та­та­ми пар­ла­мент­сько­го кон­тро­лю. « Спо­ді­ва­ю­ся, що МЕРТ ма­кси­маль­но спри­я­ти­ме цьо­му», — ре­зю­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.