«Пу­тін вас про­дасть»

Укра­їн­ський по­сол по­яснив серб­сько­му ви­дан­ню Blic, чо­му Ро­сія мо­же від­мо­ви­ти­ся від Ко­со­во

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Сер­бія, як Укра­ї­на, є пра­во­слав­ною кра­ї­ною, про­те пі­сля по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії на схо­ді Укра­ї­ни і ане­ксії Кри­му гро­мад­ська дум­ка в цій кра­ї­ні ви­яви­ла­ся на бо­ці Ро­сії. І це див­но ще з ті­єї при­чи­ни, що Сер­бія на­ма­га­є­ться всту­пи­ти до ЄС, який ввів сан­кції про­ти РФ за ане­ксію Кри­му і агре­сію на Дон­ба­сі. Ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му в Сер­бії іна­кше спри­йма­ють те, що від­бу­ва­є­ться, ніж у ЄС. Про­по­ну­є­мо чи­та­чам «Дня» ін­терв’ю по­сла Укра­ї­ни в Сер­бії Оле­ксан­дра Але­ксан­дро­ви­ча, який в ін­терв’ю серб­сько­му ви­дан­ню Blic (http://inosmi.ru/politic/20161117/23 8224556.html) дав ви­чер­пні від­по­віді на за­пи­та­н­ня про те, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, по­яснив, чо­му Ро­сія по­ча­ла вій­ну про­ти на­шої кра­ї­ни, а та­кож роз­по­вів, що Київ не ви­знає Ко­со­во, і чо­му у Сер­бії біль­ше спіль­но­го з Укра­ї­ною, а не з Ро­сі­єю.

«ІДЕТЬСЯ ПРО АГРЕ­СІЮ РО­СІЇ ПРО­ТИ УКРА­Ї­НИ»

— Ні­хто то­чно не знає, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні. Ді­зна­ти­ся прав­ду не до­зво­ляє ро­сій­ська про­па­ган­да. Я чи­таю про гро­ма­дян­ську вій­ну в Укра­ї­ні, про кри­зу в Укра­ї­ні. Це не­пра­виль­ні фор­му­лю­ва­н­ня, оскіль­ки йде­ться про агре­сію Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Те, що від­бу­ва­ло­ся на Май­да­ні, не бу­ло бун­том укра­їн­ських фа­ши­стів, які по­ва­ли­ли за­кон­ну вла­ду. При­чи­ною ста­ло те, що лю­ди­на, яка бу­ла то­ді пре­зи­ден­том, і йо­го уряд бу­ли зло­ді­я­ми і ав­то­кра­та­ми, які да­ва­ли роз­по­ря­дже­н­ня вби­ва­ти жур­на­лі­стів, ви­си­ла­ли акти­ві­стів, по­лі­ти­чних опо­нен­тів... Укра­їн­ський уряд, який ми по­ва­ли­ли, був пу­тін­ською ма­ріо­не­ткою. З ним у вла­ді Пу­тін управ­ляв по­ло­ви­ною на­шої еко­но­мі­ки, кон­тро­лю­вав зовнішню по­лі­ти­ку — і все це на осно­ві шан­та­жу і ко­ру­пції. На жаль, ба­га­то хто з по­лі­ти­ків усьо­го сві­ту, і на­віть де­я­кі в Сер­бії, ві­рять, що Май­дан — спра­ва рук спец­служб, ЦРУ, Ва­шинг­то­на... Це не­пра­виль­но.

— Чи йде мо­ва про кон­флікт ро­сі­ян і укра­їн­ців?

— Ні. Біль­ше по­ло­ви­ни тих лю­дей, які ви­йшли на Май­дан, го­во­рять ро­сій­ською. Половина на­ших сол­да­тів, які во­ю­ють з те­ро­ри­ста­ми на схо­ді, — ро­сій­сько­го по­хо­дже­н­ня. Тут у Сер­бії в ба­га­тьох про­ро­сій­ських ЗМІ я чи­таю, що всі укра­їн­ці — ка­то­ли­ки. Все це нав­ми­сні ви­гад­ки. 70% укра­їн­ців — пра­во­слав­ні. 7% на­се­ле­н­ня — це так зва­ні уні­а­ти, або гре­ко­ка­то­ли­ки. Сам я пра­во­слав­ний, і мій ба­тько — пра­во­слав­ний.

