«Ко­смі­чні маль­ви»

У Він­ни­ці пред­ста­ви­ла свій най­пов­ні­ший до­ро­бок ху­до­жни­ця Юлія Гу­шул

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця, фото ав­то­ра

По­над 30 кар­тин, гра­фі­чні ро­бо­ти, гли­ня­ні та­ріл­ки та близь­ко де­ся­ти ке­ра­мі­чних скуль­птур — свій най­пов­ні­ший твор­чий до­ро­бок пред­ста­ви­ла одна з най­по­мі­тні­ших укра­їн­ських ху­до­жниць Юлія Гу­шул. У ви­став­ці «Ко­смі­чні маль­ви», яка роз­гор­ну­ла­ся у Він­ни­цько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї, во­на пред­ста­ви­ла уні­каль­ні зраз­ки тра­ди­цій­ної укра­їн­ської ав­тен­ти­ки та від­го­ло­ски су­ча­сно­го сві­ту. Че­рез сим­во­лізм ро­біт, на­пи­са­них у сти­лі на­їв­но­го ма­ляр­ства, Юлію Гу­шул ча­сто по­рів­ню­ють з ле­ген­дар­ною Ма­рі­єю При­ма­чен­ко.

Не­зва­жа­ю­чи на ро­дин­ні та­лан­ти (Юлія на­ро­ди­ла­ся в ро­ди­ні ху­до­жни­ків), ма­лю­ва­ти во­на по­ча­ла ли­ше кіль­ка ро­ків то­му. Па­ра­лель­но з твор­чою ді­яль­ні­стю дов­гий час пра­цю­ва­ла в сто­ли­чних ви­да­н­нях жур­на­лі­стом і ре­да­кто­ром. А кіль­ка ро­ків то­му пе­ре­їха­ла на Він­нич­чи­ну. Ка­же, що взя­ти пен­злик у ру­ки їй за­про­по­ну­вав чо­ло­вік: по­да­ру­вав гу­аш, пен­злик і ска­зав «Ма­люй!».

«Пер­шим мо­їм «по­ло­тном» був ста­рий ка­лен­дар. Я взя­ла йо­го і по­ду­ма­ла, що він вже ні­ко­му не по­трі­бен, не шко­да бу­де, якщо зі­псую. Ко­ли зма­лю­ва­ла пер­ший­дру­гий ка­лен­да­рі, то на­ва­жи­ла­ся взя­ти до рук чи­стий ар­куш па­пе­ру і зо­бра­зи­ла див­ну, але до­бру істо­ту, — роз­по­від­ає ху­до­жни­ця. — На­віть за­раз, сі­да­ю­чи за по­ло­тно, не знаю, які обра­зи з’яв­ля­ться. Іно­ді ме­ні зда­є­ться, що це не я ма­люю, а хтось про­сто ке­рує мо­ї­ми ру­ка­ми. Я — ні­би ка­нал для са­мо­ви­ра­же­н­ня. Го­лов­не — взя­ти до рук пен­зля і фар­би, від­пу­сти­ти усі дум­ки і тво­ри­ти. То­ді зу­стріч з чи­мось чи ки­мось не­ба­че­ним і чу­дер­на­цьким га­ран­то­ва­на».

Окрім кар­тин, на він­ни­цькій ви­став­ці Юлія Гу­шул впер­ше пред­ста­ви­ла свої ке­ра­мі­чні ро­бо­ти. Мен­ше ро­ку то­му (то­чні­ше у лю­то­му) во­на взя­ла в ру­ки гли­ну і по­ча­ла ство­рю­ва­ти ви­ро­би, при­да­тні до роз­ма­льо­ву­ва­н­ня. Так з’яви­ли­ся ке­ра­мі­чні та­ріл­ки, роз­пи­са­ні ан­го­ба­ми і гла­зу­ря­ми.

«Ідея ор­га­ні­зу­ва­ти пер­со­наль­ну ви­ста­ву ви­ни­кла під час про­е­кту «Стеж­ка» аген­ції «Ар­тПо­ле». Ра­зом з крим­сько­та­тар­ським ке­ра­мі­стом Ру­сте­мом Скі­бі­ним ми роз­ма­лю­ва­ли фа­сад бі­бліо­те­ки №1 у Він­ни­ці. І жур­на­лі­сти за­пи­та­ли ме­не, чо­му я не ро­блю сво­їх ви­ста­вок. Це бу­ло во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку... У ме­не бу­ло біль­ше ро­ку на під­го­тов­ку, — про­дов­жує Юлія. — Взим­ку я за­ко­ха­ла­ся в гли­ну, від­ві­ду­ва­ла май­стер­ню Ми­хай­ла Ді- ден­ка, зро­би­ла кіль­ка ро­біт для ви­став­ки, по­тім роз­пи­са­ла ке­ра­мі­чні та­ріл­ки, а одно­го ран­ку по­ду­ма­ла про ле­кції і май­стер-кла­си, які мо­жна бу­ло б ор­га­ні­зу­ва­ти в рам­ках пре­зен­та­ції. Ме­ні по­ща­сти­ло, бо я ма­ла до­ста­тньо ча­су, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти не про­сто ви­став­ку, а ми­сте­цький фе­сти­валь, при­свя­че­ний на­їв­но­му ми­сте­цтву».

Про­ект Юлії Гу­шул «Ко­смі­чні маль­ви» скла­да­є­ться з 14 по­дій. І це впер­ше у му­зей­ній пра­кти­ці, ко­ли екс­по­зи­цію су­про­во­джує низ­ка по­дій та актив­но­стей для до­ро­слих і ді­тей. Це і дис­ку­сії про су­ча­сну ав­тен­ти­ку, і ле­кції з на­їв­но­го ми­сте­цтва, і кі­но­ве­чо­ри для до­ро­слих та ді­тей, і рі­зно­ма­ні­тні май­стер-кла­си. Три­ма­ти­ме ми­сте­цький пер­фор­манс у кра­є­знав­чо­му му­зеї до 11 гру­дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.