Iн­стру­мен­ти для «ма­ши­ни ча­су»

Пер­ші під­сум­ки 22-ї Кон­фе­рен­ції сто­рін Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН про змі­ну клі­ма­ту (СОР22)

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Цьо­го ро­ку захід від­бу­ва­є­ться в одно­му з най­біль­ши­хміст Ма­рок­ко Мар­ра­ке­ші і три­ває з 7 по 18 ли­сто­па­да. Сим­во­лі­чно, що 4 ли­сто­па­да на­бу­ла чин­но­сті Па­ризь­ка клі­ма­ти­чна уго­да, текст якої по­го­ди­ли то­рік у Фран­ції під час СОР21.

На зустрічі у Мар­ра­ке­ші по­чи­на­ють ви­ро­бля­ти кон­кре­тні пра­ви­ла для вті­ле­н­ня Па­ризь­кої уго­ди на пра­кти­ці. На­га­да­є­мо, основ­ні ці­лі до­ку­мен­ту, по­кли­ка­но­го за­мі­ни­ти Кі­от­ський про­то­кол, — обме­же­н­ня гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня на рів­ні +2°C і збіль­ше­н­ня зда­тно­сті кра­їн сві­ту до ада­пта­ції до не­га­тив­них впли­вів змі­ни клі­ма­ту. «День» ді­зна­вав­ся у пред­став­ниць не­уря­до­вої укра­їн­ської де­ле­га­ції про пе­ре­біг кон­фе­рен­ції у Ма­рок­ко.

«РІ­ШЕ­Н­НЯ ПРО ТЕ, ЩО ТРЕ­БА УХВАЛИТИ РІ­ШЕ­Н­НЯ»

«По­при кон­стру­ктив­ну та ефе­ктив­ну ро­бо­ту сто­рін в обго­во­рен­ні де­та­лей ім­пле­мен­та­ції Па­ризь­кої уго­ди, цей про­цес ще не за­вер­ше­ний. У прин­ци­пі, та­ке й очі­ку­ва­ло­ся, адже це — пер­ша се­сія пі­сля Па­ри­жа, на цьо­му ета­пі сто­ро­ни обмі­ню­ю­ться іде­я­ми і ба­че­н­ням, фор­му­лю­ють план ро­бо­ти», — за­зна­чає Іри­на Став­чук, екс­перт з пи­тань змі­ни клі­ма­ту На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни.

«Кра­ї­ни зде­біль­шо­го ви­зна­ча­ють фор­му­лю­ва­н­ня, що са­ме ма­ло­ся на ува­зі в Па­ризь­кій уго­ді, і як ор­га­ні­зу­ва­ти про­цес на­да­лі, — до­дає Окса­на Алі­є­ва, ко­ор­ди­на­тор­ка про­гра­ми «Змі­ни клі­ма­ту і енер­ге­ти­чна по­лі­ти­ка» Пред­став­ни­цтва Фон­ду іме­ні Гайн­рі­ха Бьо­л­ля в Укра­ї­ні. — На­при­клад, очі­ку­є­ться, що одним з рі­шень бу­де ви­зна­че­но, що кра­ї­ни по­вин­ні до 1 кві­тня 2017 ро­ку по­да­ти свої про­по­зи­ції до про­це­су та фор­ма­ту під­го­тов­ки і по­да­н­ня на­ціо­наль­ни­хв­не­сків у ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих­га­зів. Мо­жна ска­за­ти, що це біль­шою мі­рою бу­дуть рі­ше­н­ня про те, що тре­ба ухвалити рі­ше­н­ня. Та­кий ка­лам­бур».

Та­кож кра­ї­ни ма­ють ви­зна­чи­тись, як від­бу­ва­ти­ме­ться про­цес пе­ре­хо­ду від Кі­от­сько­го про­то­ко­лу до Па­ризь­ко­го і до якої мі­ри во­ни хо­чуть за­без­пе­чи­ти спад­ко­вість ме­ха­ні­змів пер­шо­го.

