Слу­ха­чі Ма­лої ака­де­мії на­ук пред­ста­ви­ли свої ви­на­хо­ди на фі­наль­но­му ета­пі ви­став­ки-кон­кур­су «Май­бу­тнє Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, фо­то Ар­те­ма СЛІПАЧУКА, «День»

Дня­ми у хо­лі ки­їв­сько­го Па­ла­цу ді­тей та юна­цтва роз­мі­сти­ли близь­ко со­тні стен­дів. Стар­шо­кла­сни­ки з 23 обла­стей Укра­ї­ни при­ве­зли сю­ди свої ви­на­хо­ди та роз­роб­ки в най­по­пу­ляр­ні­ши­хтех ні­чних­га­лу­зях .

«На пер­шій та­кій ви­став­ці бу­ло пред­став­ле­но три обла­сті, по­тім — сім, за­раз — май­же всі. Ці роз­роб­ки на­стіль­ки гли­бо­кі й та­ла­но­ви­ті, що ду­же важ­ко ви­ді­ли­ти якусь одну», — го­во­рить пре­зи­дент МАН Ста­ні­слав ДОВГИЙ. «День» роз­пи­тав юни­хна­у­ков­ців про їхні про­е­кти.

БЕРЕГИНІ РЕ­СУР­СІВ

Ва­ле­рія ШАХУНОВА, 11-кла­сни­ця з Хер­со­на, на при­кла­ді вла­сно­го до­му та лі­цею пе­ре­ко­на­ла­ся, що за­мі­на ламп і ві­кон та ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктро­при­ла­дів справ­ді до­по­ма­га­ють зеко­но­ми­ти. Її під­ра­хун­ки вра­жа-

ють: на­при­клад, че­рез не ви­мкне­ний з ро­зе­тки те­ле­ві­зор за рік мо­жна пе­ре­пла­ти­ти май­же 100 гри­вень!

Ві­та­лія КРИСА з мі­ста Га-

лич шу­ка­ла аль­тер­на­ти­ву тра­ди­цій­ним енер­го­ре­сур­сам. На дум­ку шко­ляр­ки, не­ве­ли­кі ві­тро­ві або гі­дро­еле­ктро­стан­ції — най­кра­ще рі­ше­н­ня для важ­ко­до­сту­пни­хра­йо­нів. Дів­чи­на пе­ре­ко­на­на, що за ма­лою енер­ге­ти­кою — май­бу­тнє. І не­дар­ма: її роз­роб­ка­ми уже за­ці­ка­вив­ся во­до­ка­нал Га­ли­ча.

Оль­га ЯРОШЕВСЬКА при­ве­зла з Оле­ксан­дрії кон­стру­кцію для очи­ще­н­ня во­дойм від смі­т­тя. Во­на із за­хо­пле­н­ням роз­по­від­ає про свою мо­дель, акцен­ту­ю­чи на до­сту­пно­сті ма­те­рі­а­лів. «Фі­зи­ка — мій улю­бле­ний пре­дмет, — зі­зна­є­ться ви­на­хі­дни­ця. — Я не про­сто її знаю, я її ро­зу­мію». Зві­сно, без ро­зу­мі­н­ня скла­дни­х­про­це­сів на­вряд чи мо­жна вті­ли­ти свою роз­роб­ку в жи­т­тя.

РОЗДРУКУЄШ ШОКОЛАДКУ?

3D-друк стає усе по­пу­ляр­ні­шим. Не оми­ну­ло це і МАНів­ців. У рі­зни­хкін­ця­хза­ли свої мо­де­лі пред­став­ля­ють Ар­тем АРТЕМЕНКО з Оле­ксан­дрії та Оле­ксій САЛЬНІКОВ із Лу­цька. Ар­те­мо­ва мо­дель працюватиме з гли­ною. Ви­пі­ка­ти­муть гор­щи­ки та сви­щи­ки у йо­го тво­рін­ні еле­ктро­ма­гні­тні хви­лі.

