По­е­зія пам’яті

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Під­го­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Ма­лю­нок ство­рив ху­до­жник Орест Гав­риль­чук. «Дев’ять ряд­ків вір­ша Ге­роя Май­да­ну Бо­г­да­на Соль­ча­ни­ка ми пи­са­ли про­тя­гом трьох днів, — роз­по­від­ає на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» один з іні­ці­а­то­рів акці­ї­Та­рас Ма­тві­їв. — Чи ви­йшло, най оці­ню­ють пе­ре­хо­жі. Бо­г­да­ну Соль­ча­ни­ку, Ге­рою Не­бе­сно­ї­Со­тні й усім пов­стан­цям, що ко­ли-будь кла­ли го­ло­ву за Укра­ї­ну при­свя­чу­є­мо. Ми дов­го го­ту­ва­лись, дов­го шу­ка­ли від­по­від­ну сті­ну, дов­го зби­ра­ли ідеї. Все чо­гось не ви­хо­ди­ло. Але ни­ні на­ре­шті здій­сни­ли за­дум! Не бій­мо­ся вті­лю­ва­ти мрії! Дя­ку­є­мо усім, хто до­по­ма­гав (ді­лом чи по­ра­дою)! Ре­во­лю­ція ще не за­кін­чи­лась. Во­на три­ває, в на­ших го­ло­вах...».

Бо­г­дан Соль­ча­ник — укра­їн­ський істо­рик, гро­мад­ський ді­яч, ви­кла­дач ка­фе­дри но­во­ї­та но­ві­тньої істо­рії Укра­ї­ни Укра­їн­сько­го ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту у Льво­ві. За­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра на Май­да­ні 20 лю­то­го 2014 ро­ку у ві­ці 28 ро­ків. Ге­рой Укра­ї­ни. У 2014 ро­ці дру­зі та близь­кі Бо­г­да­на Соль­ча­ни­ка ви­да­ли йо­го вір­ші, які ав­тор ні­ко­ли не пу­блі­ку­вав і на­віть на­ма­гав­ся ні­ко­му не по­ка­зу­ва­ти.

У Жи­да­че­ві Львів­ської обла­сті з’явив­ся му­рал з вір­шем ге­роя Не­бе­сної Со­тні Бо­г­да­на Соль­ча­ни­ка

ФО­ТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ ТА­РА­СА МАТВІЇВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.