Ка­бмін пе­ре­ві­рить при­чи­ну ви­став­ля­н­ня «Ки­ї­в­енер­го» за­ви­ще­них пла­ті­жок

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни має на­мір про­ве­сти пе­ре­вір­ку­при­чин ви­став­ля­н­ня ки­я­нам ПАТ «Ки­ї­в­енер­го» за­ви­ще­них ра­хун­ків за опа­лю­ва­н­ня, по­ві­до­мив прем’єр­мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман. «Ко­ли де­які на­ма­га­ю­ться роз­хи­та­ти си­ту­а­цію і зу­мо­ви­ти істе­рію, з’яв­ля­ю­ться пла­тіж­ки з по­двій­ни­ми, по­трій­ни­ми су­ма­ми, аб­со­лю­тно не­ре­аль­ни­ми. Вва­жа­ти­ме­мо, що це по­мил­ка. Але я хо­тів би, щоб та­ких по­ми­лок з бо­ку по­ста­чаль­ни­ків по­слуг, обл­енер­го, те­пло­енер­го, во­до­ка­на­лів що­до укра­їн­ських гро­ма­дян не бу­ло», — ска­зав Грой­сман під час за­сі­да­н­ня уря­ду. Він та­кож до­дав, що за та­кі по­мил­ки по­ста­чаль­ни- кам по­слуг за­гро­жує кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність. «Я по­пе­ре­джаю, якщо ми ба­чи­ти­ме­мо десь уре­гіо­нах та­кі ре­чі, то бу­де­мо ду­же жорс­тко ка­ра­ти штра­фни­ми сан­кці­я­ми, ду­маю, тут на­віть мо­же бу­ти пи­та­н­ня кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті», — на­го­ло­сив він. При цьо­му­прем’єр ви­сту­пає за пе­ре­вір­ку Мі­ні­стер­ством вну­трі­шніх справ при­чин по­мил­ки «Ки­ї­в­енер­го» при роз­ра­хун­ку пла­ти за опа­лю­ва­н­ня в Ки­є­ві. «Я ду­маю, що тут мо­же бу­ти і пи­та­н­ня кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за ви­став­ля­н­ня ра­хун­ків лю­дям за не­аде­ква­тни­ми ці­на­ми. Я по­пе­ре­джаю всіх, що із цим не по­трі­бно гра­ти­ся», — до­дав Грой­сман.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.