«Щи­рі»: се­кре­ти тра­ди­цій­но­го ко­стю­му

Як бла­го­дій­ний про­ект об’єд­нав 16 укра­їн­ських зі­рок

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Під­го­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Спі­ва­чки Ті­на Ка­роль та Ан­на За­валь­ська, ди­зай­нер­ки Оле­на Ре­ва та На­та­ля Ка­мен­ська, те­ле­ве­ду­чі Ма­ша Єфро­си­ні­на, Со­ло­мія Ві­тві­цька, Ре­гі­на То­до­рен­ко, Ма­рі­чка Па­дал­ко та Оль­га Фрей­мут, при­зер­ка Олім­пі­а­ди2016 у Ріо-де-Жа­ней­ро гім­нас­тка Ган­на Рі­зат­ді­но­ва, му­зи­кант Дми­тро Шу­ров із ро­ди­ною та по­друж­жя На­ти Жиж­чен­ко (ONUKA) та Єв­ге­нія Фі­ла­то­ва (The Maneken) ста­ли ге­ро­я­ми про­е­кту «Щи­рі». Істо­рія «Щи­рих» роз­по­ча­ла­ся на­при­кін­ці 2014 ро­ку, ко­ли 15 укра­їн­ських зі­рок зня­ли­ся для бла­го­дій­но­го ка­лен­да­ря у тра­ди­цій­них укра­їн­ських ко­стю­мах. Ре­зуль­тат про­е­кту вра­жав: «Щи­рі» отри­ма­ли по­над 200 пу­блі­ка­цій у ЗМІ, а весь на­клад ка­лен­да­ря бу­ло про­да­но за 48 го­дин у 12 кра­їн сві­ту. 200 000 гри­вень, зі­бра­них із про­да­жу, ор­га­ні­за­то­ри пе­ре­да­ли «Во­лон­тер­ській со­тні».

Як роз­по­ві­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту, у 2016-му до зйо­мок пі­ді­йшли ще сер­йо­зні­ше. Кон­суль­ту­ва­ти зні­маль­ну гру­пу за­про­си­ли Укра­їн­ський ін­сти­тут істо­рії мо­ди, те­мою про­е­кту обра­ли «Ко­лір», а на май­дан­чи­ку зі­бра­ли най­кра­щі ав­тен­ти­чні строї кін­ця XIX — по­ча­тку XX сто­лі­т­тя та по­над 30 кі­ло­гра­мів уні­каль­них при­крас.

«Щи­рі» по­чи­на­ли­ся як со­ці­аль­на іні­ці­а­ти­ва, — го­во­рить ор­га­ні­за- тор про­е­кту, ке­рів­ний ди­ре­ктор ТЦ «До­мо­сфе­ра» На­та­лія Кра­вець. — Ми хо­ті­ли по­ка­за­ти, на­скіль­ки кра­си­вим мо­же бу­ти укра­їн­ський ко­стюм, та зі­бра­ти гро­ші для во­лон­те­рів, які опі­ку­ва­ли­ся по­ра­не­ни­ми у ки­їв­сько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лі. За­раз «Щи­рі» — це, перш за все, до­слі­дже­н­ня. Ми роз­по­від­а­є­мо істо­рію ві­зе­рун­ків та ко­льо­рів, тра­ди­цій та сим­во­лів. За остан­ні два ти­жні ми про­їха­ли по­над три ти­ся­чі кі­ло­ме­трів Укра­ї­ною у по­шу­ках істо­рій про ко­стю­ми, му­зеї, що їх збе­рі­га­ють, та ко­ле­кціо­не­рів. Мо­жу ска­за­ти, що си­ту­а­ція вкрай важ­ка — ре­гіо­наль­ні му­зеї не ма­ють дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня, без­цін­ні ко­стю­ми збе­рі­га­ю­ться в аб­со­лю­тно не­на­ле­жних умо­вах, ко­ле­кції не си­сте­ма­ти­зо­ва­ні, не опи­са­ні, во­ни втра­ча­ю­ться. Тож цьо­го ро­ку «Щи­рі» ви­рі­шу­ють дві за­да­чі — роз­по­від­а­ють про рі­зно­барв’я, гли­би­ну укра­їн­сько­го ко­стю­му та зби­ра­ють ко­шти на під­трим­ку ре­гіо­наль­них му­зе­їв».

За­га­лом за 15 го­дин зйом­ки укра­їн­ські зір­ки при­мі­ря­ли по­над 30 ав­тен­ти­чних стро­їв. Анон­су­є­ться, що ви­став­ка бла­го­дій­но­го про­е­кту «Щи­рі» від­кри­є­ться 9 гру­дня 2016 ро­ку у сто­ли­чно­му ТЦ «До­мо­сфе­ра».

ФО­ТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ПРО­Е­КТУ«ЩИ­РІ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.