В Укра­ї­ні за­про­ва­дять по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал

Але в про­е­кті Мін­фі­ну йо­го не­має. Від­кла­ли на 2018 рік

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­ї­на тре­тій рік за­про­ва­джує ре­фор­му по­да­тко­вої сфе­ри, і ни­ні екс­пер­ти фі­ксу­ють тре­тю спро­бу бі­зне­су по­до­ла­ти бар’єри на шля­ху роз­ви­тку. Чи бу­де во­на вда­лою? У гро­мад­ській пла­тфор­мі «По­да­тки для еко­но­мі­чної сво­бо­ди» ма­ють на це за­пи­та­н­ня опти­мі­сти­чну від­по­відь, бо про­по­зи­ції бі­зне­су зде­біль­шо­го зна­йшли від­гук у Мін­фі­ні й по­тра­пи­ли до йо­го про­е­кту змін до По­да­тко­во­го кодексу Укра­ї­ни (що­до по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту).

■ Про ці змі­ни жур­на­лі­стам роз­по­від­ав за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Єв­ген Ка­пі­нус. «При роз­роб­ці про­е­кту по­да­тко­ви­х­змін ми на­ма­га­ли­ся ви­рі­ши­ти про­бле­му адмі­ні­стру­ва­н­ня і усу­ну­ти ри­зи­ки люд­сько­го фа­кто­ру при ухва­лен­ні то­го чи ін­шо­го рі­ше­н­ня, — го­во­рить за­сту­пник мі­ні­стра, — Се­ред клю­чо­вих пи­тань — ство­ре­н­ня еле­ктрон­но­го ка­бі­не­ту пла­тни­ка по­да­тків, і ми по ма­кси­му­му про­пи­са­ли йо­го зав­да­н­ня і фун­кції. Це до­зво­лить бі­зне­су без звер­нен- ня до чи­нов­ни­ка ви­рі­шу­ва­ти біль­шість про­блем, які у ньо­го ви­ни­ка­ють».

■ Ін­ше до­ся­гне­н­ня, за сло­ва­ми Ка­пі­ну­са, пе­ре­ве­де­н­ня баз да­ни­хз Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби до мі­ні­стер­ства фі­нан­сів. При цьо­му мі­ні­стер­ство зви­ну­ва­чу­ва­ли у то­му, що во­но пра­гне «пе­ре­тя­гну­ти» на се­бе до­да­тко­ві пов­но­ва­же­н­ня. Але за­сту­пник мі­ні­стра ствер­джує, що це для чи­нов­ни­ків зов­сім не по­зи­тив, а ли­ше до­да­тко­ва від­по­від­аль­ність. «Ми пі­шли на цей крок ли­ше че­рез те, що пе­ре­ко­на­ні: не­об­хі­дно ро­зі­рва­ти за­ча­ро­ва­не ко­ло, ко­ли уста­но­ва, яка без­по­се­ре­дньо ве­де ці ре­є­стри і при­ймає ті чи ін­ші рі­ше­н­ня, три­має у сво­ї­хру­ках від­по­від­ні ба­зи да­них. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що пе­ре­ве­де­н­ня їх­до ін­шо­го до­зво­лить змен­ши­ти ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки».

■ «До­сить ва­го­ме рі­ше­н­ня за­кла­де­не що­до по­да­тку на до­да­ну вар­тість, до адмі­ні­стру­ва­н­ня яко­го най­біль­ше на­рі­кань з бо­ку бі­зне­су. Ми за­кла­ли під­хід, ко­ли від ДФС не за­ле­жа­ти­ме рі­ше­н­ня що­до від­шко­ду­ва­н­ня. Те­пер бу­де єди­ний еле­ктрон­ний ре­єстр під­при­ємств, яким тре­ба від­шко­до­ву­ва­ти ПДВ. Ін­фор­ма­ція що­до по­да­н­ня пла­тіж­ки від бі­зне­су на від­шко­ду­ва­н­ня по­тра­пля­ти­ме до цьо­го ре­є­стру ав­то­ма­ти­чно. А якщо у ДФС ви­ни­ка­ти­муть за­пи­та­н­ня, чи на­мір про­ве­сти пе­ре­вір­ку, то ця ін­фор­ма­ція та­кож має по­тра­пля­ти до ре­є­стру. І за 30 днів. Як пе­ред­ба­че­но за­ко­ном, від­по­від­на су­ма по­вин­на бу­ти від­шко­до­ва­на ка­зна­чей­ством», — на­го­ло­шує Ка­пі­нос.