«ПУ­ТІН ВЕ­ДЕ ВІЙ­НУ НЕ ЛИ­ШЕ ПРО­ТИ УКРА­Ї­НИ, А Й ПРО­ТИ РЕ­ШТИ КРА­ЇН ЄВ­РО­ПИ»

— Яка ж при­чи­на? — Прав­да в то­му, що одні­єю з при­чин є гео­по­лі­ти­чні ін­те­ре­си, але це дру­го­ря­дне. Зви­чай­но, Пу­тін не хо­че, щоб Ро­сія про­дов­жу­ва­ла за­ли­ша­ти­ся ре­гіо­наль­ною дер­жа­вою, де ВВП ниж­че, ніж у Нью-Йор­ка, адже він хо­че по­вер­ну­ти ча­си СРСР. Го­лов­ною при­чи­ною був страх то­го, що та­кі ж де­мо­кра­ти­чні змі­ни, як в Укра­ї­ні, ста­ну­ться і в Ро­сії. У нас в Укра­ї­ні вер­хо­вен­ство пра­ва, опо­зи­ція пра­цює віль­но, у нас віль­ні ЗМІ. А в Ро­сії від­бу­ва­ю­ться вбив­ства жур­на­лі­стів, по­лі­ти­чних опо­нен­тів, там вста­нов­ле­но то­таль­ний кон­троль над ЗМІ. Ко­ли від­бу­ва­ли­ся по­дії на Май­да­ні, Пу­тін зля­кав­ся. Якщо ми ввій­де­мо до Єв­ро­со­ю­зу, ста­не­мо де­мо­кра­ти­чною кра­ї­ною, успі­шною, то і ро­сі­я­ни мо­жуть за­пи­та­ти, чо­му в них не­має та­кої си­сте­ми. У цьо­му і кри­є­ться основ- на при­чи­на йо­го вій­ни. Пу­тін ве­де вій­ну не ли­ше про­ти Укра­ї­ни, а й про­ти ре­шти кра­їн Єв­ро­пи. — Що ви ма­є­те на ува­зі? — Оскіль­ки він не мо­же від­пра­ви­ти тан­ки до Па­ри­жа, Бер­лі­на або Лон­до­на, він учи­няє іна­кше: він на­ма­га­є­ться на­шко­ди­ти за­хі­дно­му де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­ству. То­му що якщо ре­шта кра­їн ЄС ста­не та­кою ж ко­рум­по­ва­ною, як Ро­сія, Пу­ті­ну лег­ше бу­де пе­ре­бу­ва­ти в та­ко­му ото­чен­ні, ви­став­ля­ти умо­ви і вті­лю­ва­ти свій прин­цип «роз­ді­ляй і во­ло­да­рюй». То­му він і на­ма­га­є­ться роз­ко­ло­ти ЄС. Пу­тін фі­нан­сує лі­ві і пра­ві по­лі­ти­чні пар­тії — на­віть у Сер­бії. Він вкла­дає ве­ли­кі гро­ші у свої ЗМІ, які ма­ють ве­ли­че­зний вплив.

«ОСНОВ­НА МЕТА ПУ­ТІ­НА — СТВО­РИ­ТИ СУПЕРЕЧНОСТІ В ЗА­ХІ­ДНО­МУ СУ­СПІЛЬ­СТВІ, ЩОБ РОЗВАЛИТИ ЦЕЙ СОЛІДАРНИЙ БЛОК»

— Чи мо­жна го­во­ри­ти про іде­о­ло­гі­чний аспект?

— Йо­го єди­на іде­о­ло­гія — це гро­ші. На від­мі­ну від СРСР, де бу­ла хоч якась іде­о­ло­гія: мар­ксизм, ле­ні­нізм, ко­му­нізм — щось, що «про­да­ва­ло­ся» ін­шим кра­ї­нам сві­ту, для су­ча­сно­го Крем­ля все це не­ва­жли­во. Основ­на мета — ство­ри­ти суперечності в за­хі­дно­му су­спіль­стві, щоб розвалити цей солідарний блок. Че­рез пу­тін­ську про­па­ган­ду ро­сій­ський на­род ба­чить у цьо­му кон­флі­кті із За­хо­дом епі­чну бо­роть­бу двох ци­ві­лі­за­цій: за­пля­мо­ва­но­го і по­хму­ро­го За­хо­ду і сві­тло­го, пра­виль­но­го пра­во­слав­но­го Схо­ду. Во­ни одер­жи­мі іде­єю: Ро­сія — за­хи­сни­ця всьо­го слов’ян­сько­го і пра­во­слав­но­го на­ро­ду. Ми го­во­ри­мо їм з Укра­ї­ни: «Дя­ку­є­мо вам, хло­пці, але нам ва­ша до­по­мо­га не по­трі­бна... Якщо мо­жна, від­сто­юй­те ці ідеї на сво­їй те­ри­то­рії і не за­хо­плюй­те на­шу».

