ПО­МИЛ­КА на міль­йон

У На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії Укра­ї­ни ви­яви­ли фі­нан­со­ві зло­вжи­ва­н­ня. Ек­спер­ти вва­жа­ють це ви­ня­тком, що без ре­форм мо­же ста­ти пра­ви­лом

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но Дер­жав­на ау­ди­тор­ська слу­жба за­вер­ши­ла пе­ре­вір­ку На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни за пе­рі­од з 1 сі­чня 2013 ро­ку­до 1 ве­ре­сня 2016 ро­ку. По­ру­шень ви­яви­ли аж на один міль­йон гри­вень! Іде­ться про не­ра­ціо­наль­не ви­тра­ча­н­ня ко­штів, що бу­ли на­да­ні му­зею з держ­бю­дже­ту. Так ко­ли­шній ди­ре­ктор за­кла­ду без­під­став­но утри­му­вав на по­са­ді за­ві­ду­ва­ча фі­лі­а­лу «Ми­сте­цькі ше­дев­ри Укра­ї­ни», яко­му­ви­пла­тив 494 ти­ся­чі гри­вень зар­пла­ти без до­ку­мен­таль­но­го під­твер­дже­н­ня ви­ко­на­них ро­біт. Ще 81 ти­ся­чу­гри­вень ви­тра­че­но на зар­пла­ту­осо­бам, які пра­цю­ва­ли за су­мі­сни­цтвом, пе­ре­бу­ва­ю­чи не в му­зеї, а на ін­шо­му мі­сці ро­бо­ти. До по­ру­шень ін­спе­кто­ри за­ра­ху­ва­ли за­ви­ще­ні пре­мії та на­дбав­ки за зва­н­ня і на­у­ко­вий стаж без не­об­хі­дних по­го­джень.

Чи­ма­лу­су му— 342 ти­ся­чі гри­вень ви­тра­че­но на то­ва­ри та по­слу­ги, не за­пла­но­ва­ні в бю­дже­ті або ви­ко­на­ні за за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми. На­при­клад, му­зей без­під­став­но опла­тив ре­монт ви­кра­де­но­го ав­то­мо­бі­ля, роз­ра­ху­вав­ся за екс­плу­а­та­цій­ні та ко­му­наль­ні по­слу­ги, ко­трі не бу­ли на­да­ні або на­да­ва­лись в об­ся­гах, біль­ших від їхньої фа­кти­чної вар­то­сті, йде­ться упрес-ре­лі­зі Дер­жа­у­ди­ту. Се­ред ін­шо­го ін­спе­кто­ри вста­но­ви­ли, що слу­жбо­вий транс­порт ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся для по­їздок уви­хі­дні за ме­жі Ки­є­ва без роз­по­ряд­чих до­ку­мен­тів.

«ТЕХНІЧНИЙ СТАН МУ­ЗЕЮ МІГ БУ­ТИ КРАЩИМ»

На­ра­зі ма­те­рі­а­ли пе­ре­вір­ки ви­вча­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, а в му­зеї усу­ва­ють ви­яв­ле­ні по­ру­ше­н­ня. Ген­ди­ре­ктор за­кла­ду­Те­тя­на Со­снов­ська на­зи­ває їх по­мил­ка­ми. « У ме­не за­ли­ши­ло­ся при­єм­не враження від кон­стру­ктив­но­сті ро­бо­ти ау­ди­то­рів. Адже це по­ка­за­ло, в яко­му­на­прям­ку ко­шти ви­ко­ри­сто­ву­ва­лись не­ра­ціо­наль­но, де і в яких еле­мен­тах бю­дже­тно­го ко­де­ксу­нам слід бу­ти ува­жні­ши­ми, — по­яснює ге­не­раль­ний ди­ре­ктор НМІУ. — Лю­ди, які при­пу­сти­ли­ся цих по­ми­лок, уму зеї вже не пра­цю­ють. Ми, зі сво­го бо­ку, як сто­ро­на, що за­зна­ла зби­тків, та­кож за­сто­со­ву­ва­ти­ме­мо пев­ні за­хо­ди. Зокре­ма, на­пра­ви­ли ли­сти по­пе­ре­днім ке­рів­ни­кам му­зею, щоб ви­пра­ви­ли зна­йде­ні по­ру­ше­н­ня. Швид­ше за все, во­ни не від­ре­а­гу­ють — то­ді звер­не­мось до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, щоб роз­шу­ка­ли вла­сни­ків фірм, які ви­ко­ну­ва­ли пев­ні ро­бо­ти і зна­йти яких на­ра­зі не­мо­жли­во. Це сто­су­є­ться ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя на ду­же ве­ли­ку су­му і нар­ко­ло­гі­чно­го огля­ду­во­ді­їв».

За сло­ва­ми Те­тя­ни Со­снов­ської, до пе­рі­о­ду­її ке­рів­ни­цтва (її при­зна­чи­ли на цю по­са­дув лю­то­му 2015 ро­ку) теж є за­ува­же­н­ня, однак во­ни не сто­су­ю­ться зби­тків держ­бю­дже­ту. На­то­мість ди­ре­ктор­ка роз­мір­ко­вує, що мо­жна бу­ло б зро­би­ти за втра­че­ний міль­йон гри­вень. «По­стій­но над­хо­ди­ли ко­шти на якісь ре­мон­ті ро­бо­ти, зокре­ма на ре­монт да­ху, а нам за- раз слід бу­ло ре­мон­ту­ва­ти йо­го від про­ті­ка­н­ня. На­за­гал го­спо­дар­ський і технічний стан му­зею за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. У нас за­ста­рі­лі обла­дна­н­ня і те­хні­ка, спів­ро­бі­тни­ки пра­цю­ють на комп’юте­рах, яким по­над де­сять ро­ків. Тоб­то технічний стан му­зею по­тер­пів від то­го, що ко­шти пі­шли не в то­му на­прям­ку», — ре­зю­мує Те­тя­на Со­снов­ська.