■ Крім то­го, від­те­пер, пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту, бі­зне­смен не бу­де від­по­від­а­ти за пра­во­чи­ни тре­ті­хо­сіб та їхні про­бле­ми з за­ко­ном. «До­бро­че­сний бі­знес від цьо­го отри­має зна­чне по­лег­ше­н­ня», — пе­ре­ко­на­ний чи­нов­ник. Він роз­по­від­ає і про змі­ни у пра­кти­ці по­да­тко­ви­хроз’яснень. Їх, як і ра­ні­ше, на­да­ва­ти­ме бі­зне­су ДФС, але якщо ви­ни­ка­ти­муть рі­зно­чи­та­н­ня, то Мін­фін, як ви­ща ін­стан­ція, да­ва­ти­ме своє, оста­то­чне, тлу­ма­че­н­ня. «І ДФС, як на ме­не, — вка­зує Ка­пі­нос, — не змо­же цим злов­жи­ва­ти».

■ У за­ко­но­про­е­кті, вне­се­но­му до Вер­хов­ної Ра­ди, йде­ться й про лі­кві­да­цію по­да­тко­вої мі­лі­ції, від­зна­чає за­сту­пник мі­ні­стра, але ста­тус і обов’яз­ки під­роз­ді­лу, який при­йде їй на змі­ну і за­йма­ти­ме­ться ви­клю­чно ана­лі­ти­кою бу­дуть ви­зна­ча­ти­ся окре­мим за­ко­ном. який вже роз­ро­бле­ний і зна­хо­ди­ться на по­го­джен­ні у Мін’юсті. Пер­со­нал но­во­го під­роз­ді­лу бу­де ві­ді­бра­но за кон­кур­сом.

■ «Усе, що мі­сти­ться в за­ко­но­про­е­кті, ми про­ана­лі­зу­ва­ли і за­га­лом вва- жа­є­мо ко­ри­сним для бі­зне­су, від ньо­го пра­кти­чно не­має на­рі­кань, — від­зна­чає ко­ор­ди­на­тор пла­тфор­ми «По­да­тки для еко­но­мі­чної сво­бо­ди» Олег Ли­хо­вид, — Єди­на на­ша пре­тен­зія сто­су­є­ться то­го, що не все, що по­трі­бно бу­ло бі­зне­су, вда­ло­ся в цей до­ку­мент вту­ли­ти. Я хо­чу під­кре­сли­ти, що на цьо­му ета­пі по­да­тко­вої ре­фор­ми вда­ло­ся за­без­пе­чи­ти ді­є­ву й кон­стру­ктив­ну спів­пра­цю бі­зне­соб’єд­нань з Мін­фі­ном та ін­ши­ми ор­га­на­ми вла­ди, які до­лу­чи­ли­ся до під­го­тов­ки змін до по­да­тко­во­го кодексу. Це — хо­ро­ший при­клад спів­пра­ці. І те­пер ми спо­ді­ва­є­мо­ся на та­ку вза­є­мо­дію з за­ко­но­дав­ця­ми».

■ Та­ку оцін­ку під­три­мав ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту со­ці­аль­но-еко­но­мі­чни­хтранс­фор­ма­цій Іл­ля Не­схо­дов­ський. Він вва­жає, що в кра­ї­ні на­ре­шті ви­ни­кла но­ва мо­дель спів­пра­ці бі­зне­су та вла­ди, що до­зво­ляє від­кри­то обго­во­рю­ва­ти, бра­ти участь в ро­бо­чих­гру­пах , які по фа­кту роз­ро­бля­ють не­об­хі­дні змі­ни, по­го­джу­ю­чи по­зи­ції бі­зне­су та ар­гу­мен­ти вла­ди, щоб ви­гра­ло все су­спіль­ство. На йо­го дум­ку, це, дій­сно, без­пре­це­ден­тна спів­пра­ця, у якій бра­ли участь усі рі­зно­ви­ди бі­зне­су.

