«КРОК-2016: У рі­дній га­ва­ні»

З 18 по 20 ли­сто­па­да у Бу­дин­ку кі­но від­бу­де­ться ХXIII Між­на­ро­дний фе­сти­валь ані­ма­цій­них філь­мів

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

■ «КРОК-2016: У рі­дній га­ва­ні» при­свя­че­ний твор­чо­сті «мо­ло­дих» — кон­кур­сну про­гра­му укла­ли філь­ми-де­бю­ти, ди­плом­ні ро­бо­ти сту­ден­тів, а та­кож ані­ма­цій­ні філь­ми, ство­ре­ні під час на­вча­н­ня в пе­рі­од із ли­пня 2014-го по чер­вень 2016 ро­ку, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Цьо­го ро­ку на участь у фе­сти­ва­лі бу­ло по­да­но 1 082 філь­ми з 52 кра­їн. За під­сум­ка­ми се­ле­кції, до кон­кур­су «КРОКу» ві­ді­бра­ли 73 стрі­чки. За на­го­ро­ди фе­сти­ва­лю зма­га­ти­му­ться ре­жи­се­ри, сту­ден­ти кі­не­ма­то­гра­фі­чних на­вчаль­них за­кла­дів з 28 кра­їн сві­ту.

Укра­ї­ну цьо­го ро­ку в кон­кур­сній про­гра­мі фе­сти­ва­лю пред­став­ля­ти­муть сім філь­мів:»Ма­мо» (ре­жи­сер Те­тя­на По­лян­ська), «Го­ріл­ка» (ре­жи­сер Клім Клим­чук), «Ко­ли­ско­ва» (ре­жи­сер Не­ля Бі­лик), «Ба­ла­да про ве­ли­ко­го Пе­да­го­га» (ре­жи­сер Ган­на Кри­во­ніс), «Сон­це, мі­сяць та зір­ки» (ре­жи­сер Алі­на Ка­зак), «За не­бо­кра­єм» (ре­жи­сер Ма­ксим Со­бо­лев­ський) і «Ко­бзар 2015» (ре­жи­сер Бо­г­дан Шев­чен­ко).

■ Жу­рі очо­лює Єв­ген Си­во­конь, ле­ген­да укра­їн­ської ані­ма­ції.

На від­крит­ті фе­сти­ва­лю «КРОК-2016: У рі­дній га­ва­ні» про­де­мон­стру­ють про­гра­му прем’єр укра­їн­ських ані­ма­цій­них філь­мів, яку укла­ли но­ві ро­бо­ти Оле­ни Ка­са­ві­ної, Оле­ксан­дра Да­ни­лен­ка, Оле­га Пе­да­на, Лю­дми­ли Тка­чи­ко­вої і Те­тя­ни По­лян­ської.

■ 19 ли­сто­па­да від­бу­де­ться Ве­чір пам’яті Пре­зи­ден­та фе­сти­ва­лю «КРОК» Еду­ар­да На­за­ро­ва, зна­но- го ре­жи­се­ра і ху­до­жни­ка, ав­то­ра та­ких по­пу­ляр­них муль­тфіль­мів, як «Жив-був пес», «При­го­ди му­ра­хи», «Мар­тин­ко» та ін­ших.

По­че­сним го­стем фе­сти­ва­лю ста­не Іза­бель Фа­ве — швей­цар­ська ре­жи­сер­ка, ані­ма­тор, ху­до­жник, ви­кла­дач, во­ло­дар­ка між­на­ро­дних пре­мій та на­го­род, ро­бо­ти якої бу­ли, се­ред ін­шо­го, пред­став­ле­ні у кон­кур­сних про­гра­мах Бер­лі­на­ле («Мор­ський лан­цюг», 2003, «По­ві­тря­на по­шта», 2015) та Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ані­ма­цій­них філь­мів в Ан­сі («Мор­ський лан­цюг», 2003, «Чу­жа ва­лі­за», 2009). Цьо­го ро­ку Іза­бель Фа­ве ста­ла ав­то­ром фе­сти­валь­но­го ро­ли­ка «КРОКу».

■ У су­бо­ту Іза­бель Фа­ве пред­ста­вить про­гра­му філь­мів для ді­тей і про­ве­де твор­чу зу­стріч із гля­да­ча­ми, а пі­зні­ше про­ве­де май­стер-клас під на­звою «Роз­по­ві­си ме­ні істо­рію». 20 ли­сто­па­да від­бу­де­ться ре­тро­спе­кти­ва стрі­чок І. Фа­ве за уча­сті ав­то­ра.

Ще одні­єю спе­ці­аль­ною по­ді­єю фе­сту ста­не по­каз пов­но­ме­тра­жно­го ані­ма­цій­но­го філь­му чле­на жу­рі «КРОКу» Ма­ну­ка Де­по­я­на «Ми­ки­та Ко­жум’яка».

■ На­га­да­є­мо, Між­на­ро­дний фе­сти­валь ані­ма­цій­них філь­мів «КРОК» уже 27 ро­ків зна­йо­мить не ли­ше про­фе­сіо­на­лів, а й гля­да­чів із най­кра­щи­ми зраз­ка­ми ві­тчи­зня­но­го та сві­то­во­го ані­ма­цій­но­го кі­но, як су­ча­сно­го, так і кла­си­чно­го. В рам­ках фе­сти­ва­лю тра­ди­цій­но від­бу­ва­ю­ться зустрічі ре­жи­се­рів із гля­да­ча­ми, май­стер­кла­си, те­ма­ти­чні кі­но­по­ка­зи і ре­тро­спе­ктив­ні се­ан­си.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.