НЕРАЦІОНАЛЬНІ ХИТРОЩІ

Ген­ди­ре­ктор обе­ре­жно на­ва­жу­є­ться озву­чи­ти те, що про­від­ний му­зей кра­ї­ни має про­бле­му, яка на­зи­ва­є­ться « ава­рій­ним ста­ном». За­для її ви­рі­ше­н­ня пі­дго­ту­ва­ли від­по­від­ний лист до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. « Ми зна­йшли до­ку­мен­ти, за яки­ми ще де­сять ро­ків то­му­де­які мі­сця тра­кту­ва­лись як ава­рій­ні. Ра­но чи пі­зно це тре­ба зро­би­ти, але з ро­зум­ним ви­ко­ри­ста­н­ням ко­штів, — до­дає Те­тя­на Со­снов­ська. — На­при­клад, то­рік ми за­мов­ля­ли про­ти­по­же­жну оброб­ку­да­ху , по­пе­ре­дня ком­па­нія ро­би­ла це 2012 ро­ку, при­чо­муу дві­чі до­рож­че. Тоб­то є та­кі хитрощі, ко­ли ра­ціо­наль­ність ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів не сто­я­ла на пер­шо­му­мі­сці. Ко­ли я при­йшла на ро­бо­ту, зі­ткну­ла­ся з дво­ма схе­ма­ми: ви­яви­лось, що від­діл го­ло­гра­фії ні­ко­ли не ро­бив го­ло­гра­фій для му­зею, а те­ле­ві­зій­на ла­бо­ра­то­рія, яка існу­ва­ла 20 ро­ків, не го­ту­ва­ла жо­дних ві­зу­аль­них ві­део­ма­те­рі­а­лів. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, во­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­лась у при­ва­тних ці­лях».

Влі­тку­цьо­го ро­ку­НМІУ пе­ре­жив ще одну­пе­ре­вір­ку— від СБУ. То­ді му­зей­ни­ки пов’язу­ва­ли та­ку­пиль­ність дер­жор­га­нів зі зни­кне­н­ням із На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки ім. В. Вер­над­сько­го «Апо­сто­ла» Іва­на Фе­до­ро­ва. Гу­чних за­яв та скан­да­лів з цьо­го при­во­ду­не бу­ло. Але «День» зна­йшов уЗМІ ін­фор­ма­цію, що по­пе­ре­дня пе­ре­вір­ка фі­нін­спе­кції пе­рі­о­дуз 2010- го до 2013 ро­ку­ви­яви­ла в НМІУ май­же ана­ло­гі­чні до ни­ні­шніх по­ру­ше­н­ня пра­кти­чно на та­ку­са­му­су му— 900 ти­сяч гри­вень. Пі­сля пе­ре­да­чі ма­те­рі­а­лів до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів на ке­рів­ни­ків му­зею че­ка­ла адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність.

КО­РУ­ПЦІЇ ЗАПОБІГАЄ МІЗЕРНИЙ БЮДЖЕТ

Оскіль­ки че­рез три ро­ки ау­ди­то­ри зно­ву­за­фі­ксу ва­ли зло­вжи­ва­н­ня, нев­же ко­ру­пцій­ні схе­ми при­жи­ли­ся в му­зей­них сті­нах? Адже в су­спіль­стві за­кла­ди куль­ту­ри спри­йма­ю­ться як та­кі, де па­ну­ють че­сність і по­ря­дність. Го­ло­ва Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції му­зе­їв Сер­гій Кро­ле­вець пе­ре­ко­нує, що в біль­шо­сті му­зе­їв ко­ру­пцій­ні схе­ми не є по­ши­ре­ни­ми, при­чи­на — мі­зер­не фі­нан­су­ва­н­ня.

« Ко­ру­пцій­ні схе­ми — це рад­ше ви­ня­ток із пра­ви­ла. Їх уму зе­ях не бу­ло ні­ко­ли, оскіль­ки за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті ли­ше 1992 ро­ку бу­ло ве­ли­ке фі­нан­су­ва­н­ня всі­єї га­лу­зі куль­ту­ри. Але то­ді ще не бу­ло ко­рум­по­ва­них вла­ди та су­спіль­ства. А на­сту­пни­ми ро­ка­ми куль­ту­ра фі­нан­су­ва­лась за прин­ци­пом бю­дже­ту ви­жи­ва­н­ня, — ко­мен­тує Сер­гій Кро­ле­вець. — Те, що ви­яви­ли в НМІУ, мо­жли­во, ста­ло­ся че­рез не­пра­виль­не оформ­ле­н­ня фі­нан­со­вої до­ку­мен­та­ції — це не­об­хі­дно ана­лі­зу­ва­ти. Але все зво­ди­ться до то­го, що у сфе­рі куль­ту­ри від­су­тня ре­фор­ма. Чи мо­же­мо ми уяви­ти та­кі зло­вжи­ва­н­ня в му­зе­ях США чи Ні­дер­лан­дів? Там ау­дит про­во­дить не дер­жа­ва, а при­ва­тні фір­ми, бо ви­тра­ча­ти бю­дже­тні гро­ші на пе­ре­вір­ку фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті де­мо­кра­ти­чним кра­ї­нам не спа­дає на дум­ку. До­ки не ре­фор­му­є­мо сфе­ру куль­ту­ри, зокре­ма му­зеї, ні­чо­го не змі­ни­ться, а по­ді­бні зло­вжи­ва­н­ня ви­ни­ка­ти­муть да­лі».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.