■ «Ку­ди ру­ха­ти­ся да­лі?» — за­пи­тує акти­віст про­це­су ре­форм і пе­ре­хо­дить до про­по­но­ва­но­го бі­зне­сом по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, або, іна­кше, на роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток (про­по­ну­є­ться за­мість по­да­тку на при­бу­ток кор­по­ра­цій). «Як кон­це­пція ця про­по­зи­ція по­го­дже­на і з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, і з Мін­фі­ном, — вка­зує Не­схо­дов­ський, — Але є ще окре­мі мо­мен­ти, які тре­ба обго­во­рю­ва­ти. Цей по­да­ток тре­ба роз­гля­да­ти як у се­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і то­ді, ко­ли ка­пі­тал ви­хо­дить за її ме­жі. Це — клю­чо­ві мо­мен­ти. Адже ко­ли ка­пі­тал йде з кра­ї­ни, то во­на втра­чає ін­ве­сти­цій­ні ре­сур­си, бі­дніє, не роз­ви­ва­є­ться. Від цьо­го тре­ба від­мов­ля­ти­ся. Та­ку мо­жли­вість тре­ба за­кри­ти. Але, ще ва­жли­ві­ше, ство­ри­ти спри­я­тли­ві умо­ви все­ре­ди­ні кра­ї­ни».

■ «Якщо вла­сни­ки ухва­лю­ють рі­ше­н­ня за­ли­ши­ти в кра­ї­ні при­бу­ток, отри­ма­ний під­при­єм­ством, бу­дуть йо­го ре­ін­ве­сту­ва­ти, роз­ви­ва­ти свої під­при­єм­ства, то ви­ни­кає ду­же ба­га­то по­зи­ти­вів. Їм не тре­ба бу­де бре­ха­ти, во­ни змо­жуть по­ка­зу­ва­ти весь отри­ма­ний при­бу­ток. І не бу­де жо­дни­хзло­вжи­вань. До то­го ж від­по­від­ні да­ні бу­дуть пе­ре­ві­ре­ні ау­ди­том. При­бу­ток вже не бу­де фі­скаль­ним еле­мен­том, за який пра­кти­чно штра­фу­ва­ли. Змі­ню­ю­ться під­хо­ди, змі­ню­є­ться іде­о­ло­гія».

■ Про­бле­ма ли­ше у ви­ве­ден­ні ко­штів за кор­дон, вва­жає екс­перт. У сві­ті є не ли­ше юрис­ди­кції, ви­зна­ні як офшо­ри, а й та­кі, що ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу за кор­дон. Зло­ви­ти на цьо­му ду­же важ­ко, кон­ста­тує Не­схо­дов­ський. На­віть трансфер­тне ці­но­утво­ре­н­ня не пе­ре­кри­ває мо­жли­во­сті для не­за­кон­но­го ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу. Є ком­па­нії, які по­ка­зу­ють мі­льяр­дні зби­тки в Укра­ї­ні, а ко­ли ви­хо­дять за кор­дон і хо­чуть, щоб у них ін­ве­сту­ва­ли, то за­яв­ля­ють про міль­йон­ні при­бу­тки. І їхня зві­тність дій­сно під­твер­дже­на між­на­ро­дним ау­ди­том. «А ми хо­че­мо, щоб во­ни по­ка­зу­ва­ли при­бу­ток в Укра­ї­ні, — на­по­ля­гає Не­схо­дов­ський, — і ми бу­де­мо зна­ти, хто вла­сник під­при­єм­ства, отри­му­ва­ти­ме­мо ін­ве­сти­цій­ний ре­сурс».

■ «Ми про­по­ну­є­мо: якщо при­бу­ток не ви­во­ди­ться за кор­дон, а за­ли­ша­є­ться в кра­ї­ні, то він не бу­де опо­да­тко­ву­ва­ти­ся за ви­ня­тком то­го, який ви­тра­ча­є­ться на при­дба­н­ня зем­лі та не­ру­хо­мо­сті. Це бу­де ком­пен­са­тор, який до­зво­лить не від­слід­ко­ву­ва­ти усі ін­ші тран­за­кції. Та­ку мо­дель ми, бі­знес, об­сто­ю­є­мо».

■ Однак, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», Ка­пі­нус від­зна­чив, що ро­бо­ча гру­па, яка пра­цю­ва­ла над но­вим ви­дом по­да­тку, ви­зна­чи­ла, що «цей по­да­ток вно­сить до­сить сут­тє­ві змі­ни, і то­му бі­зне­су тре­ба да­ти час, щоб він міг осво­ї­ти­ся і прийня­ти не­об­хі­дні йо­му рі­ше­н­ня, що мо­жли­ве ли­ше з 2018 ро­ку, щоб про­тя­гом 2017 ро­ку бі­знес міг се­бе під­го­ту­ва­ти»...

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.