Лі­ку­ва­н­ня... «фу­фло­мі­ци­на­ми»

Чо­му чи­нов­ни­ки сві­до­мо за­ку­па­ють для тяж­ко­хво­рих па­ці­єн­тів не­ефе­ктив­ні пре­па­ра­ти та як по­кла­сти цьо­му край?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИ­ХО­ВИД, «День»

На сай­ті Prozorro акти­ві­сти Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції зна­йшли не зов­сім про­зо­рий тен­дер. Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції ого­ло­сив тор­ги на за­ку­пів­лю лі­ків для он­ко­хво­рих чор­но­биль­ців. На кон­курс ви­не­сли 11 пре­па­ра­тів, сім із яких— це біо­ло­гі­чно актив­ні до­бав­ки, ві­та­мі­ни або амі­но­ки­сло­ти. Ли­ше один пре­па­рат є ан­ти­біо­ти­ком. На за­ку­пів­лю псев­до­лі­ків пла­ну­є­ться ви­тра­ти­ти 703 ти­ся­чі гри­вень. Фа­кти­чно це гро­ші, ви­ки­ну­ті на ві­тер. Адже жо­ден із за­ку­пле­них ме­ди­ка­мен­тів не до­по­мо­же па­ці­єн­там із ра­ком по­до­ла­ти не­ду­гу.

У цьо­му акти­ві­стів Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції за­пев­ни­ли пра­кти­ку­ю­чі лі­ка­рі-он­ко­ло­ги. Так, за сло­ва­ми го­лов­но­го лі­ка­ря На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту ра­ку Ан­дрія Бе­зно­сен­ка, усі без ви­ня­тку пре­па­ра­ти не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го з лі­ку­ва­н­ням он­ко­ло­гії. При­су­тній у спи­ску ан­ти­біо­тик іно­ді ви­ко­ри­сто­ву­ють при хі­міо­те­ра­пії та пі­сля опе­ра­цій із ви­да­ле­н­ня зло­які­сни­хпух лин. Ре­шта є су­про­від­ни­ми пре­па­ра­та­ми, їхня ефе­ктив­ність не до­ве­де­на жо­дни­ми до­слі­дже­н­ня­ми, за­пев­няє лі­кар. Та­кож ці пре­па­ра­ти від­су­тні у ві­тчи­зня­них імі­жна­ро­дни­х­про­то­ко­ла­хлі­ку­ва­н­ня­он­ко­па­то­ло­гій.На­при­клад,утен­де­рів­ка­за­но«Акто­ве­гін»,це—ви­тяж­каз­кро­ві­те­лят. Йо­го не­має в спи­ску лі­ків для ви­ко­ри­ста­н­ня у США та кра­ї­на­хЄв­ро­со­ю­зу.

«ЗАМОВЛЯЮТЬ ТЕ, ДЕ КРА­ЩЕ ПРА­ЦЮЄ ТОР­ГО­ВИЙ АГЕНТ»

Чо­му за бю­дже­тні ко­шти чи­нов­ни­ки ку­пу­ють так зва­ні «фу­фло­мі­ци­ни», тоб­то пре­па­ра­ти з не­до­ве­де­ною ефе­ктив­ні­стю? Член прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Оле­ксан­дра Усті­но­ва вва­жає, що цьо­му існує про­сте по­я­сне­н­ня — від­ка­ти. Річ у тім, що за дер­жав­ні ко­шти мо­жна за­ку­по­ву­ва­ти аб­со­лю­тно все, що мі­сти­ться в На­ціо­наль­но­му пе­ре­лі­ку основ­них лі­кар­ських за­со­бів. А він ни­ні вклю­чає по­над ти­ся­чу ме­ди­чних пре­па­ра­тів, по­чи­на­ю­чи від­лі­ків для кур­сів хі­міо­те­ра­пії і за­кін­чу­ю­чи БАДа­ми. За ско­ро­че­н­ня дов­же­ле­зно­го спи­ску бра­ла­ся ко­ман­да екс­ке­рів­ни­ка Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Оле­ксан­дра Кві­та­шві­лі. Цю спра­ву про­дов­жує ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра Уля­на Су­прун, яка пла­нує змен­ши­ти пе­ре­лік мі­ні­мум утри­чі. Тут ма­ють бу­ти ли­ше лі­кар­ські за­со­би, ре­ко­мен­до­ва­ні Все­сві­тньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я. По­ки цьо­го не­має, чи­нов­ни­ки та фар­ма­цев­ти з лег­кі­стю ор­га­ні­зо­ву­ють тен­де­ри з «фу­фло­мі­ци­на­ми».

