ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1788 — на­ро­див­ся Ми­хай­ло Ще­пкін, ви­да­тний укра­їн­ський та ро­сій­ський актор, друг Та­ра­са Шев­чен­ка. По­мер 1863 р. 1804 — за­сно­ва­но Хар­ків­ський ім­пе­ра­тор­ський уні­вер­си­тет (з 1933 р. — дер­жав­ний, а з 1999 р. — Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет і ме­ні В. Н. Ка­ра­зі­на). 1869 — у Єги­пті офі­цій­но від­крив­ся Су­е­цький ка­нал. 1908 — на­ро­див­ся Гри­го­рій Ко­чур, бли­ску­чий укра­їн­ський пе­ре­кла­дач сві­то­во­го рів­ня, по­ет, лі­те­ра­ту­ро- зна­вець, гро­мад­ський ді­яч, жер­тва по­лі­ти­чних ре­пре­сій ра­дян­сько­го ре­жи­му. По­мер 1994 р. 1937 — член бри­тан­сько­го уря­ду лорд Га­лі­факс зу­стрів­ся з Гі­тле­ром, на­ма­га­ю­чись «ви­рі­ши­ти су­дет­ське пи­та­н­ня мир­ним шля­хом » ( про­лог до Мюн­хен­ської змо­ви). 1989 — у Пра­зі ви­сту­па­ли на за­хист де­мо­кра­тії та по­лі­ти­чних сво­бод роз­по­ча­ла­ся «окса­ми­то­ва ре­во­лю­ція», що при­зве­ла до по­ва­ле­н­ня про­ра­дян­сько­го ре­жи­му.

Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.