При­тча про рі­зні по­ко­лі­н­ня

30 ли­сто­па­да те­атр Practicum та Центр су­ча­сно­го ми­сте­цтва «Дах» пред­став­лять ре­зо­нан­сну ви­ста­ву «Бу­на»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, два ро­ки то­му п’ єса « Бу­на » ста­ла ла­у­ре­а­том «Ти­жня акту­аль­ної п’ єси » . Це один з най­кра­щих тво­рів Ві­ри Ма­ко­вій. Ці­ка­ву ін­сце­ні­за­цію зро­би­ла ки­їв­ська ре­жи­сер Оле­на Ро­ман. Ви­ста­ва «Бу­на» — це про­ни­зли­ва при­тча про прір­ву між по­ко­лі­н­ня­ми. Ге­рої на­віть не на­ма­га­ю­ться при­слу­ха­ти­ся одне до одно­го. Бе­зро­бі­т­тя, емі­гра­ція, без­ви­хідь — сім’ї руй­ну­ю­ться зсе­ре­ди­ни і ззов­ні... Дія від­бу­ва­є­ться в селі на Бу­ко­ви­ні. Го­лов­на ге­ро­ї­ня — Ори­ся — жи­ве в ро­ди­ні, де всім ке­рує ав­то­ри­тар­на Бу­на (у пе­ре­кла­ді з ру­мун­ської — ба­ба), і мріє вте­кти від по­стій­них за­ки­дів і важ­кої до­ма­шньої ро­бо­ти. В кін­ці ге­ро­ї­ня їде на за­ро­бі­тки в да­ле­ку Аме­ри­ку, за­ли­ша­ю­чи вдо­ма ма­лень­ку ди­ти­ну, про­те швид­ко ро­зу­міє, що жи­т­тя за кор­до­ном не кра­ще ніж до­ма... Ре­а­лі­сти­чна, на­віть жорс­тка сі­мей­на дра­ма, уві­бра­ла в се­бе ці­лий шмат рі­зних про­блем су­спіль­ства. Ав­то­ри по­ста­нов­ки не про­по­ну­ють ре­це­птів, а да­ю­чи гля­да­чам мо­жли­вість са­мим по­ду­ма­ти, як ви­йти з ку­та со­ці­аль­них про­блем...

Ви­ста­вою « Бу­на » від­кри­ва­є­ться се­зон в ЦСМ. 30 ли­сто­па­да від­бу­де­ться без­ко­штов­ний по­каз ви­ста­ви для сту­ден­тів, а по­тім акто­ри за­про­сять ки­їв­ських те­а­тра­лів на пе­ре­гляд ці­єї по­ста­нов­ки 1, 4 та 9 гру­дня.

ФО­ТО ХРИСТИНИ ХОМЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.