«Єди­не ві­кно» для фар­ма­цев­тів

МОЗ обі­цяє, що 2017 ро­ку ста­не мен­ше бю­ро­кра­тії під­час ре­є­стра­ції лі­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Змі­ни сто­су­ю­ться як ре­є­стра­ції, так і пе­ре­ре­є­стра­ції лі­кар­ських за­со­бів. Зав­дя­ки за­про­ва­джен­ню еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу про­це­ду­ра про­хо­ди­ти­ме швид­ше та які­сні­ше. Очі­ку­є­ться, що це змен­шить кіль­кість фаль­си­фі­ка­цій у фар­ма­цев­ти­ці та по­кра­щить до­сту­пність лі­ків для па­ці­єн­тів. За­га­лом сьо­го­дні в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но 12,6 ти­ся­чі най­ме­ну­вань лі­ків, із ни­хві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва — 3,8 ти­ся­чі. У чер­зі на ре­є­стра­цію є 4,5 ти­ся­чі най­ме­ну­вань лі­кар­ських за­со­бів.

«Моє осо­би­сте ба­че­н­ня опти­мі­за­ції та зав­да­н­ня, які став­лю пе­ред со­бою і ко­ле­кти­вом, це, по-пер­ше, пи­та­н­ня про­зо­ро­сті ро­бо­ти; по-дру­ге — якість на­да­н­ня по­слуг всім, хто звер­та­є­ться; по-тре­тє — за­без­пе­че­н­ня вча­сно­сті про­ве­де­н­ня екс­пер­тиз, — ко­мен­тує ди­ре­ктор Дер­жав­но­го екс­пер­тно­го цен­тру МОЗ Укра­ї­ни Те­тя­на ДУМЕНКО. — Ре­є­стра­ція лі­ків — це не бар’єр, а га­ран­тія до­сту­пу до які­сних, без­пе­чних та ефе­ктив­них пре­па­ра­тів. Змі­ни очі­ку­ю­ться зав­дя­ки мо­жли­во­сті по­да­чі еле­ктрон­ної за­яви, що до­зво­лить мі­ні­мі­зу­ва­ти люд­ське втру­ча­н­ня та уни­кну­ти вне­се­н­ня ін­фор­ма­ції вру­чну. Та­кож мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на зру­ше­н­ня зав­дя­ки змен­шен­ню чи­сла ко­мі­сій, зокре­ма бу­де лі­кві­до­ва­но те­хні­чно-екс­пер­тну ко­мі­сію. На на­шо­му сай­ті опри­лю­дне­но фі­нан­со­ву зві­тність на­шо­го Цен­тру, а з на­сту­пно­го ро­ку там мо­жна бу­де зна­йти ін­фор­ма­цію що­до по­да­ни­хза­яв, ета­пів ре­є­стра­ції та зві­тів екс­пер­тів, які об­ґрун­то­ву­ють рі­ше­н­ня. Най­ближ­чим ча­сом бу­дуть від­кри­ті й ре­зуль­та­ти про­ве­де­нихв Укра­ї­ні клі­ні­чних ви­про­бу­вань .2016 р окув Укра­ї­ні про­ве­де­но 250 клі­ні­чних до­слі­джень, із яких 196— на­ціо­наль­них ».

За сло­ва­ми іні­ці­а­то­рів спро­ще­ної еле­ктрон­ної ре­є­стра­ції, для за­про­ва­дже­н­ня ци­хно­ва­цій не по­трі­бно ро­би­ти жо­дни­х­змін у нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ха­ктах, пи­та­н­ня — ли­ше за вну­трі­шнім ре­сур­сом Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я. Те­хні­чно про­це­ду­ра ви­гля­дає ду­же про­сто: ви­ро­бни­ки лі­ків отри­му­ють еле­ктрон­ні клю­чі та в еле­ктрон­но­му ре­жи­мі по­да­ють за­яв­ку в «єди­не ві­кно». Екс­перт Цен­тру пе­ре­ві­ряє до­сто­вір­ність ін­фор­ма­ції, при цьо­му за­яв­ник мо­же від­сте­жу­ва­ти про­цес. Про ре­зуль­та­ти ін­фор­му­ва­ти­муть теж в еле­ктрон­ній фор­мі.

«За­без­пе­че­н­ня до­сту­пу па­ці­єн­тів до су­ча­сних і які­сних лі­ків— один із пер­ших ва­жли­вих кро­ків ре­фор­ми си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Істо­тні по­зи­тив­ні змі­ни в ро­бо­ті Дер­жав­но­го екс­пер­тно­го цен­тру МОЗ 2017 ро­ку від­чу­ють на со­бі як по­ста­чаль­ни­ки лі­ків, так і па­ці­єн­ти, — пе­ре­ко­на­ний за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ро­ман ІЛИК. — Пе­ре­ва­ги за­про­по­но­ва­ної мо­де­лі — еко­но­мія ча­су та ре­сур­сів. Мі­ні­стер­ство під­три­мує цю іні­ці­а­ти­ву, адже якість ро­бо­ти має зро­ста­ти по­стій­но. В Укра­ї­ні за під­трим­ки Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку діє про­ект, до яко­го за­лу­че­но між­на­ро­дних і ві­тчи­зня­них екс­пер­тів у цій га­лу­зі. Ми вже отри­ма­ли по­пе­ре­дній звіт,іклю­чо­вийме­се­джна­ши­хєв­ро­пей­ськи­хко­лег—вдо­ско­на­ле­н­ня­про­це­су­про­зо­ро­сті­під­час­дер­жав­но­ї­ре­є­стра­ці­ї­та­при­ве­де­н­ня­про­це­ду­риу від­по­від­ність до ви­мог ЄС ».

Те­тя­на Думенко до­дає, що для по­лі­пше­н­ня по­слуг Цен­тру, яким во­на ке­рує, за­пла­но­ва­но по­стій­не на­вча­н­ня фа­хів­ців, пі­дви­ще­н­ня їхньої пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті та зар­плат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.