«Жи­ва»: на екра­нах

На ТБ про но­ву укра­їн­ську істо­ри­чну дра­му роз­по­вість ре­жи­сер Та­рас Хи­мич

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 20 на 21 ли­сто­па­да о 01.40 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з ре­жи­се­ром Та­ра­сом Хи­ми­чем іти­ме­ться про йо­го ігро­вий пов­но­ме­тра­жний де­бют — істо­ри­чну дра­му «Жи­ва», а та­кож про зня­ті ним до­ку­мен­таль­но-ху­до­жні стрі­чки з укра­їн­ської істо­рії.

Сю­жет « Жи­вої » , який ґрун­ту­є­ться на ре­аль­ній істо­рії, роз­гор­та­є­ться в Кар­па­тах 1950-х ро­ків. Ра­дян­ська вла­да, оста­то­чно огов­тав­шись пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни, рі­шу­че ви­ко­рі­нює укра­їн­ський на­ціо­наль­ний опір. У цен­трі про­ти- сто­я­н­ня опи­ня­є­ться дів­чи­на Ан­на, на­ді­ле­на ві­щи­ми над­при­ро­дни­ми вла­сти­во­стя­ми. Мі­сти­чний еле­мент ні­би су­го­ло­сний мі­сцю дії стрі­чки. Адже Кар­па­ти уже зви­чно, зокре­ма, й у тра­ди­ці­ях укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа, по­ста­ють те­ри­то­рі­єю ано­маль­ною, яка по­ло­нить пе­ре­біг ча­су та люд­ські до­лі, ні­ко­го про­сто так не ви­пу­ска­ю­чи зі сво­їх те­нет...

Та­кож гля­да­чі ді­зна­ю­ться про ін­ші про­ка­тні но­вин­ки. Зокре­ма, це спор­тив­на дра­ма укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Оле­ксія Ша­па­рє­ва «Пра­ви­ло бою», пси­хо­ло­гі­чний три­лер зна­ме­ни­тих бель­гій­ських по­ста­нов­ни­ків — бра­тів Дар­де­нів — «Не­ві­до­ма», бри­тан­ська кри­мі­наль­на ко­ме­дія « Війна про­ти всіх » ( ре­жи­сер Джон Мак­до­на) та американський фен­те­зій­ний блок­ба­стер « Ін­ший світ. Кров­на пом­ста» (ре­жи­сер Ан­на Фер­стер).

Крім то­го, в най­ближ­чо­му ви­пу­ску « Ар­ґу­мен­ту- Кі­но » мо­жна бу­де по­ба­чи­ти те­ле­е­сеї про фран­цузь­ко­го акто­ра Вен­са­на Кас­се­ля, а та­кож про фільм Сер­гія Па­ра­джа­но­ва « Українська ра­псо­дія » ( 1961) та фільм Джейм­са Вей­ла «Фран­кен­штейн» (1931).

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.