— У Сер­бії ба­га­то хто не по­го­див­ся бз ва­шою дум­кою.

— Так, то­му що впро­довж істо­рії Ро­сія бу­ла, при­найм­ні по­лі­ти­чно, зав­жди близь­ка до Сер­бії. Про еко-

но­мі­чну й ін­ші ви­ди до­по­мо­ги мо­жна спе­ре­ча­ти­ся, але по­лі­ти­чно Ро­сія зав­жди під­три­му­ва­ла ва­шу кра­ї­ну. Тут ві­ді­грав роль жа­хли­вий і сум­ний до­свід агре­сії з бо­ку НАТО. Ка­жу­чи про НАТО, я маю на ува­зі всі за­хі­дні кра­ї­ни. Але ба­чи­те, як у ви­пад­ку Укра­ї­ни все ви­йшло нав­па­ки. Ро­сія ве­де вій­ну про­ти Укра­ї­ни, а за­хі­дні кра­ї­ни на­ма­га­ю­ться Укра­ї­ні до­по­мог­ти. От­же, я не ди­ву­ю­ся, що зви­чай­но­му сер­бо­ві важ­ко зро­зу­мі­ти, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні. За­те Ро­сію сер­би вва­жа­ють дру­гом і стри­ма­но став­ля­ться до за­хі­дних кра­їн.

«СЬО­ГО­ДНІ РО­СІЯ ДОТРИМУЄТЬСЯ СВО­ГО ВЕТО ПРО НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ КО­СО­ВО, А ЗАВ­ТРА МО­ЖЕ ЙО­ГО СКАСУВАТИ»

— Як роз­ме­жу­ва­ти ці дві ре­чі?

— Про­сто не шу­кай­те ко­гось, хто до­по­мо­же на між­на­ро­дно­му рів­ні, то­му що в мі­жна­ро­дній по­лі­ти­ці дру­жби не існує. Сьо­го­дні Ро­сія дотримується сво­го вето про не­за­ле­жність Ко­со­во, а зав­тра мо­же йо­го скасувати. Ро­сія на­кла­ла вето на ре­зо­лю­цію про не­за­ле­жність Ко­со­во не че­рез те, що ду­же лю­бить сер­бів, а то­му що це від­по­від­а­ло її по­лі­ти­ці на той час. На­віть сам Пу­тін у сво­їй не­дав­ній статті для Bloomberg за­я­вив, що го­то­вий від­мо­ви­ти­ся від Ко­со­во, якщо Захід ви­знає Крим. Тоб­то ва­жли­ве не те, хто кра­ї­ні до­по­ма­гає, а те, яка це кра­ї­на. Чи де­мо­кра­ти­чна во­на, чи віль­на, то­ле­ран­тна або ав­то­ри­тар­на чи ко­рум­по­ва­на...

— Роз’ясні­мо си­ту­а­цію, про яку ви­го­ло­шу­ють су­пе­ре­чли­ві за­яви. Чи є ро­сій­ські сол­да­ти в Укра­ї­ні, чи ні?

— Зви­чай­но ж, є! Во­ни пе­ре­бу­ва­ють на укра­їн­ській те­ри­то­рії. Як­би їх бу­ло близь­ко со­тні, і во­ни хо­ва­ли­ся б у лі­сах з ав­то­ма­та­ми, ма­буть, яб і по­ві­рив в те, що Кремль не має жо­дно­го від­но­ше­н­ня до то­го, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді Укра­ї­ни. Але ко­ли йде­ться про 40 тис. сол­да­тів з важ­ким озбро­є­н­ням, все ясно як бі­лий день. Ро­сі­я­ни в Укра­ї­ні ма­ють біль­ше тан­ків, ар­ти­ле­рій­ських си­стем і ком­пле­ксів ППО, ніж вся ні­ме­цька ар­мія на те­ри­то­рії Ні­меч­чи­ни! В Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває близь­ко 600 ро­сій­ських тан­ків, близь­ко пів­то­ри ти­ся­чі БМП, ти­ся­чі ар­ти­ле­рій­ських си­стем і 4400 гр­ана­то­ме­тів. А Пу­тін вдає, що все це ку­пле­но в су­пер­мар­ке­ті.

