Му­зи­ка в День Ко­ро­ля

У На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни від­зна­чи­ли свя­то Бель­гії

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

■ Вже не пер­ший рік за­мість зви­чних ди­пло­ма­ти­чних при­йо­мів По­соль­ство Бель­гії від­зна­чає День Ко­ро­ля в Укра­ї­ні чу­до­ви­ми кон­цер­та­ми. У цьо­му чи­ма­ла осо­би­ста ініціатива і вла­сні упо­до­ба­н­ня по­сла — Лю­ка Якоб­са. Ще не ми­нув « пі­сля­смак» то­рі­шньо­го кон­цер­ту Дір­ка Брос­се, яким бу­ло від­зна­че­но то­рі­шнє свя­то в На­ціо­наль­ній опе­рі, як ко­лег-по­слів та ук- ра­їн­ський істе­блі­шмент за­про­си­ли до Фі­лар­мо­нії, що на­да­ла свою сце­ну ан­сам­бле­ві Het Collektief.

■ У основ­но­му скла­ді ко­ле­кти­ву, ство­ре­но­го 1998 ро­ку, п’ять му­зи­кан­тів, які смі­ли­во по­єд­ну­ють у сво­їх про­гра­мах су­ча­сну і кла­си­чну му­зи­ку. До то­го ж кла­си­ка зву­чить у ці­ка­вих і зу­хва­лих су­ча­сних аран­жу­ва­н­нях. До Ки­є­ва ан­самбль при­їхав в роз­ши­ре­но­му скла­ді — дев’ять осіб, вклю­чно з во­ка­ліс­ткою Лі­збет Де­вос ( со­пра­но), яка на­дає пе­ре­ва­гу су­ча­сним ав­то­рам. І ро­бить це бли­ску­че.

— Тра­ди­цій­но осінь, — ска­зав укра­їн­ською пан по­сол Люк Якобс, — час пам’яті про за­ги­блих. Да­ни­на пам’яті у 75-у рі­чни­цю ма­со­вих вбивств у Ба­би­но­му Яру ста­ла по­ту­жним та емо­цій­ним мо­мен­том роз­ду­мів над жа­хли­ви­ми зло­чи­на­ми про­ти люд­ства, їх на­слід­ка­ми і за­сте­ре­же­н­ням для ни­ні­шньо­го і май­бу­тньо­го по­ко­лінь. То­му му­зи­чні тво­ри, що про­зву­ча­ли в кон­цер­ті з на­го­ди Дня Ко­ро­ля, — за­хо­плю­ю­че му­зи­чне ви­ра­же­н­ня цих люд­ських і мо­раль­них ви­кли­ків. Для нас надзвичайно ва­жли­во збли­жу­ва­ти Укра­ї­ну й Бель­гію че­рез вза­єм­ний куль­тур­ний по­тік, який якнай­пов­ні­ше дає змо­гу лю­дям зро­зу­мі­ти одне одно­го. Тим па­че, що цей рік — юві­лей­ний у від­но­си­нах на­ших кра­їн: ди­пло­ма­ти­чним від­но­си­нам Бель­гія — Укра­ї­на — 25.

■ Про­гра­ма кон­цер­ту скла­да­ла­ся з тво­рів ком­по­зи­то­рів ХХ сто­лі­т­тя, що вне­сли в му­зи­ку три­во­жне зву­ча­н­ня сво­го ча­су, — Ган­са Ей­сле­ра, Ер­ві­на Шуль­го­фа, що за­ги­нув 1942 ро­ку у кон­цта­бо­рі, та одно­го з ви­да­тних її за­снов­ни­ків, який вже став кла­си­ком но­вої му­зи­ки, — Олів’є Мес­сі­а­на.

ФОТО ЮРІЯ ТОЦЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.