Урок від прин­ца

Член бри­тан­ської ко­ро­лів­ської ро­ди­ни при­їхав до Ха­ноя, щоб за­хи­сти­ти но­со­ро­гів і сло­нів

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Та­ке за­ня­т­тя за­пам’ята­є­ться шко­ля­рам В’єтна­му, пев­но, на все жи­т­тя. На знім­ку, зро­бле­но­му 16 ли­сто­па­да, бри- тан­ський принц Ві­льям роз­по­від­ає учням на­чаль­ної шко­ли у Ха­ної про но­со­ро­гів. Це не прос то за бав ка. Ни ні принц Ві­льям пе­ре­бу­ває у В’єтна­мі з пер шим офі цій ним ві зи том. Тут він бе­ре участь у між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції з пи­тань не­за- кон­ної тор­гів­лі ди­ки­ми тва­ри­на­ми, пе­ре­дає ви­да­н­ня The Telegraph з по си лан ням на аген­цію Associated Press. За­хід по чи на єть ся у чет вер і три­ва­ти­ме два дні.

Принц Ві­льям є президентом ор га ні за ції United for Wildlife («Об’єд­на­ні за­ра­ди при­ро­ди»). «Він (принц. — Авт.) знає, що на­род В’єтна­му по­ді­ли­ться сво­єю стур­бо­ва­ні­стю тим, що у нас за­ли­ши­ло­ся мен­ше 25 ро­ків, щоб вря­ту­ва­ти де­які з най­більш зна­ко­вих ви­дів від ви­ми­ра­н­ня. На йо­го дум­ку, В’єтнам має ре­аль­ну мо­жли­вість ста­ти лі­де­ром у збе­ре­жен­ні ди­кої при­ро­ди», — по­ві­до­мив офіс прин­ца цьо­го ти­жня.

В’єтнам є одним з най­біль­ших у сві­ті тран­зи­тних пун­ктів і спо­жи­ва­чів сло­но­вої кіс­тки і ро­гу но­со­ро­га. Про­те дня­ми вла­да кра­ї­ни зни­щи­ла по­над дві тон­ни ви­лу­че­ної сло­но­вої кіс­тки і ро­гу но­со­ро­га — цим про де мон ст ру ва ли, що уряд пра­гне зу­пи­ни­ти та­ку не­за­кон­ну тор­гів­лю.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.