— Яка українська по­зи­ція що­до ко­сов­сько­го пи­та­н­ня?

— Ми, як і ра­ні­ше, не ви­зна­є­мо йо­го дер­жа­вою. Одним з не­дав­ніх до­ка­зів на­шої по­лі­ти­ки є те, що в ква­лі­фі­ка­цій­них зма­га­н­нях в єв­ро­пей­ській пер­шо­сті з ба­скет­бо­лу 2015-го і у сві­то­вій пер­шо­сті 2018-го з фут­бо­лу ми по­тра­пи­ли в одну гру­пу з Ко­со­во, але ви­рі­ши­ли про­во­ди­ти на­ші зустрічі не на ві­тчи­зня­них, а на ней­траль­них май­дан­чи­ках, тоб­то за ме­жа­ми Укра­ї­ни. Як­би ми цьо­го не зро­би­ли, нам до­ве­ло­ся б ви­зна­ти ко­сов­ські па­спор­ти ле­гі­тим­ни­ми, хо­ча ми їх та­ки­ми не вва­жа­є­мо. З дру­го­го бо­ку, ро­сі­я­ни прийня­ли гро­ма­дян Ко­со­во, які з ко­сов­ськи­ми до­ку­мен­та­ми в’їха­ли на те­ри­то­рію Ро­сії, зокре­ма спор­тив­ну де­ле­га­цію з Ко­со­во. Це бу­ло по­то­чно­го ро­ку, і ви­пра­вда­ли­ся ро­сі­я­ни тим, що вста­ви­ли в їхні па­спор­ти до­да­тко­ві сто­рін­ки. Я пам’ятаю, як ваш мі­ністр Да­чич то­ді за­хи­щав Ро­сію — про­сто обур­ли­во. За­раз, ко­ли Укра­ї­на від­сто­ює серб­ську по­зи­цію, ні­хто на­віть не по­дя­кує. Це про­сто не­че­сно.

СЕР­БІЯ 500 РО­КІВ БУ­ЛА ЧА­СТИ­НОЮ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ЧИ ОЗНА­ЧАЄ ЦЕ, ЩО ВО­НА Є ЧА­СТИ­НОЮ ТУ­РЕЧ­ЧИ­НИ?

— Ро­сія по­си­ла­є­ться на істо­ри­чну прав­ду, ствер­джу­ю­чи, що Крим від­дав­на був ро­сій­ським.

— Це — міф. Упро­довж 650 ро­ків Крим був ча­сти­ною Ві­зан-

тій­ської імперії, 350 ро­ків — ча­сти­ною ту­ре­цької імперії, і 138 ро­ків він був у скла­ді Ро­сій­ської імперії і СРСР. Укра­їн­ським Крим був остан­ні 60 ро­ків. Крим пе­ре­жи­вав за­не­пад, ко­ли був ча­сти­ною Ро­сії: це бу­ла пу­сте­ля без жи­т­тя, без сіль­сько­го го­спо­дар­ства... Але ко­ли Крим став укра­їн­ським, він по­чав про­цві­та­ти. Ми по­бу­ду­ва­ли ка­на­ли для зро­шу­ва­н­ня з Дні­пра, енер­го­си­сте­му, роз­бу­до­ву­ва­ли ту­ризм, сіль­ське го­спо­дар­ство... І Крим став про­цві­та­ю­чим мі­сцем для жи­т­тя. Лю­ди тут ка­жуть, мов­ляв, Крим так дов­го був ро­сій­ським, що ро­зум­но те­пер бу­ло йо­го по­вер­ну­ти. Але мо­ва про 138 ро­ків. Сер­бія 500 ро­ків бу­ла ча­сти­ною Османської імперії, але чи озна­чає це, що ва­ша кра­ї­на на­справ­ді є ча­сти­ною Ту­реч­чи­ни?

— Які у вас еко­но­мі­чні від­но­си­ни з Ро­сі­єю?

