Про одне пе­ре­йме­ну­ва­н­ня

До­бро­слав — як ба­га­то в цьо­му іме­ні для сер­ця ба­бу­сі зли­ло­ся!

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ва­ле­рій СНЄГИРЬОВ

Де­пу­та­ти се­ли­щної ра­ди, ви­ко­ну­ю­чи прийня­тий у кві­тні 2015 ро­ку па­кет за­ко­нів про «де­ко­му­ні­за­цію Укра­ї­ни», гли­бо­ко шо­ку­ва­ли та зди­ву­ва­ли всі спад­ко­ві мо­нар­хії.

Рай­центр, се­ли­ще мі­сько­го ти­пу в Оде­ській обла­сті Ко­мін­тер­нів­ське пе­ре­йме­но­ва­не на До­бро­слав.

Як по­ві­до­мив ке­рів­ник су­сі­дньої Пе­тров­ської сіль­ра­ди Ген­на­дій Мель­ни­чен­ко, на­се­ле­ний пункт пе­ре­йме­но­ва­ний у рам­ках за­ко­ну про де­ко­му­ні­за­цію за про­по­зи­ці­єю го­ло­ви мі­сце­вої се­ли­щної ра­ди Лю­дми­ли Яро­сла­вів­ни Про­ко­пе­чко.

За йо­го сло­ва­ми, зна­чна ча­сти­на де­пу­та­тів на­по­ля­га­ла на по­вер­нен­ні се­ли­щу йо­го істо­ри­чної на­зви — Ли­ман­ське. Але під ке­рів­ни­цтвом го­ло­ви се­ли­щної ра­ди Лю­дми­ли Про­ко­пе­чко про­го­ло­су­ва­ли за До­бро­слав.

За див­ним збі­гом, До­бро­сла­вом на­зва­ли дру­го­го ону­ка Лю­дми­ли Яро­сла­вів­ни, який не­дав­но на­ро­див­ся.

Екс-де­пу­тат Оде­ської обл­ра­ди Ва­ле­рій Кон­дра­тюк по­ві­до­мив, що він теж не під­три­му­вав при­сво­є­н­ня се­ли­щу іме­ні ону­ка. Пи­та­н­ня про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня чо­ти­рьох рай­цен­трів (і Ко­мін­тер­нів­сько­го та­кож) ви­но­си­ло­ся на роз­гляд Ко­мі­те­том ВРУ з пи­тань дер­жав­но­го бу­дів­ни­цтва, ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни ви­рі­ши­ли, що Ко­мін­тер­нів­сько­му по­трі­бно по­вер­ну­ти йо­го істо­ри­чну на­зву — Ко­дин­це­ве.

Але де­пу­та­ти се­ли­щної ра­ди зро­би­ли ба­бу­сі-го­ло­ві ко­ро­лів­ський по­да­ру­нок, уві­чнив­ши ім’я ону­ка на кар­ті Укра­ї­ни. Мо­нар­хи про­тя­гом ба­га­тьох­сто­ріть і у всіх кра­ї­на­хсво­їм він­це­но­сним на­щад­кам до­да­ва­ли на­зву міст і про­він­цій — Са­вой­ські, Си­ци­лій­ські, Ан­жуй­ські та без­ліч ін­ших! А тут із то­чні­стю до нав­па­ки! Ко­мін­тер­нів­ське-До­бро­слав по­пе­ре­ду пла­не­ти всі­єї!

Для до­від­ки: по­се­ле­н­ня Ан­то­но-Ко­дин­це­ве ви­ни­кло в ХІХ сто­лі­т­тя і з 1849-го бу­ло мі­сте­чком і во­ло­сним цен­тром. 1858 ро­ку в ньо­му бу­ло 64 дво­ри та 515 ме­шкан­ців. Ста­ном на 1 сі­чня 2011 ро­ку в ни­ні­шньо­му До­бро­сла­ві про­жи­ва­ло 6 863 осо­би.

ДО РЕ­ЧІ, Оде­щи­на в цьо­му сен­сі ви­рі­зня­є­ться ори­гі­наль­ні­стю. Як не­дав­но пи­сав наш бло­гер Оле­ксандр При­ли­пко, «від­зна­чи­ла­ся» тим, що Ко­товськ пе­ре­йме­ну­ва­ли на По­дольськ, при то­му що з дня за­сну­ва­н­ня і до 1935 ро­ку мі­сто на­зи­ва­ло­ся Бір­зу­ла (див. на сай­ті «Дня» ма­те­рі­ал «Пі­сня про під­мо­сков­ні мі­ста»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.