Орі­єн­та­ція – на вла­сні си­ли

До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що укра­їн­ська мо­лодь стає все більш не­за­ле­жною

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

На за­мов­ле­н­ня Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді та спор­ту, Центр не­за­ле­жних со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень «Оме­га» про­вів до­слі­дже­н­ня ста­но­ви­ща мо­ло­ді в Укра­ї­ні. Згі­дно з отри­ма­ни­ми да­ни­ми, 78,5% лю­дей ві­ком від 14 до 35 ро­ків пи­ша­ю­ться, що во­ни — укра­їн­ці, 91,8% вва­жа­ють Укра­ї­ну Ба­тьків­щи­ною, по­над 30% го­то­ві за­хи­ща­ти дер­жа­ву зі збро­єю в ру­ках, 52% го­то­ві за­хи­ща­ти її не­на­силь­ни­цьки­ми ме­то­да­ми (во­лон­тер­ство, бла­го­дій­ність). Пра­це­вла­што­ва­ні на по­стій­но­му­мі­сці — 45% (най­біль­ше уцен­траль­но­му­та схі­дно­му ре­гіо­нах). Укра­їн­ською мо­вою в сім’ї та на ро­бо­ті спіл­ку­є­ться по­над 46% опи­та­них (з дру­зя­ми — по­над 36%).

Основ­ни­ми жит­тє­ви­ми прі­о­ри­те­та­ми мо­лодь вва­жає сі­мей­не ща­стя (71,7%), по­бу­до­ву кар’єри (48,1%), мо­жли­вість бу­ти віль­ним і не­за­ле­жним у сво­їх рі­ше­н­нях і вчин­ках (38%) і мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свій та­лант і зді­бно­сті (32,1%). Май­же тре­ти­на (28,3%) вва­жає, що те, як скла­де­ться жи­т­тя мо­ло­дої лю­ди­ни, на­сам­пе­ред за­ле­жить від неї. Фа­хів­ці вва­жа­ють, що цей по­ка­зник свід­чить про по­сту­по­ву від­мо­ву від орі­єн­та­ції на до­по­мо­гу­дер­жа­ви, на­то­мість лю­ди роз­ра­хо­ву­ють на вла­сні си­ли.

ВІДМОВА ВІД ПАТЕРНАЛІЗМУ

«Су­ча­сну мо­лодь не мо­жна вва­жа­ти орі­єн­то­ва­ною на па­тер­на­ліст­ські пра­кти­ки. Ско­рі­ше нав­па­ки: во­на оби­рає цін­но­сті лі­бе­раль­но­го су­спіль­ства, — акцен­тує ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень ЦНСД «Оме­га» На­та­ля ДМИТРУК. — За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня «Цін­ні­сні орі­єн­та­ції мо­ло­ді-2016», мо­лодь ро­бить став­ку­на сві­до­ме опа­ну­ва­н­ня на­сам­пе­ред ін­стру­мен­таль­них цін­но­стей: зро­би­ти кар’єру, са­мо­ре­а­лі­зу­ва­ти­ся. Уза­галь­не­ний про­філь су­ча­сної мо­ло­дої осо­би­сто­сті скла­да­є­ться з ра­ціо­наль­но­сті, са­мо­стій­но­сті, кри­ти­чно­сті та ін­ди­ві­ду­аль­но­го ви­бо­ру­вла­сних пер­спе­ктив. Під­твер­джує це ди­фе­рен­ці­йо­ва­не ба­че­н­ня сво­їх жит­тє­вих пла­нів: зі збіль­ше­н­ням ві­ку­мо­лодь біль­ше орі­єн­ту­є­ться на до­ся­гне­н­ня со­ці­аль­но­го ста­ту­су та успі­шної кар’єри, а та­кож на са­мов­до­ско­на­ле­н­ня, до­ся­гне­н­ня ма­те­рі­аль­но­го до­бро­бу­ту, на го­тов­ність до на­ро­дже­н­ня та ви­хо­ва­н­ня ді­тей. Орі­єн­та­ція на спо­жи­ва­н­ня жит­тє­вих за­до­во­лень, при­та­ман­на мо­ло­ді уві­ці від 14 до 19 ро­ків, змен­шу­є­ться».

Під­твер­джує від­мо­ву від тра­ди­цій­но­го па­тер­на­лі­змуі до­во­лі кри­ти­чне став­ле­н­ня мо­ло­ді до вла­ди, на яке вка­зує до­слі­дже­н­ня. «Крім то­го, мо­лодь не по­кла­дає спо­ді­вань на дер­жав­ні ін­сти­ту­ції у ви­рі­шен­ні сво­їх про­блем. Так се­ред мо­ло­ді, що не пра­це­вла­што­ва­на, ли­ше 3,2% осіб пе­ре­бу­ва­ють на облі­кув дер­жав­ній слу­жбі зайня- то­сті, що на 17% мен­ше по­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чним до­слі­дже­н­ням», — до­дає На­та­ля Дмитрук.

