Мер­кель і Оба­ма за­кли­ка­ли по­гли­би­ти спів­пра­цю ЄС і США

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель і пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма під час зустрічі у фор­ма­ті ві­чна-віч обго­во­ри­ли акту­аль­ні по­лі­ти­чні пи­та­н­ня, по­ві­дом­ляє агент­ство dpa, во­дно­час не на­во­дя­чи жо­дних по­дро­биць роз­мо­ви двох по­лі­ти­ків. Крім то­го, Мер­кель та Оба­ма ви­пу­сти­ли спіль­ну ста­т­тю в ні­ме­цько­му ти­жне­ви­ку WirtschaftsWoche, в якій за­кли­ка­ли про­дов­жи­ти і по­гли­би­ти спів­пра­цю між США та ЄС у пи­та­н­нях змі­ни клі­ма­ту, ан­ти­те­ро­ри­сти­чних за­хо­дів, а та­кож транс­а­тлан­ти­чних тор­го­вель­них угод під час пре­зи­дент­ської ка­ден­ції ре­спу­блі­кан­ця До­наль­да Трам­па, який пе­ре­міг на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США. За­раз Ба­рак Оба­ма здій­снює свій остан­ній за­кор­дон­ний ві­зит на по­са­ді пре­зи­ден­та Спо­лу­че­них Шта­тів. Зокре­ма, він уже від­ві­дав Гре­цію, а в Ні­меч­чи­ні пе­ре­бу­ва­ти­ме до п’ятни­ці.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.