«На­ра­зі за­ко­но­дав­ство не за­бо­ро­няє ро­би­ти те, що за­пла­ну­ва­ли в КМДА ,— ко­мен­тує Оле­ксан­дра Уст і но­ва .— У ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах все від­бу­ва­є­ться так: є вузь­кий пе­ре­лік пре­па­ра­тів, за­сто­су­ва­н­ня яки­хба­зу­є­ться на клі­ніч- ни­хви­про­бу­ва­н­нях , тоб­то є до­ка­зо­ва ба­за, що ця ре­чо­ви­на пра­цює, а та­кож існує об­ґрун­то­ва­на еко­но­мі­чна до­ціль­ність, що ку­пу­ва­ти тре­ба са­ме ці лі­ки. У пе­ре­лі­ку МОЗ є 200 — 300 пре­па­ра­тів, ефе­ктив­ність яки­хре­аль­но до­ве­де­на. Але чи­нов­ни­ків, які за­ку­по­ву­ють оці «фу­фло­мі­ци­ни», ми на­віть пі­йма­ти на га­ря­чо­му не мо­же­мо, ли­ше по­скар­жи­тись, що ци­хлі­ків не­має в про­то­ко­лах лі­ку­ва­н­ня. Де-юре їх на­віть ув’язни­ти не мо­жуть, бо за­кон­не по­ру­шу­є­ться. То­му ви­хо­дить, що час­тко­во за­ку­по­ву­ють не­по­трі­бні ре­чі, за які мо­жна отри­ма­ти від­ка­ти. Ли­ше но­вий На­цпе­ре­лік за­криє оцю дір­ку, ко­ли за­мов­ля­ти мо­жна бу­де ли­ше те, ви­ко­ри­ста­н­ня чо­го має до­ка­зо­ву ба­зу. І за­раз замовляють не те, що по­трі­бно, а те, де кра­ще пра­цює тор­го­вий чи мар­ке­тин­го­вий агент. При­чо­му це по­ши­ре­но по всіх ре­гіо­нах кра­ї­ни ».

«ПСЕВДОЛІКИ МО­ЖУТЬ ПОГІРШИТИ СТАН ПА­ЦІ­ЄН­ТА»

За­раз у мі­ні­стер­ства є та­ка со­бі чер­не­тка но­во­го На­ціо­наль­но­го пе­ре­лі­ку лі­ків. Якщо її за­твер­дять до кін­ця ро­ку, як пла­нує ві­дом­ство, це ста­не про­ри­вом. Па­ці­єн­ти ма­ти­муть пря­му під­каз­ку: якщо дер­жа­ва го­то­ва пла­ти­ти за вка­за­ні пре­па­ра­ти, зна­чить, во­ни ефе­ктив­ні. А для фар­ма­цев­ти­чно­го бі­зне­су це бу­де ма­лень­ким уко­лом, від яко­го сут­тє­во змен­ша­ться при­бу­тки. Адже зна­чна ча­сти­на то­го, що ни­ні мі­стить На­цпе­ре­лік, про­ло­бі­йо­ва­но фар­ма­цев­та­ми. Ці­на пи­та­н­ня — здо­ров’я та жи­т­тя укра­їн­ців. Бо, як по­ясню­ють ме­ди­ки, лі­ку­ва­н­ня «фу­фло­мі­ци­на­ми» мо­же ви­кли­ка­ти зво­ро­тний ефект.