За сло­ва­ми екс­пер­тки, про від­мо­ву­від патерналізму свідчать і ви­со­кі по­ка­зни­ки го­тов­но­сті мо­ло­ді до зов­ні­шньої мо­біль­но­сті — 39,4% опи­та­них хо­ті­ли б ви­їха­ти зі сво­го на­се­ле­но­го пун­кту. У ре­гіо­наль­но­му роз­рі­зі най­біль­ше ба­жа­н­ня змі­ни­ти те­пе­рі­шнє мі­сце про­жи­ва­н­ня ви­яви­ла мо­лодь схо­ду. Що­до мі­гра­ції, то 66,6% мо­ло­дих осіб зі­зна­лись, що хо­ті­ли б по­їха­ти за ме­жі Укра­ї­ни. Най­ба­жа­ні­ши­ми кра­ї­на­ми, ку­ди хо­ті­ла б ви­їха­ти мо­лодь, є кра­ї­ни ЄС (та­ких 40,6%).

«Та­ка мо­біль­ність не пов’яза­на з со­ці­аль­ним дис­ком­фор­том. Нав­па­ки, су­ча­сні мо­ло­ді лю­ди ці­ле­спря­мо­ва­но онов­лю­ють вла­сні іден­ти­чно­сті. У но­вих для них куль­тур­них про­сто­рах, з ін­ши­ми тра­ди­ці­я­ми, во­ни є гну­чки­ми та ада­пто­ва­ни­ми, а їх ре­і­ден­ти­фі­ка­ція са­мо­кон­тро­льо­ва­на. Та­кож ни­ні ба­жа­н­ня ви­їха­ти мен­шою мі­рою мо­жна вва­жа­ти «ви­му­ше­ним», по­рів­ня­но з ми­ну­ли­ми по­ко­лі­н­ня­ми», — уто­чнює На­та­ля Дмитрук.

МІСТЯНИ ОЦІНЮЮТЬ СВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ВИ­ЩЕ ЗА ЖИТЕЛІВ СІЛ

Фа­хів­ці ствер­джу­ють, що, ма­ю­чи ба­жа­н­ня са­мо­стій­но за­без­пе­чи­ти якість сво­го жи­т­тя, 46% мо­ло­ді кри­ти­чно оці­нює на­яв­ні в Укра­ї­ні мо­жли­во­сті для цьо­го — по­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми. Так се­ред мо­ло­ді, яка має на­мір емі­гру­ва­ти, 50,3% по­яснює це ба­жа­н­ням за­ро­би­ти за­ра­ди ма­те­рі­аль­но­го до­бро­бу­ту, а по­над 19% пе­ре­ко­на­ні, що Укра­ї­на не мо­же на­да­ти пев­ні мо­жли­во­сті для на­вча­н­ня, по­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми.

«Не­га­тив­ним мо­мен­том мо­жна вва­жа­ти те, що се­ред від­по­від­ей мо­ло­ді про при­чи­ни мо­жли­вої емі­гра­ції тре­ти­на — 32,4% — вка­зує на від­су­тність уна­шій кра­ї­ні ре­аль­ної де­мо­кра­тії та за­кон­но­сті. Це свід­чить про від­су­тність ві­ри в те, що мо­лодь зда­тна впли­ну­ти на фор­му­ва­н­ня де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства, і про не­ста­чу го­тов­но­сті опі­ку­ва­ти­ся про­це­са­ми де­мо­кра­ти­за­ції укра­їн­сько­го су­спіль­ства » , — за­зна­чи­ла кан­ди­дат гео­гра­фі­чних на­ук, ана­лі­тик де­пар­та­мен­ту со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень ЦНСД «ОМЕ­ГА» Іри­на МОСТОВА.

Ек­спер­ти звер­та­ють ува­гу на те, що мо­лодь, яка про­жи­ває усіль­ській мі­сце­во­сті, оці­нює свої жит­тє­ві перспективи ниж­че за мо­лодь, що про­жи­ває у мі­сті. Най­біль­ше це сто­су­є­ться мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня осві­ти, спе­ці­аль­но­сті та про­фе­сій­ної під­го­тов­ки, які б ви­зна­ва­ли­ся у всьо­му­сві­ті. Основ­ни­ми про­бле­ма­ми, що ство­рю­ють тло для со­ці­аль­ної не­за­до­во­ле­но­сті мо­ло­ді, є по­га­ний стан еко­но­мі­ки кра­ї­ни (63,3%), за­галь­не па­ді­н­ня рів­ня жи­т­тя на­се­ле­н­ня (60,0%) і від­су­тність рі­шень що­до про­бле­ми пра­це­вла­шту­ва­н­ня (52%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.