Оле­ксій роз­ро­бив екс­тру­дер для дру­ку з шо­ко­ла­ду та во­ску і пра­цює над ство­ре­н­ням муль­ти­хар­чо­во­го прин­те­ру. Хто­зна, мо­жли­во, че­рез кіль­ка ро­ків нас очі­кує пе­ре­во­рот у кон­це­пції фас­тфу­ду і сприйнят­ті хар­чу­ва­н­ня вза­га­лі.

ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ, НА ДО­ПО­МО­ГУ!

Учень За­по­різь­ко­го те­хні­чно­го лі­цею Оле­ксандр ЧЕРЕДНИЧЕНКО по­єд­нав фі­зи­ку та ме­ди­ци­ну. На йо­го дум­ку, ло­каль­не охо­ло­дже­н­ня чи ро­зі­грі­ва­н­ня ті­ла дасть лі­ка­рям біль­ше ча­су на на­да­н­ня не­від­кла­дної до­по­мо­ги. То­му хло­пець роз­ро­бив ком­па­ктний при­стрій для цьо­го. Ін­ди­ка­то­ри та да­тчи­ки в нор­мі, про­те при­лад ще му­сить прой­ти низ­ку до­ка­зо­ви­хме­ди­чних­до­слі­дів пе­ред за­пу­ском.

Львів’ян­ка Ма­рія ХАЦКО ство­ри­ла вла­сний ана­лог «ро­зум­но­го бу­дин­ку» для вже збу­до­ва­но­го жи­тла. Пру­жи­на, ко­рок, пла­та, еле­ктро­ма­гніт, те­ле­фон — і ви змо­же­те управ­ля­ти сво­їм по­ме­шка­н­ням на­віть на від­ста­ні. Цей спо­сіб не тіль­ки про­стий, а й де­ше­вий. Між ін­шим, за бу­дин­ком мо­же сте­жи­ти і ро­бот-до­гля­даль­ник Оле­ксан­дра ПОХИЛЕНКА. Про­те основ­на фун­кція ці­єї роз­роб­ки — до­гляд за лю­дьми з осо­бли­ви­ми по­тре­бам, зокре­ма за ді­тьми. Хло­пець змай­стру­вав пер­ший про­то­тип із під­ру­чни­хма­те­рі­а­лів. Да­лі він пла­нує роз­ши­ри­ти ко­лі­сну ба­зу, вста­но­ви­ти ав­то­ма­ти­чну підза­ряд­ку та удо­ско­на­ли­ти де­я­кі фун­кції ро­бо­та.

Ді­тям свій при­стрій при­свя­тив і сє­ве­ро­до­не­цький шко­ляр Ми­хай­ло ЦИГАНОК. Кіль­ка зву­ко­ви­хси­гна­лів тре­ну­ють слу­хо­ву пам’ять ма­лю­ків, а азбу­ку Мор­зе на ньо­му мо­жуть ви­вча­ти й ін­ші чле­ни ро­ди­ни. При­стрій зда­тен пра­цю­ва­ти ав­то­ном­но, тож да­ле­ка по­до­рож чи від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії йо­му не стра­шні.

За го­спо­дар­ством сте­жи­ти­ме і без­пі­ло­тник Ар­те­ма ЯКОВЛЄВА з Чер­ні­гів­щи­ни. Він мо­же кон­тро­лю­ва­ти і ла­ни, і лі­си. Пе­ре­дба­че­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­строю і в зо­ні АТО. Лі­так під­ні­ма­є­ться на ви­со­ту один кі­ло­метр і ви­ще, мо­же пе­ре­бу­ва­ти у по­ві­трі до 40 хви­лин. До­слі­дник пе­ре­ко­нує, що це хо­ро­ша і не­до­ро­га альтернатива по­ді­бним апа­ра­там.

«ХО­ЧУ ДО­ПО­МОГ­ТИ НА­ШО­МУ НА­РО­ДУ»

ІТ-се­кція на ви­став­ці не від­ста­ва­ла. Дев’яти­кла­сни­ця з Бі­лої Цер­кви Ана­ста­сія

МЕЛЬНИК ство­ри­ла для шко­ля­рів, що ці­кав­ля­ться ін­фор­ма­ти­кою, се­рію на­вчаль­ни­хві­део. У ни­хво­на по­яснює тон­ко­щі ро­бо­ти у се­ре­до­ви­щі про­гра­му­ва­н­ня Lazarus. Дів­чи­на пе­ре­ко­нує, що ці уро­ки мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти і учні, і вчи­те­лі. «Дру­зі ди­ви­ли­ся ці відео і дя­ку­ва­ли ме­ні за до­сту­пні по­я­сне­н­ня. Я ду­же ра­да, що змо­гла ко­мусь до­по­мог­ти», — ка­же шко­ляр­ка.