«УКРА­ЇН­СЬКІ ДО­СЯ­ГНЕ­Н­НЯ БУ­ЛО ДЕ­ЩО ПЕРЕБІЛЬШЕНО»

16 ли­сто­па­да на СОР22 ви­сту­пив мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дни­хре­сур­сів Укра­ї­ни Остап Се­ме­рак, го­ло­ва уря­до­вої укра­їн­ської де­ле­га­ції. «Укра­ї­на бу­ла в чи­слі пер­ши­хкра­їн, які під­пи­са­ли та ра­ти­фі­ку­ва­ли Па­ризь­ку уго­ду. Бо­роть­ба зі змі­ною клі­ма­ту стає прі­о­ри­те­том на­шої по­лі­ти­ки. Я вва­жаю, що ін­стру­мен­ти Па­ризь­кої уго­ди мо­жуть ста­ти для нас «ма­ши­ною ча­су» для стриб­ка у те­хно­ло­гі­чно­му роз­ви­тку», — ци­ту­ють ви­ступ Оста­па Се­ме­ра­ка на сай­ті Мі­н­еко­ло­гії.

Мі­ністр за­зна­чив, що ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для ефе­ктив­но­го здій­сне­н­ня Па­ризь­кої уго­ди ма­ти­ме про­зо­рість зві­тно­сті про ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань. При­чо­му, з одно­го бо­ку, цей аспект по­ви­нен роз­гля­да­ти­ся у рів­ній мі­рі для всіх­сто­рін, а з ін­шо­го, по­трі­бна де­яка гну­чкість для кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться і ви­ма­га­ють цьо­го в си­лу сво­ї­хна­ціо­наль­ни­ху­мов.

Іри­ні Став­чук складно оці­ни­ти ро­бо­ту укра­їн­ської де­ле­га­ції у Мар­ра­ке­ші, бо пра­кти­чно усі кон­та­ктні пе­ре­го­вор­ні гру­пи бу­ли за­кри­ті для до­сту­пу гро­мад­сько­сті. Але, на дум­ку екс­пер­тки, пер­со­наль­на участь Оста­па Се­ме­ра­ка на мі­ні­стер­ській зустрічі пе­ред по­ча­тком пе­ре­го­во­рів і на се­гмен­ті ви­со­ко­го рів­ня СОР 16 ли­сто­па­да є по­зи­тив­ним си­гна­лом.

«У сво­є­му ви­сту­пі Остап Се­ме­рак від­зна­чив успі­хи Укра­ї­ни на шля­ху до низь­ко­ву­гле­це­во­го роз­ви­тку. На мою суб’єктив­ну дум­ку, на­ші до­ся­гне­н­ня бу­ли де­що пе­ре­біль­ше­ні, і на­справ­ді нам ще є ба­га­то до чо­го пра­гну­ти, — вва­жає Окса­на Алі­є­ва. — Так, до­сі не роз­ро­бле­но клі­ма­то­охо­рон­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни в ча­сти­ні вста­нов­ле­н­ня низь­ко­ву­гле­це­во­го роз­ви­тку та ада­пта­ції до змін клі­ма­ту. Та­кож нам, гро­мад­ським екс­пер­там та екс­пер­ткам, по­ки не вда­лось ор­га­ні­зу­ва­ти офі­цій­ну зу­стріч з укра- їн­ською де­ле­га­ці­єю, щоб ді­зна­ти­ся де­та­лі уча­сті кра­ї­ни в пе­ре­го­во­рах. З то­го, що ми спо­сте­рі­га­є­мо, пред­став­ни­ки та пред­став­ни­ці уря­до­вої де­ле­га­ції зде­біль­шо­го бе­руть участь у за­сі­да­н­ня­хщо­до обго­во­ре­н­ня ре­а­лі­за­ції Кі­от­сько­го про­то­ко­лу».

