ЄС ухва­лив бю­джет на 2017 рік

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пред­став­ни­ки уря­дів 28 кра­їн­чле­нів ЄС ді­йшли зго­ди з єв­ро­де­пу­та­та­ми що­до про­е­кту до­ку­мен­та бю­дже­ту ЄС на 2017 рік. Від­по­від­но до ньо­го, бю­джет на на­сту­пний рік бу­де ско­ро­че­но на 6,5% — до 134,5 млрд єв­ро по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, що озна­чає істо­тне ско­ро­че­н­ня ви­да­тків. Про­те пар­ла­мент­ський статс-се­кре­тар у мі­ні­стер­стві фі­нан­сів Єнс Шпан за­пев­нив, що ви­пла­ти, спря­мо­ва­ні на по­до­ла­н­ня на­слід­ків мі­гра­цій­ної кри- зи, за­ли­ша­ти­му­ться на ви­со­ко­му рів­ні. Він та­кож до­дав, що се­ред прі­о­ри­те­тів у май­бу­тньо­му бю­дже­ті ЄС пе­ре­бу­ва­ють єв­ро­пей­ські іні­ці­а­ти­ви, спря­мо­ва­ні на бо­роть­бу з без­ро­бі­т­тям се­ред мо­ло­ді та під­трим­ку на­у­ко­вих до­слі­джень. Під час пе­ре­го­во­рів Єв­ро­пар­ла­мент на­по­ля­гав на то­му, щоб за­галь­на су­ма бю­дже­ту на 2017 рік скла­ла 138 млрд єв­ро, але пред­став­ни­ки кра­їн-чле­нів ЄС бу­ли го­то­ві вне­сти ли­ше 133,8 млрд єв­ро.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.