Ігор ВОЩИК із мі­ста Ром­ни при­свя­тив свій сайт еле­ктрон­ній му­зи­ці. За йо­го за­ду­мом, від­ві­ду­ва­чі змо­жуть не тіль­ки ді­зна­ва­ти­ся остан­ні му­зи­чні но­ви­ни, а й опа­но­ву­ва­ти му­зи­чну гра­мо­ту та ство­рю­ва­ти вла­сні ком­по­зи­ції. Має хло­пець і чі­ткі пла­ни що­до мо­не­ти­за­ції ре­сур­су.

А 11- кла­сник з Лу­цька Олег ПО­НО­МА­РЕН­КО ви­рі­шив ви­ко­ри­ста­ти свої на­ви­чки веб-ди­зай­ну для ство­ре­н­ня во­лон­тер­сько­го он­лайн­цен­тру. На цьо­му сай­ті бу­де зі­бра­на ін­фор­ма­ція про во­лон­те­рів, їхні мо­жли­во­сті та по­тре­би. На за­ко­но­мір­не пи­та­н­ня про за­хист да­них Олег має від­по­відь: ка­пча (тоб­то ав­то­ма­ти­зо­ва­ний тест для роз­рі­зне­н­ня лю­дей і комп’юте­рів) — про­ти бо­тів, си­стем­ні адмі­ні­стра­то­ри — про­ти злов­ми­сни­ків. «Так я хо­чу до­по­мог­ти ар­мії і на­шо­му на­ро­ду вза­га­лі ви­йти зі скру­тно­го ста­но­ви­ща, — по­яснює шко­ляр. — Ві­рю, що до­бро пе­ре­мо­же, що на­ша кра­ї­на бу­де роз­ви­ва­ти­ся і з’яви­ться ще біль­ше ко­ри­сни­х­про­е­ктів».

ВСЮДИСУЩА НАУКА

Ма­ла ака­де­мія на­ук має свої осе­ред­ки і у мі­стах, і у не­ве­ли­ких се­лах. Один із них очо­лює Ві­та­лій ДЄДКОВ, учи­тель Гор­бів­ської за­галь­но­осві­тньої шко­ли, що у Чер­ні­гів­ській обла­сті. Чо­ло­вік ра­діє, що мо­же по­єд­ну­ва­ти на­у­ку і те­хні­ку, адже ке­рує одра­зу дво­ма гур­тка­ми — авіа­мо­дель­ним та «Юним до­слі­дни­ком». Фі­нан­со­ві та ма­те­рі­аль­ні умо­ви не най­кра­щі, про­те ен­ту­зі­азм на­став­ни­ків та во­гник в очах учнів по­ки ря­ту­ють си­ту­а­цію. До ре­чі, са­ме то­му у ви­став­ці бра­ли участь не­ма­ло учнів за­галь­но­осві­тні­х­шкіл без жо­дни­хпо­гли­блень.

Біль­шість ді­тей пра­гне пов’яза­ти своє жи­т­тя з уже обра­ни­ми сфе­ра­ми до­слі­джень. Про­те де­я­кі по­єд­ну­ють на­у­ку з гу­ма­ні­тар­ни­ми за­хо­пле­н­ня­ми. Бли­ску­чі фі­зи­ки іно­ді на­вча­ю­ться у гім­на­зії ми­стецтв, мрі­ють про те­а­траль­ну або жур­на­ліст­ську кар’єру і по­ки оста­то­чно не ви­зна­чи­ли­ся із май­бу­тнім. Утім, хоч який би шлях обра­ли ці ді­ти, сво­єю ін­но­ва­цій­ною ді­яль­ні­стю во­ни вже за­кла­ли фун­да­мент для змін у вла­сно­му жит­ті та су­спіль­стві в ці­ло­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.