Ре­кор­ди укра­їн­ських па­у­ер­лі­фте­рів

В акти­ві збір­ної на чем­піо­на­ті сві­ту в Ор­лан­до — вже шість на­го­род

Den (Ukrainian) - - День України -

Вм. Ор­лан­до (США) три­ває чемпіонат сві­ту з па­у­ер­лі­фтин­гу се­ред чо­ло­ві­ків та жі­нок. До Фло­ри­ди по­бо­ро­ти­ся за ме­да­лі сві­то­вої пер­шо­сті та пу­тів­ки на Все­сві­тні ігри 2017 ро­ку при­їха­ло орі­єн­тов­но 260 спортс­ме­нів з по­над 30 кра­їн. Пер­ші на­го­ро­ди та лі­цен­зії має й українська збір­на, по­ві­дом­ляє dsmsu.gov.ua. «Зо­ло­то» сві­то­вої пер­шо­сті та пу­тів­ку на Ігри з ре­зуль­та­том 927,5 кг ви­бо­ров Во­ло­ди­мир Ри­сєв у ва­го­вій ка­те­го­рії 83 кг. Не бу­ло рів­них у ва­го­вій ка­те­го­рії до 93 кг Сер­гію Бі­ло­му. Хар­ків’янин здо­був лі­цен­зію та най­ви­щу на­го­ро­ду зма­гань з ре­зуль­та­том 1012,5 кг. Вра­зив і ре­зуль­тат укра­їн­ської па­у­ер­лі­фтер­ки Ла­ри­си Со­лов­йо­вої — 641,0 кг. Во­на не ли­ше здо­бу­ла чем­піон­ський ти­тул та пе­ре­пус­тку на Все­сві­тні ігри, а й вста­но­ви­ла три сві­то­ві ре­кор­ди.

Ми­ко­ла Ба­ран­нік став срі­бним при­зе­ром чем­піо­на­ту у ва­го­вій ка­те­го­рії до 74 кг. За ре­зуль­та­та­ми бо­роть­би у су­мі зі­бра­них 910,5 кг. Ан­дрій На­ньєв став дру­гим у ва­го­вій ка­те­го­рії 83 кг. Це срі­бна на­го­ро­да, но­вий сві­то­вий ре­корд у жи­мі ле­жа­чи та лі­цен­зія на ВІ 2017. Брон­зо­ву ме­даль «си­ньо-жов­та» збір­на має у ва­го­вій ка­те­го­рії до 52 кг се­ред жі­нок. За ре­зуль­та­та­ми бо­роть­би Ка­те­ри­ні Кли­мен­ко вда­лось по­сі­сти тре­тє мі­сце у су­мі з ре­зуль­та­том 480,0 кг.

ФО­ТО З САЙТА YTIMG.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.