Ви­став­кою ро­біт ви­кла­да­чів...

У Льво­ві свя­тку­ють юві­лей Ака­де­мії ми­стецтв

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Упро­гра­мі уро­чи­сто­стей із на­го­ди 70-річ­чя ство­ре­н­ня пер­шо­го в за­хі­дних обла­стях Укра­ї­ни ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду та 140-річ­чя з ча­су за­по­ча­тку­ва­н­ня ми­сте­цької осві­ти в Га­ли­чи­ні — між­на­ро­дні на­у­ко­ві кон­фе­рен­ції, свя­то­чна ака­де­мія та чи­слен­ні ви­став­ки, які пред­став­ля­ють твор­чий до­ро­бок і фун­да­то­рів ЛНАМ, і су­ча­сних ху­до­жни­ків-пе­да­го­гів, і, зві­сно ж, сту­ден­тів.

На­га­да­є­мо, що ЛНАМ— ви­щий на­вчаль­ний за­клад ІV рів­ня акре­ди­та­ції. Ака­де­мію від­кри­то у ве­ре­сні 1946 як Львів­ський дер­жав­ний ін­сти­тут при­кла­дно­го і де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва. У стру­кту­рі ака­де­мії — чо­ти­ри на­вчаль­ні фа­куль­те­ти, Ін­сти­тут при­кла­дно­го та де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва у Ко­со­ві, Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті, фа­куль­тет пі­дви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, під­го­тов­че від­ді­ле­н­ня для всту­пни­ків, на­у­ко­во-до­слі­дний від­діл, аспі­ран­ту­ра і до­кто­ран­ту­ра, спе­ці­а­лі­зо­ва­на вче­на ра­да по за­хи­сту до­ктор­ських і кан­ди­дат­ських ди­сер­та­цій в га­лу­зі ми­сте­цтво­знав­ства, на­у­ко­ва бі­бліо­те­ка, му­зей, га­ле­рея су­ча­сно­го ми­сте­цтва, ви­дав­ни­чий від­діл, ху­до­жньо-ви­ро­бни­чі май­стер­ні.

Ре­ктор ЛНАМВо­ло­ди­мир Одре­хів­ський роз­по­від­ає, що ака­де­мія ви­хо­ва­ла ве­ли­ку кіль­кість ви­да­тних твор­чих осо­би­сто­стей, які зба­га­ти­ли як укра­їн­ську, так і сві­то­ву куль­ту­ру. Се­ред них, зокре­ма: Ем­ма­ну­їл Ми­сько, Яким За­па­ско, Ві­тольд Ма­на­стир­ський, Во­ло­ди­мир Ов­сій­чук, Дми­тро Крва­вич, Ми­ко­ла Бі­дняк, Да­ни­ло Дов­бо­шин­ський, Єв­ген Ли­сик, Іван Са­мо­тос, Бо­г­дан Со­ро­ка, Зе­но­вій Флін­та, Олег Мінь­ко, Ми­хай­ло Ку­ри­лич, Ігор Бо­днар, Бо­г­дан Га­ли­цький та ба­га­то ін­ших уні­каль­них твор­чих ін­ди­ві­ду­аль­но­стей, їхній вне­сок у ми­сте­цьку куль­ту­ру і про­фе­сій­ну пе­да­го­гі­ку важ­ко пе­ре­оці­ни­ти.

Вла­сне, з тво­рів про­фе­со­рів ака­де­мії і сфор­мо­ва­но ви­став­ку, від­кри­ту в На­ціо­наль­но­му му­зеї ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го, що на про­спе­кті Сво­бо­ди, 20. «Це ду­же від­по­від­аль­но, — на­го­ло­сив на від­крит­ті ви­став­ки Одре­хів­ський. — Ми вчи­мо мо­лодь, а те­пер му­си­мо по­ка­за­ти, що са­мі вмі­є­мо».

На огляд пу­блі­ки пред­став­ле­но тво­ри жи­во­пи­су, гра­фі­ки, скуль­пту­ри, текс­ти­лю, скла, ху­до­жньо­го ме­та­лу... ав­тор­ства ви­кла­да­чів ЛНАМ. Ек­спо­зи­ція ве­ли­че­зна — роз­мі­ще­на на двох по­вер­хах. У му­зеї ка­жуть, що, на­пев­но, ні­ко­ли ще не де­мон­стру­ва­ли в ме­жах одно­го по­ка­зу ро­біт та­ко­го чи­сла ми­тців!

ФО­ТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.