Джа­стін ТРЮДО,

прем’єр-мі­ністр Ка­на­ди:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми бу­ли ду­же чі­тки­ми що­до то­го, що ро­сій­ське втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну є не­прийня­тним, і ми про­дов­жи­мо це ствер­джу­ва­ти та під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну в її бо­роть­бі про­ти агре­сії. Ми не від­сту­пи­мо від осу­ду не­за­кон­них і не­по­трі­бних дій, які Ро­сія чи­нить в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.