— Во­ни є, але де­да­лі біль­ше схо­дять на­ні­вець. Не ми за­хо­ті­ли від­мо­ви­ти­ся від еко­но­мі­чних зв’ яз­ків з Ро­сі­єю — це ро­сі­я­ни по­ча­ли тор­го­вель­ну вій­ну з Укра­ї­ною. Во­ни по­ча­ли за­бо­ро­ня­ти ім­порт укра­їн­сько­го мо­ло­ка, си­ру, м’ яса, со­ло­до­щів, то­му що ра­птом все це пе­ре­ста­ло від­по­від­а­ти са­ні­тар­ним нор­мам. Наш тор­го­вий обо­рот із Ро­сі­єю ско­ро­тив­ся з $ 50 млрд 2013 ро­ку до $ 6— 7 млрд сьо­го­дні. Що сто­су­є­ться по­ста­вок енер­го­но­сі­їв, то до вій­ни ми май­же на 100% за­ле­жа­ли від Ро­сії, але 2016 рік став пер­шим у на­шій істо­рії, ко­ли ми не ку­пи­ли жо­дно­го ку­бо­ме­тра ро­сій­сько­го га­зу. Ми отри­му­є­мо йо­го із За­хо­ду че­рез Поль­щу, Сло­вач­чи­ну, Угор­щи­ну. Ін­ко­ли, чи­сто те­хні­чно, це той же ро­сій­ський газ, але йо­го де­шев­ше ку­пу­ва­ти в Ні­меч­чи­ни, ніж на кор­до­ні з Ро­сі­єю, що до­во­дить: про­даж енер­го­но­сі­їв для Ро­сії — це зброя політичного шан­та­жу, а не еко­но­мі­чна ді­яль­ність.

«КО­СО­ВО Я Б ПОРІВНЯВ ЗІ СХОДОМ УКРА­Ї­НИ, ЯКО­ГО НАСИЛЬНИЦЬКІ ВІДТОРГНУТО»

— Які від­но­си­ни Укра­ї­ни і Сер­бії?

— Що сто­су­є­ться еко­но­мі­чних від­но­син, нам слід зро­би­ти на­шу тор­гів­лю більш рі­зно­ма­ні­тною і да­ти шанс ма­лим і се­ре­днім під­при­єм­ствам. То­му що за­раз 75% укра­їн­сько­го екс­пор­ту до Сер­бії — це ме­та­ли, ру­да. І все це над­хо­дить на за­вод до Сме­де­ре­ва. У серб­сько­му екс­пор­ті в Укра­ї­ну 20% ста­но­вить сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція, фар­ма­цев­ти­чні то­ва­ри. То­ва­ро­обіг ста­но­вить близь­ко $250 млн до­ла­рів. Про­те, ко­ли по­ча­ла­ся війна з Ро­сі­єю, на­ші кон­та­кти де­що зав­мер­ли, зви­чай­но ж, че­рез ро­сій­ську про­па­ган­ду. У де­яких сфе­рах ми не мо­же­мо спів­ро­бі­тни­ча­ти, то­му що Ро­сія не до­зво­ляє. Пе­ред­усім йде­ться про вій­сько­во-те­хні­чну спів­пра­цю. Серб­ська вла­да за­яв­ляє, що дотримується ней­тра­лі­те­ту і спів­ро­бі­тни­чає з усі­ма, але, на жаль, це не­прав­да. Ро­сія впли­ває на Сер­бію, а не ли­ше під­три­мує в пи­тан­ні Ко­со­во. Ва­ша кра­ї­на на 100% за­ле­жить від ро­сій­сько­го га­зу, а «Газ­пром» на 51% на­ле­жить NIS...

— З ким у сер­бів біль­ше спіль­но­го — з Ро­сі­єю або з Укра­ї­ною?

— Зви­чай­но, з Укра­ї­ною. У вас — Ко­со­во, у нас — Крим. Єди­на від­мін­ність у то­му, що Ко­со­во про­го­ло­си­ло в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку не­за­ле­жність че­рез дев’ять ро­ків пі­сля на­па­ду на ва­шу кра­ї­ну, а у ви­пад­ку Кри­му це ста­ло­ся че­рез три ти­жні. Ко­со­во я б порівняв зі сходом Укра­ї­ни, яко­го насильницькі відторгнуто. Як і в Ко­со­во, ту­ди при­йшли лю­ди з ве­ли­че­зною кіль­кі­стю зброї, отри­мав­ши її ззов­ні, і за­хо­пи­ли те­ри­то­рію.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

На по­за­чер­го­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Сер­бії 24 кві­тня 2016 ро­ку пе­ре­мо­гу здо­бу­ла Серб­ська про­гре­сив­на пар­тія (СНС) чин­но­го прем'єр-мі­ні­стра Оле­ксан­дра Ву­чи­ча. Він ві­до­мий як при­хиль­ник вхо­дже­н­ня кра­ї­ни до Єв­ро­со­ю­зу, а та­кож на­ла­што­ва­ний на по­сту­по­вий роз­ви­ток спів­пра­ці Бел­гра­да і НАТО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.