По­над 1 млн 56 ти­сяч пе­ре­се­лен­ців

Den (Ukrainian) - - День України -

за­ре­є­стру­ва­ли ре­гіо­наль­ні шта­би ДСНС

Жи­те­лі До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей про­дов­жу­ють звер­та­ти­ся до Мі­жві­дом­чо­го ко­ор­ди­на­цій­но­го шта­бу та ре­гіо­наль­них шта­бів за­для отри­ма­н­ня до­по­мо­ги у пе­ре­мі­щен­ні зі схо­ду Укра­ї­ни. З по­ча­тку про­ве­де­н­ня на схо­ді Укра­ї­ни ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, з тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії та ра­йо­нів про­ве­де­н­ня АТО у ін­ших ре­гіо­нах Укра­ї­ни тим­ча­со­во роз­мі­ще­но 1 млн 56 тис. 202 осо­би, з яких 175 тис. 272 ди­ти­ни та 501 тис. 743 осо­би з ін­ва­лі­дні­стю і по­хи­ло­го ві­ку, у то­му чи­слі з До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей 1 млн 33 тис. 495 осіб та Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим і мі­ста Се­ва­сто­поль 22 тис. 707 осіб, по­ві­дом­ляє www.dsns.gov.ua.

Пси­хо­ло­ги Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій по­стій­но ор­га­ні­зо­ву­ють для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб се­мі­на­ри, се­ан­си пси­хо­ло­гі­чної під­трим­ки. За­га­лом, від по­ча­тку про­ве­де­н­ня АТО на схо­ді кра­ї­ни пси­хо­ло­ги ДСНС Укра­ї­ни ра­зом з пред­став­ни­ка­ми ін­ших ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій на­да­ли пси­хо­ло­гі­чну до­по­мо­гу 174 тис. 281 вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ній осо­бі, у то­му чи­слі 48 тис. 528 ді­тям та 29 тис. 828 осо­бам з ін­ва­лі­дні­стю та лю­дям по­хи­ло­го ві­ку.

Для ви­рі­ше­н­ня пи­тань со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб та отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції що­до віль­них місць для про­жи­ва­н­ня в ко­жно­му ре­гіо­ні не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся без­по­се­ре­дньо до ре­гіо­наль­них шта­бів ДСНС Укра­ї­ни. Від­по­від­на ін­фор­ма­ція роз­мі­ще­на на сай­ті Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій (http://www.dsns.gov.ua) та спе­ці­аль­но ство­ре­но­му ре­сур­сі для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб (http://www.vpo.gov.ua).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.