«Пре­па­ра­ти, які Київ пла­нує за­ку­пи­ти для он­ко­хво­рих чор­но­биль­ців, сти­му­лю­ють і пов­ні­стю змі­ню­ють обмін­ні про­це­си в ор­га­ні­змі та кро­во­по­ста­ча­н­ня. І та­кож мо­жуть сти­му­лю­ва­ти ріст он­ко­клі­тин, тоб­то вза­га­лі погіршити стан па­ці­єн­та. На пер­ше мі­сце ста­ви­ться осо­би­ста ви­го­да, а будь-яка від­по­від­аль­ність від­су­тня, — до­дає Ві­кто­рія Ти­мо­шев­ська, лі­кар, ке­рів­ник про­гра­ми «Гро­мад­ське здо­ров’я» Між­на­ро­дно­го фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня». — Чи­нов­ни­ки КМДА мо­жуть по­си­ла­ти­ся на те, що їм та­ке за­мов­ле­н­ня да­ли лі­ка­рі. Та вар­то зро­зу­мі­ти си­сте­му на­вча­н­ня лі­ка­рів, те, хто їх на­вчає, і як во­ни са­мі під­ви­щу­ють ква­лі­фі­ка­цію. Ча­сти­на не во­ло­діє ан­глій­ською та не від­ві­дує між­на­ро­дні кон­фе­рен­ції, але є мо­жли­вість у від­кри­то­му до­сту­пі по­чи­та­ти су­ча­сні про­то­ко­ли зі схе­ма­ми лі­ку­ва­н­ня. Однак і до­сі ку­пу­ють ці пре­па­ра­ти, бо лі­ка­рі не під­ви­щу­ють свою ква­лі­фі­ка­цію, за­ці­кав­ле­ні в про­да­жа­хпев­ни­х­пре­па­ра­тів, зокре­ма то­му, що це уста­ле­на пра­кти­ка».

КО­ЛИ ЛІ­КАР — НЕ ПОРАДНИК

Па­ці­єнт не мо­же ро­зі­бра­ти­ся са­мо­туж­ки, що в спи­ску пре­па­ра­тів для по­до­ла­н­ня не­ду­ги справ­ді є лі­ка­ми, а що — «фу­фло­мі­ци­на­ми». Най­гір­ше, що лі­кар у цій си­ту­а­ції — не порадник. «Лю­ди, які про­хо­дять курс хі­міо­те­ра­пії, ча­сто звер­та­ю­ться до нас за кон­суль­та­ці­єю що­до лі­ку­ва­н­ня. Ра­зом із ді­є­ви­ми лі­ка­ми во­ни ма­ють чо­ти­ри-п’ять пре­па­ра­тів, ко­трі до лі­ку­ва­н­ня ра­ку не ма­ють жо­дно­го від­но­ше­н­ня. Оче­ви­дно, є за­мов­ле­н­ня лі­ка­рям про­па­гу­ва­ти ці псевдоліки за пев­ний від­со­ток, і все це про­су­ва­є­ться пев­ни­ми фар­ма­цев­ти­чни­ми ком­па­ні­я­ми», — про­дов­жує Ві­кто­рія Ти­мо­шев­ська.

Екс­пер­ти на­го­ло­шу­ють, що, роз­ро­бля­ю­чи но­вий На­цпе­ре­лік, МОЗ має го­ту­ва­ти­ся до опо­ру фар­ма­цев­ти­чно­го бі­зне­су. Адже са­ме че­рез ньо­го ба­га­то ро­ків Укра­ї­на за­ку­по­вує за дер­жав­ні гро­ші те, що, по су­ті, не ви­зна­є­ться лі­ка­ми ні­де у сві­ті. А па­ці­єн­ти ма­ють при­го­ту­ва­ти­ся до чер­го­ви­хма­ні­пу­ля­цій, бу­цім­то дер­жа­ва не ку­пу­ва­ти­ме жит­тє­во не­об­хі­дних ме­ди­ка­мен­тів.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.