«ЗА­КІН­ЧЕ­Н­НЯ ЛІ­ДЕР­СТВА США У БО­РОТЬ­БІ ЗІ ЗМІ­НОЮ КЛІ­МА­ТУ»

У не­га­тив­но­му сен­сі в цен­трі ува­ги на СОР22 опи­ни­ли­ся США, за­ува­жує Іри­на Став­чук. До­нальд Трамп, який пе­ре­міг на пре­зи­дент­ськи­хви­бо­ра­ху Шта­тах, є пред­став­ни­ком бі­зне­су ви­ко­пно­го па­ли­ва і під час сво­єї пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії не­о­дно­ра­зо­во го­во­рив, що ви­ве­де кра­ї­ну з Па­ризь­кої уго­ди, не на­да­ва­ти­ме фі­нан­со­ві ре­сур­си стру­кту­рам ООН і на­віть ска­сує за­ко­но­дав­ство з обме­же­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих­га­зів, за­про­ва­дже­не Ба­ра­ком Оба­мою. А оскіль­ки США є дру­гою за об­ся­га­ми ви­ки­дів кра­ї­ною в сві­ті і най­біль­шим до­но­ром Зе­ле­но­го клі­ма­ти­чно­го фон­ду (Green Climate Fund), по­зи­ція ці­єї кра­ї­ни ду­же ва­жли­ва.

«З при­бли­зно де­ся­ти мі­льяр­дів до­ла­рів США бю­дже­ту Зе­ле­но­го клі­ма­ти­чно­го фон­ду три мі­льяр­ди обі­ця­ли са­ме Спо­лу­че­ні Шта­ти. На сьо­го­дні ви­пла­че­но тіль­ки 500 міль­йо­нів, і не­ві­до­мо, чи бу­де на­да­на ре­шта ко­штів, — до­дає Окса­на Алі­є­ва. — По­при те, що під час ви­сту­пу на ви­со­ко­му се­гмен­ті 16 ли­сто­па­да Ге­не­раль­ний се­кре­тар США Джон Кер­рі кіль­ка ра­зів під­во­див до то­го, що Шта­ти ви­ко­ну­ва­ти­муть свої зо­бов’яза­н­ня, ба­га­то екс­пер­тів ви­слов­лю­ють дум­ки що­до за­кін­че­н­ня пе­рі­о­ду лі­дер­ства США у бо­роть­бі зі змі­ною клі­ма­ту. Джон Кер­рі у сво­їй про­мо­ві та­кож ви­сло­вив на­дію на те, що ан­ти­клі­ма­ти­чні пе­ред­ви­бор­чі за­яви До­наль­да Трам­па за­ли­ша­ться на рів­ні де­кла­ра­цій, а кра­ї­на в ці­ло­му про­дов­жить свою по­лі­ти­ку бо­роть­би зі змі­ною клі­ма­ту».

У по­зи­тив­но­му сен­сі в цен­трі ува­ги на СОР22, на дум­ку Іри­ни Став­чук, опи­ни­лась Пор­ту­га­лія, що ого­ло­си­ла про на­мі­ри пов­ні­стю від­мо­ви­тись від ви­ко­пно­го па­ли­ва і пе­ре­йти на 100% від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки (ВДЕ) до 2050 ро­ку. «На­справ­ді, Пор­ту­га­лія вже до­ся­гла 50% ге­не­ра­ції з ВДЕ з ба­зо­вих16% у 2005 ро­ці, — акцен­тує Іри­на Став­чук. —А в ми­ну­ло­му про на­мі­ри пе­ре­йти на 100% ВДЕ ого­ло­шу­ва­ли Шве­ція, Ко­ста-Рі­ка, Да­нія, Ні­меч­чи­на, Ефі­о­пія та ін­ші».

Окса­на Алі­є­ва від­зна­чи­ла Бра­зи­лію, бо ця кра­ї­на під­го­ту­ва­ла свої про­по­зи­ції до ба­га­тьо­хпи­тань по­ряд­ку ден­но­го СОР22, і во­ни зде­біль­шо­го є про­гре­сив­ни­ми. Крім то­го, для до­ся­гне­н­ня ці­лей Па­ризь­кої уго­ди ва­жли­ва по­зи­ція Ки­таю, оскіль­ки він є одним з най­біль­ши­хза­бру­дню­ва­чів у сві­ті.

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ КОМАРОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.